Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.53.343

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 20 maja 1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych dla górnictwa.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 106) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Dotacje przewidziane w 1997 r. dla górnictwa przeznacza się na pokrycie kosztów:
1) likwidacji kopalń węgla kamiennego, przez którą rozumie się także likwidację części kopalń, wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia,
2) likwidacji kopalń siarki: "Machów" w skojarzeniu z wyrobiskiem po kopalni siarki "Piaseczno", "Grzybów" oraz likwidacji wyodrębnionej części kopalni siarki "Jeziórko",
3) likwidacji zakładów górniczych "Bochnia", "Łężkowice" i "Siedlec-Moszczenica" w ramach likwidacji Kopalni Soli "Bochnia",
4) likwidacji Kopalni Rud Cynku i Ołowiu "Bolesław",
4a) 1 likwidacji zakładu górniczego "Stanisławów" oraz zakładu górniczego "Boguszów", będących w organizacji Kopalni Barytu "Boguszów" w Gorcach,
4b) 2 likwidacji podziemnego zakładu górniczego Kopalni Węgla Brunatnego "Sieniawa" w Sieniawie,
5) utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części Kopalni Soli "Wieliczka",
6) usuwania szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów górniczych,
7) ekspertyz, analiz oraz opiniowania i weryfikacji przebiegu procesów określonych w pkt 1-6, 8 i 9, jak również kosztów nadzorowania procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego przez Państwową Agencję Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A.,
8) utworzenia nowych miejsc pracy w podmiotach gospodarczych powstałych na bazie majątku kopalń przejmujących pracowników z kopalń węgla kamiennego całkowicie likwidowanych,
9) przemieszczeń pracowników z kopalń całkowicie likwidowanych do kopalń czynnych, tj.:
a) pracowników zatrudnionych pod ziemią,
b) pracowników zatrudnionych w zakładach przeróbki mechanicznej węgla.
2. 3 Przez koszty likwidacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 4a i 4b rozumie się w szczególności koszty:
1) likwidacji wyrobisk górniczych i otworów eksploatacyjnych,
2) likwidacji zbędnych obiektów oraz demontażu maszyn i urządzeń,
3) usuwania szkód górniczych wywołanych eksploatacją górniczą, z wyjątkiem szkód, o których mowa w ust. 1 pkt 6,
4) rekultywacji terenów pogórniczych,
5) utrzymania obiektów przeznaczonych do likwidacji w kolejności zapewniającej bezpieczeństwo ruchu górniczego, wykonywania prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom związanym z likwidowanym zakładem górniczym.
3. Przez koszty utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części Kopalni Soli "Wieliczka" rozumie się koszty ponoszone na:
1) ujmowanie i odprowadzanie wycieków z kopalni oraz ich utylizację,
2) likwidację wyrobisk w rejonie obszaru górniczego kopalni w celu ograniczenia zagrożenia wodnego, zawałowego oraz zapadliskowego na powierzchni,
3) utrzymanie ruchu zabytkowej części kopalni,
4) renowację zabytkowych wyrobisk, maszyn i urządzeń,
5) odtworzenie majątku trwałego zapewniającego funkcjonowanie zabytkowej części kopalni.
4. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 8 i 9, nie przysługuje, w przypadku gdy utworzenia nowych miejsc pracy lub przemieszczenia pracowników dokonano wskutek reorganizacji polegającej na przekształceniu, połączeniu lub podziale kopalń całkowicie likwidowanych.
5. Dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9, nie mogą przekroczyć zryczałtowanej kwoty ustalonej jako iloczyn: liczby przejętych pracowników i kwoty wynikającej z sumy: 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia brutto (bez nagród rocznych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych przysługujących pracownikowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy) zaliczanego w ciężar kosztów wypłaconych w likwidowanej kopalni w ostatnim miesiącu przed datą przejęcia pracownika oraz kwoty ustalonej z przemnożenia tego wynagrodzenia przez wskaźnik. Wskaźnik ten obliczany jest jako stosunek narzutów z tytułu składek: na ubezpieczenie społeczne, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych do funduszu wynagrodzeń ogółem za 1996 r., obliczonych łącznie dla wszystkich kopalń i spółek węglowych.
6. 4 Dotacje, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone również na sfinansowanie:
1) zobowiązań Kopalni Węgla Kamiennego "Nowa Ruda" i "Zakładu Wydobywczo-Przetwórczego Antracytu SA" wobec wierzycieli, wynikających z prawomocnych postanowień sądu, zatwierdzających układ, przypadających do spłaty w 1997 r.,
2) nakładów niezbędnych do poniesienia po likwidacji kopalń węgla kamiennego "Barbara-Chorzów", "Żory", "Saturn", "Paryż", "Pstrowski", "Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego" oraz na zabezpieczenie wyrobisk górniczych Kopalni Węgla Kamiennego "Nowa Ruda", "Zakładu Wydobywczo-Przeróbczego Antracytu SA, Kopalni Barytu "Boguszów" i Kopalni Węgla Brunatnego "Sieniawa",
3) prac adaptacyjnych w szybie III KWK Bielszowice, zapewniających bezpieczną likwidację Ruchu I Poręba,
4) adaptacji przekopu równoległego przyległego do przekopu południowego na poziomie 230 w KWK "Wesoła" celem jego likwidacji,
5) przedsięwzięć w głównych wyrobiskach odstawczych na Ruchu I "Bobrek" w KWK "Bobrek-Miechowice", mających na celu rozszerzenie frontu likwidacyjnego Ruchu "Miechowice",
6) wykonania odrębnego systemu wentylacji oraz drogi ewakuacyjnej w Kopalni Doświadczalnej Węgla Kamiennego M-300 w Zabrzu, w związku z likwidacją szybu wentylacyjnego "Dorotka" w KWK "Makoszowy".
§  2. Dotacje dla górnictwa przewidziane w 1997 r. przeznacza się również na:
1) osłony socjalne dla pracowników na zasadach określonych w przepisach szczególnych,
2) zaspokojenie roszczeń byłych pracowników likwidowanych kopalń, w których wydobycie zostało wstrzymane, dotyczących:
a) ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy przysługujący emerytom i rencistom na podstawie Układu zbiorowego pracy dla pracowników zakładów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r. oraz układów zbiorowych pracy obowiązujących dla jednostek wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2-4,
b) rent wyrównawczych oraz jednorazowych odszkodowań pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
3) odprawy pieniężne przysługujące na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1 oraz 1996 r. Nr 24, poz. 110) dla pracowników dotychczas zatrudnionych w likwidowanych kopalniach węgla kamiennego, a przemieszczanych do pracy w innym podmiocie poza macierzystą spółką węglową, oraz dla pracowników innych kopalń podziemnych całkowicie likwidowanych,
4) szkolenia związane z jednorazowym przekwalifikowaniem pracowników przewidzianych do zwolnień z kopalń likwidowanych w zawodach umożliwiających zatrudnienie poza górnictwem, do wysokości 1.500,00 zł na jednego przekwalifikowanego; pracownik, z którym nie została rozwiązana umowy o pracę, zobowiązany jest do zwrotu kosztów szkolenia,
5) pokrycie wkładu strony polskiej w wysokości niezbędnej do uruchomienia Pilotażowego Funduszu Alternatywnego zatrudnienia dla górników restrukturyzowanych kopalń węgla kamiennego, w części wnoszonej przez Ministra Gospodarki.
§  3.
1. 5 Podstawą przyznania dotacji na pokrycie kosztów likwidacji kopalń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4, 4a i 4b jest:
1) decyzja właściwego organu o postawieniu kopalni w stan likwidacji,
2) zaakceptowany przez Ministra Gospodarki:
a) program likwidacji kopalni,
b) roczny plan likwidacji w podziale na miesiące obejmujący:
zakres rzeczowy robót likwidacyjnych i ich harmonogram,
preliminarz kosztów i przychodów z likwidacji majątku,
przychody ze sprzedaży węgla i majątku kopalni,
3) sprawozdanie z dotychczasowej realizacji planu likwidacji w przypadku kontynuowania likwidacji,
4) umowa na prowadzenie likwidacji zawarta między Ministrem Gospodarki a podmiotem ubiegającym się o dotację (likwidatorem).
2. Podstawą przyznania dotacji na utrzymanie, zabezpieczenie i ratowanie zabytkowej części Kopalni Soli "Wieliczka" jest:
1) zaakceptowany przez Ministra Gospodarki:
a) program utrzymania i zabezpieczenia kopalni,
b) roczny plan utrzymania i zabezpieczenia kopalni w podziale na miesiące, obejmujący:
zakres rzeczowy robót i harmonogram prac,
preliminarz kosztów,
2) sprawozdanie z dotychczasowej realizacji planu utrzymania i zabezpieczenia kopalni,
3) umowa zawarta z Ministrem Gospodarki na realizację prac w zakresie utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części Kopalni Soli "Wieliczka".
3. Podstawą przyznania dotacji na koszty usuwania szkód górniczych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 3, jest ugoda zawarta pomiędzy kopalnią a poszkodowanymi lub prawomocne orzeczenia komisji ds. szkód górniczych bądź sądów powszechnych, wraz z planem likwidacji szkody i preliminarzem kosztów jej naprawienia, sporządzonym przez podmiot ubiegający się o dotację.
4. 6 Podstawą przyznania dotacji na cele, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 8 i 9 oraz § 2, są zaopiniowane przez Państwową Agencję Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. wnioski sporządzone przez podmiot ubiegający się o dotację.
5. Podstawą przyznania środków dotacji budżetowej na realizację przez Państwową Agencję Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. zadań określonych w § 1 ust. 1 pkt 7 jest umowa zawarta pomiędzy Ministrem Gospodarki a Zarządem Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A.
§  4. Dotacje przyznawane są na wniosek podmiotów lub likwidatorów prowadzących działalność, o której mowa w § 1, oraz innych podmiotów ubiegających się o dotację, o których mowa w § 2.
§  5. Dotacje wypłaca się zaliczkowo w ratach miesięcznych na konto likwidatora lub podmiotu, któremu dotacja jest przyznana, w ramach uruchamianych środków budżetowych, po przedstawieniu rozliczenia, o którym mowa w § 7 ust. 1.
§  6.
1. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem Minister Gospodarki wstrzymuje przekazywanie dalszych rat dotacji do czasu rozliczenia się z otrzymanych już kwot.
2. Dotacje nie wykorzystane lub wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu państwa w trybie określonym w odrębnych przepisach.
§  7.
1. Podmioty korzystające z dotacji składają Ministrowi Gospodarki w terminie do dnia 25 poprzedzającego miesiąc, na który ma być uruchomiona dotacja, sprawozdanie miesięczne obejmujące rozliczenie z wykonanych dotychczas prac, faktycznie poniesionych w tym zakresie nakładów oraz wypłaconych kwot na osłony socjalne i inne świadczenia oraz uzyskanych przychodów.
2. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu likwidacji, wraz z rocznym rozliczeniem rzeczowo-finansowym wykorzystania dotacji, właściwe podmioty korzystające z dotacji zobowiązane są przedłożyć Ministrowi Gospodarki do dnia 20 lutego 1998 r.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r.

ZAŁĄCZNIK   7

WYKAZ KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO PRZEWIDZIANYCH DO LIKWIDACJI W 1997 R., KTÓRYCH LIKWIDACJA MOŻE BYĆ FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA, ORAZ TERMINY LIKWIDACJI ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH LUB ICH CZĘŚCI

Lp.KopalniaStatus prawnyData
rozpoczęcia likwidacjizakończenia wydobyciazakończenia likwidacji
123456
Kopalnie likwidowane całkowicie
1Wałbrzyskie KWK*

ZG Julia

przedsiębiorstwo państwowe01.01.199131.10.199631.10.1997
2Nowa Rudaprzedsiębiorstwo państwowe01.04.1992-do 2001
3Saturn*spółka akcyjna01.01.199231.12.199531.12.1996
4Sosnowiecspółka akcyjna01.01.199231.12.199731.12.1998
5Siemianowice*spółka z o.o.15.07.199331.12.199631.12.1998
6Paryż*spółka z o.o.01.09.199330.06.199531.12.1996
7Pstrowski*spółka z o.o.01.02.199431.12.199530.06.1997
8Jowiszspółka z o.o.01.12.199431.12.199731.12.1999
9Żory*spółka akcyjna15.08.199631.10.199630.09.1997
9aZakład Wydobywczo-Przeróbczy Antracytuspółka akcyjna01.08.199731.12.199831.12.2000
Kopalnie likwidowane częściowo
10Powstańców Śląskich

(Rejon Radzionków)

Bytomska SW SA01.01.199631.12.199531.12.1998
11Jaworzno

(Ruch Kościuszko)

II etap

Nadwiślańska SW SA01.01.199731.03.199530.06.1999
12Porąbka-Klimontów

(Ruch Mortimer)

spółka akcyjna01.01.199631.07.199531.12.1997
13Jan Kanty

(Rejon płytkiej eksploatacji)

(II etap likwidacji)

spółka akcyjna01.04.1994

01.01.1996

I kw. 199431.12.1995

31.12.1997

14Centrum-Szombierki

(Ruch Szombierki)

Bytomska SW SA01.01.199601.03.199631.12.1998
15Polska-Wirek

(Rejon Prezydent)

Rudzka SW SA01.01.199601.07.199531.12.1998
16M-300CMG KOMAG01.01.199630.06.199531.12.1997
17Sośnica (Pole Wschód)Gliwicka SW SA01.07.199601.07.199630.06.1998
18Pokój (Ruch Wawel)Rudzka SW SA01.01.199730.09.199631.12.1998
19Rozbark

(dawna KWK Łagiewniki)

Bytomska SW SA01.01.1997-31.12.1998
20Brzeszcze

(Ruch Jawiszowice)

Nadwiślańska SW SA01.01.199715.11.199531.12.1998
21Siersza (Partia A i B)Nadwiślańska SW SA01.01.1997III kw. 199631.12.1998
22Wieczorek

(Rejon Wilson)

(Rejon Ligoń)

Katowicki HW01.01.1997

01.01.1997

II kw. 1996

IV kw. 1996

31.12.1998

31.12.1998

23Katowice-Kleofas (Ruch Kleofas-Śródmieście)

(Ruch Katowice-część)

Katowicki HW01.01.1997-31.12.1999
24Murcki (Ruch II)Katowicki HW01.01.1997II kw. 199531.12.1998
25Niwka-Modrzejów

(Ruch II Niwka)

spółka z o.o.01.01.1997-31.12.1998
26Kazimierz-Juliusz

(Ruch II Juliusz)

spółka z o.o.01.01.1997I kw. 199531.12.1998
27Ziemowit

(Ruch II dawna KWK "Piast")

Nadwiślańska SW SA01.01.1997III kw. 199731.03.1999
28Bobrek-Miechowice

Etap I połączenie kop.

Etap II likw. Miechowic

Bytomska SW SA01.01.1997

01.01.1999

31.12.199831.12.1998

31.12.2000

29Bielszowice (Ruch I Poręba)Rudzka SW SA01.01.199601.01.199831.12.2000
30Janina (szyby Janina I i II)Nadwiślańska SW SA1997-1999
31Rydułtowy (Ruch Ignacy)Rybnicka SW SA1997-2001
32Andaluzja (Rejon Bobrowniki)Bytomska SW SA199719971998
33Anna

(Rejon szybów Jedłownickich)

Rybnicka SW SA1997-1999
34Chwałowice (Ruch Rymer)Rybnicka SW SA1997-2000
35Marcel (Ruch 1 Maja)Rybnicka SW SA199708.19951999
36Krupiński (Rejon szybu IV)Jastrzębska SW SA1997-1998
37Wesoła

(Rejon dawnej KWK Wesoła I)

Katowicki HW1997-1998
38Makoszowy (Rejon Szybu Dorotka)Gliwicka SW SA1997-1998
* W tym również finansowanie nakładów niezbędnych do poniesienia po likwidacji zakładów górniczych.
1 § 1 ust. 1 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 października 1997 r. (Dz.U.97.130.863) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 4b dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 października 1997 r. (Dz.U.97.130.863) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.
3 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 października 1997 r. (Dz.U.97.130.863) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.
4 § 1 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 9 października 1997 r. (Dz.U.97.130.863) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.
5 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 października 1997 r. (Dz.U.97.130.863) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.
6 § 3 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 października 1997 r. (Dz.U.97.130.863) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.
7 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 października 1997 r. (Dz.U.97.130.863) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.