Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.6.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 stycznia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2002 r.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe zasady i tryb udzielania w 2002 r. pomocy w dożywianiu uczniów objętych "Rządowym programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów", ustanowionym uchwałą nr 193/2001 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie rządowego programu wspierania gmin w dożywianiu uczniów,
2) warunki i kryteria dochodowe uprawniające ucznia do pomocy, o której mowa w pkt 1.
§  2. 
1.  Świadczenie, w formie gorącego posiłku, przysługuje uczniowi uczęszczającemu do szkoły podstawowej lub gimnazjum, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  W przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza 200% dochodu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej - wydatki poniesione na przyznany posiłek podlegają zwrotowi, w części lub w całości, na zasadach określonych przez radę gminy w uchwale wydanej na podstawie art. 34 ust. 5 tej ustawy.
§  3. 
1.  Świadczenie, w formie gorącego posiłku, przyznaje się na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu ucznia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  W przypadku gdy uczeń czasowo przebywa w innej gminie niż gmina stałego pobytu, wniosek składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce czasowego pobytu ucznia.
4.  W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa dyrektor szkoły lub wychowawca klasy, dyrektor szkoły przygotowuje listę uczniów wymagających pomocy w dożywianiu i przekazuje ją wraz z wnioskami do właściwego ośrodka pomocy społecznej.
§  4. 
1.  Gorący posiłek uczeń otrzymuje w szkole, jeżeli szkoła posiada warunki pozwalające na przygotowywanie lub wydawanie posiłków.
2.  W przypadku gdy szkoła nie posiada warunków do przygotowywania lub wydawania posiłków, kierownik ośrodka pomocy społecznej, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, zapewnia uczniowi spożycie gorącego posiłku poza szkołą.
3.  W przypadku spożywania posiłków w czasie zajęć szkolnych poza szkołą, dyrektor szkoły zapewnia uczniom właściwą organizację zajęć i opiekę.
§  5.  Właściwy organ gminy może zlecić przygotowywanie posiłków podmiotom, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U. Nr 55, poz. 662).
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.