§ 8. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  8. 
Tematyka szkolenia na pierwszy stopień podoficerski obejmuje w szczególności:
1)
zadania SWW oraz zasady ich realizacji;
2)
strukturę organizacyjną i zakres uprawnień SWW;
3)
podstawy ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwo działania SWW;
4)
pragmatykę służbową funkcjonariusza;
5)
historię polskich służb specjalnych;
6)
wykorzystanie informatyki w służbie w SWW;
7)
organizację i technikę pracy biurowej;
8)
szkolenie strzeleckie;
9)
zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz zajęcia sportowe.