Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.182.1343

Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:
W ramach systemu szkolenia zawodowego w Służbie Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej "SWW", są organizowane następujące rodzaje szkoleń zawodowych:
1)
na pierwszy stopień podoficerski,
2)
na pierwszy stopień chorążego,
3)
na pierwszy stopień oficerski,
4)
specjalistyczne,
5)
doskonalenia zawodowego,
6)
języków obcych

- zwanych dalej "szkoleniami".

1.
Szkolenia organizuje i prowadzi Ośrodek Szkolenia SWW, zwany dalej "OS SWW".
2.
Szkolenia, o których mowa w § 1 pkt 4-6, mogą być organizowane i prowadzone:
1)
przez inną jednostkę organizacyjną SWW, zwaną dalej "inną jednostką organizacyjną";
2)
poza SWW.
3.
Szkolenie organizowane przez OS SWW lub inną jednostkę organizacyjną jest prowadzone w formie szkolenia grupowego, jako szkolenie stacjonarne.
4.
Szef SWW, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę na:
1)
szkolenie funkcjonariusza, w formie indywidualnej, organizowane i prowadzone przez OS SWW lub inną jednostkę organizacyjną;
2)
szkolenia, o których mowa w § 1 pkt 1-3, funkcjonariusza wykonującego czynności operacyjno-rozpoznawcze organizowane i prowadzone przez OS SWW lub inną jednostkę organizacyjną;
3)
szkolenie funkcjonariusza wykonującego czynności operacyjno-rozpoznawcze organizowane i prowadzone poza SWW.
1.
Szkolenia, o których mowa w § 1 pkt 1-3, są prowadzone na podstawie rocznego planu szkoleń.
2.
Plan, o którym mowa w ust. 1, jest opracowywany w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach kadrowych, w uzgodnieniu z OS SWW oraz innymi jednostkami organizacyjnymi, i zatwierdzany przez Szefa SWW.
1.
Ramowy program szkolenia jest opracowywany w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach kadrowych, w uzgodnieniu z OS SWW oraz innymi właściwymi jednostkami organizacyjnymi, i zatwierdzany przez Szefa SWW.
2.
Ramowy program szkolenia powinien zawierać w szczególności:
1)
nazwę szkolenia;
2)
nazwę jednostki organizacyjnej organizującej i prowadzącej szkolenie;
3)
zasady przeprowadzania egzaminu wstępnego;
4)
formę i system prowadzenia szkolenia oraz ogólne zasady jego przebiegu;
5)
bloki tematyczne szkolenia;
6)
metodykę realizacji bloków tematycznych szkolenia;
7)
formę zakończenia szkolenia.
1.
Szkolenie jest prowadzone na podstawie szczegółowych programów szkolenia, które są opracowywane odpowiednio w OS SWW lub innej jednostce organizacyjnej organizującej i prowadzącej szkolenie.
2.
Szczegółowy program szkolenia jest zatwierdzany przez szefa komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadrowych i powinien zawierać w szczególności:
1)
cel szkolenia;
2)
przedmioty szkolenia w ramach bloków tematycznych;
3)
formę realizacji poszczególnych tematów szkolenia i ich wymiar czasowy;
4)
szczegółowy rozkład zajęć szkolenia i ich wymiar czasowy;
5)
wskazanie osób prowadzących szkolenie z poszczególnych przedmiotów;
6)
formę sprawdzania wiedzy na poszczególnych etapach szkolenia.
3.
Szkolenia, o których mowa w § 1 pkt 1-3, są prowadzone również na podstawie ramowych programów szkolenia.
1.
Funkcjonariusz jest kierowany na szkolenie rozkazem personalnym Szefa SWW na wniosek szefa jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę.
2.
Funkcjonariusz, na czas trwania szkolenia, jest zwolniony z wykonywania obowiązków służbowych w jednostce organizacyjnej, w której pełni służbę.
1.
Szkolenie na pierwszy stopień podoficerski jest obowiązkowym szkoleniem podstawowym dla funkcjonariusza przyjętego do służby w SWW.
2.
Funkcjonariusz jest kierowany na szkolenie, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednio po przyjęciu do służby w SWW.
3.
Terminy szkolenia, o którym mowa w ust. 1, wynikają z terminów przyjęć do służby w SWW ustalanych na dany rok kalendarzowy przez Szefa SWW.
Tematyka szkolenia na pierwszy stopień podoficerski obejmuje:
1)
zadania SWW oraz zasady ich realizacji;
2)
strukturę organizacyjną i zakres uprawnień SWW;
3)
podstawy ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwo działania SWW;
4)
pragmatykę służbową funkcjonariusza;
5)
historię polskich służb specjalnych;
6)
wykorzystanie informatyki w służbie w SWW;
7)
organizację i technikę pracy biurowej;
8)
szkolenie strzeleckie;
9)
zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz zajęcia sportowe.
1.
Szkolenie na pierwszy stopień chorążego stanowi kontynuację oraz rozszerzenie treści programowych szkolenia na pierwszy stopień podoficerski i ma na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariusza mającego pełnić służbę w korpusie chorążych.
2.
Na szkolenie, o którym mowa w ust. 1, można skierować funkcjonariusza, który spełnia następujące warunki:
1)
ukończył szkolenie na pierwszy stopień podoficerski;
2)
uzyskał pozytywną opinię służbową;
3)
pełni służbę na stanowisku, z którym związany jest stopień chorążego.
Tematyka szkolenia na pierwszy stopień chorążego obejmuje utrwalanie wiedzy nabytej w trakcie szkolenia na pierwszy stopień podoficerski oraz:
1)
realizację zadań służbowych w SWW;
2)
zagadnienia z zakresu ochrony informacji niejawnych;
3)
zasady gospodarki materiałowo-finansowej w SWW;
4)
podstawy psychologii;
5)
elementy doskonalenia strzeleckiego oraz zajęcia sportowe.
1.
Szkolenie na pierwszy stopień oficerski stanowi rozszerzenie treści programowych dotychczasowego szkolenia funkcjonariusza i służy pogłębianiu jego wiedzy oraz umiejętności zawodowych koniecznych do należytego wykonywania zadań służbowych w korpusie oficerów.
2.
Na szkolenie, o którym mowa w ust. 1, można skierować funkcjonariusza, który spełnia następujące warunki:
1)
ukończył szkolenie na pierwszy stopień podoficerski;
2)
posiada wyższe wykształcenie;
3)
uzyskał pozytywną opinię służbową;
4)
pełni służbę na stanowisku, z którym związany jest stopień oficerski.
3.
Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się w ramach:
1)
kursu oficerskiego dla funkcjonariuszy wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze;
2)
kursu oficerskiego dla funkcjonariuszy niewykonujących czynności, o których mowa w pkt 1.
Tematyka szkolenia na pierwszy stopień oficerski obejmuje:
1)
zagadnienia związane z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz analityczno-informacyjnych;
2)
elementy z zakresu efektywnego stosowania systemu ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa działania SWW;
3)
zagadnienia związane z wykonywaniem funkcji służby ochrony państwa i krajowej władzy bezpieczeństwa;
4)
psychologiczne aspekty służby w SWW;
5)
wybrane zagadnienia z problematyki prawnej;
6)
podstawy organizacji i zarządzania;
7)
doskonalenie strzeleckie oraz zajęcia sportowe.
1.
Szkolenie specjalistyczne jest szkoleniem przygotowującym funkcjonariusza do służby na stanowisku wymagającym kwalifikacji specjalistycznych, a w szczególności związanej z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz analityczno-informacyjnych.
2.
Na szkolenie, o którym mowa w ust. 1, można skierować funkcjonariusza, który spełnia następujące warunki:
1)
ukończył szkolenie na pierwszy stopień podoficerski;
2)
uzyskał pozytywną opinię służbową;
3)
pełni służbę na stanowisku wymagającym kwalifikacji specjalistycznych.
1.
Szkolenia doskonalenia zawodowego oraz języków obcych mają na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych funkcjonariusza, w tym umiejętności posługiwania się językami obcymi.
2.
Na szkolenia, o których mowa w ust. 1, można skierować funkcjonariusza, jeżeli:
1)
pełni służbę na stanowisku wymagającym dodatkowych kwalifikacji zawodowych;
2)
szkolenie jest zgodne z planami kadrowymi jednostki organizacyjnej, w której pełni służbę.
Tematyka szkoleń, o których mowa w § 1 pkt 4 i 5, jest uzależniona od potrzeb szkoleniowych jednostek organizacyjnych.
1.
Na szkolenia, o których mowa w § 1 pkt 2-6, przeprowadza się egzamin wstępny, gdy przewiduje to program szkolenia.
2.
Szef komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadrowych pisemnie informuje kierowników jednostek organizacyjnych o terminie, zasadach oraz warunkach przeprowadzenia egzaminu wstępnego, rodzaju i planowanym terminie szkolenia oraz systemie jego prowadzenia.
3.
Informację, o której mowa w ust. 2, kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadrowych przesyła w terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia egzaminu wstępnego.
4.
Egzamin, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza komisja powoływana przez kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadrowych, w porozumieniu z kierownikiem OS SWW lub kierownikiem innej jednostki organizacyjnej organizującej i prowadzącej szkolenie.
5.
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz może ponownie przystąpić do egzaminu wstępnego na szkolenie po upływie roku.
1.
Funkcjonariusz skierowany na szkolenie, zwany dalej "słuchaczem", może odbywać szkolenie w systemie skoszarowanym, jeżeli przewiduje to program szkolenia i jest to niezbędne do prawidłowej jego realizacji.
2.
Szkolenie na pierwszy stopień podoficerski jest prowadzone w formie szkolenia grupowego, w systemie skoszarowanym.
1.
W trakcie szkoleń, o których mowa w § 1 pkt 1-3, słuchacz podlega ocenie, która obejmuje:
1)
postępy w nauce;
2)
nabyte umiejętności praktyczne;
3)
umiejętność współżycia i współdziałania w grupie;
4)
umiejętność działania w stresie;
5)
przestrzeganie dyscypliny służbowej.
2.
W ocenie słuchacza, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się również opinię osób, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5.
3.
Po zakończeniu szkoleń, o których mowa w § 1 pkt 1-3, OS SWW lub inna jednostka organizacyjna organizująca i prowadząca szkolenie przesyła odpowiednio do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadrowych oraz do jednostki organizacyjnej, w której słuchacz pełni służbę, ocenę, o której mowa w ust. 1.
4.
Ocenę, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się w opinii służbowej sporządzanej w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 174, poz. 1251).
Postępy słuchacza w nauce sprawdza się przez dokonywanie ocen bieżących i okresowych.
Ocena bieżących postępów słuchacza w nauce jest prowadzona w formie sprawdzianu:
1)
ustnego lub pisemnego;
2)
umiejętności praktycznych.
Ocena okresowa postępów słuchacza w nauce jest prowadzona w formie zaliczenia lub egzaminu z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem szkolenia, zwanego dalej "egzaminem cząstkowym".
Sprawdziany, zaliczenia oraz egzaminy cząstkowe z przedmiotów objętych programem szkolenia przeprowadzają osoby, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5.
1.
Do oceny okresowej i bieżącej słuchacza stosuje się następującą skalę ocen:
1)
5 - bardzo dobry (bdb);
2)
4 - dobry (db);
3)
3 - dostateczny (dst);
4)
2 - niedostateczny (ndst).
2.
Słuchacz, który nie uzyskał zaliczenia lub nie zdał egzaminu cząstkowego w terminie przewidzianym programem szkolenia, z powodu nieobecności lub uzyskania oceny niedostatecznej, ma prawo do jednego poprawkowego zaliczenia lub egzaminu cząstkowego, w terminie wyznaczonym przez osobę, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 5.
3.
Uzyskanie oceny niedostatecznej z poprawkowego zaliczenia lub egzaminu cząstkowego, przewidzianych programem szkolenia, skutkuje niedopuszczeniem słuchacza do egzaminu kończącego szkolenie, zwanego dalej "egzaminem końcowym".
4.
Z ocen otrzymanych z zaliczenia i egzaminu cząstkowego jest wyliczana średnia arytmetyczna, na podstawie której ustala się ocenę końcową szkolenia według następującej skali ocen:
1)
od 4,51 do 5,00 - bardzo dobry (5);
2)
od 3,51 do 4,50 - dobry (4);
3)
od 2,51 do 3,50 - dostateczny (3);
4)
od 2,00 do 2,50 - niedostateczny (2).
5.
Jeżeli program szkolenia nie przewiduje w jego trakcie zaliczeń i egzaminów cząstkowych, to ocena końcowa szkolenia uzyskana przez słuchacza odpowiada wynikowi egzaminu końcowego.
1.
Słuchacza można usunąć ze szkolenia organizowanego i prowadzonego przez OS SWW lub inną jednostkę organizacyjną, w szczególności:
1)
za brak postępów w nauce stwierdzonych ocenami niedostatecznymi, uzyskiwanymi przez słuchacza ze sprawdzianu, egzaminu cząstkowego lub zaliczenia z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem szkolenia;
2)
jeżeli, bez usprawiedliwienia, nie przystąpił w wyznaczonym terminie do sprawdzianu, zaliczenia albo egzaminu cząstkowego;
3)
w przypadku opuszczenia, bez usprawiedliwienia, co najmniej jednego dnia szkolenia;
4)
za rażące naruszenie dyscypliny służbowej.
2.
Rozkaz personalny o usunięciu słuchacza ze szkolenia wydaje Szef SWW na wniosek szefa komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadrowych złożony na uzasadniony wniosek podmiotu organizującego lub prowadzącego szkolenie.
3.
Ponowne skierowanie słuchacza na szkolenia, o których mowa w § 1 pkt 2-6, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku od daty usunięcia lub nieukończenia przez słuchacza szkolenia.
1.
Szkolenia, o których mowa w § 1 pkt 1-3, kończą się egzaminem końcowym.
2.
Egzamin końcowy szkolenia na pierwszy stopień podoficerski jest jednocześnie egzaminem na pierwszy stopień w korpusie podoficerów.
3.
Egzamin końcowy szkolenia na pierwszy stopień chorążego jest jednocześnie egzaminem na pierwszy stopień w korpusie chorążych.
4.
Egzamin końcowy szkolenia specjalistycznego funkcjonariuszy wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, gdy wymagają tego potrzeby służby, może być za zgodą Szefa SWW jednocześnie egzaminem na pierwszy stopień w korpusie chorążych.
5.
Egzamin końcowy szkolenia na pierwszy stopień oficerski jest jednocześnie egzaminem na pierwszy stopień w korpusie oficerów.
1.
Szkolenia, o których mowa w § 1 pkt 4-6, kończą się egzaminem końcowym, gdy przewiduje to program szkolenia.
2.
Egzamin końcowy szkoleń, o których mowa w § 1 pkt 4-6, przeprowadza komisja egzaminacyjna powoływana odpowiednio przez Komendanta OS SWW lub przez kierownika innej jednostki organizacyjnej, w której szkolenie jest organizowane i prowadzone.
3.
Egzamin końcowy szkoleń, o których mowa w § 1 pkt 4-6, organizowanych i prowadzonych poza SWW, przeprowadza podmiot prowadzący szkolenie.
1.
Egzamin końcowy odbywa się w formie ustnej lub pisemnej.
2.
Jeżeli program szkolenia przewiduje nabycie umiejętności praktycznych, egzamin końcowy obejmuje część praktyczną z wykonania tych czynności.
3.
Słuchacz przystępuje do egzaminu końcowego, jeżeli uzyskał wszystkie zaliczenia i zdał egzaminy cząstkowe przewidziane programem szkolenia.
Słuchacz, który z uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do egzaminu końcowego, ma prawo do egzaminu w innym terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
1.
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu końcowego słuchacz ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego, którego termin wyznacza przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Przepis § 30 stosuje się odpowiednio.
2.
Termin egzaminu, o którym mowa w ust. 1, powinien zostać wyznaczony po upływie 14 dni, nie później jednak niż przed upływem 30 dni, od dnia egzaminu końcowego.
Z przeprowadzonego egzaminu końcowego sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkich członków komisji egzaminacyjnej. Protokół powinien zawierać w szczególności:
1)
stopień, imię i nazwisko słuchacza;
2)
przydział służbowy słuchacza;
3)
datę egzaminu końcowego;
4)
nazwę szkolenia;
5)
skład komisji egzaminacyjnej, w tym wskazanie przewodniczącego komisji;
6)
ocenę z egzaminu końcowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.