§ 7. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  7. 
1. 
Szkolenie na pierwszy stopień podoficerski jest obowiązkowym szkoleniem podstawowym dla funkcjonariusza przyjętego do służby w SWW.
2. 
Funkcjonariusz jest kierowany na szkolenie niezwłocznie po przyjęciu do służby w SWW.
3. 
Funkcjonariusz przyjęty do służby w SWW i posiadający co najmniej stopień wojskowy kaprala (mata), stopień sierżanta Policji, stopień kaprala (mata) Straży Granicznej, stopień kaprala Służby Ochrony Państwa, stopień sekcyjnego Państwowej Straży Pożarnej, stopień kaprala Służby Więziennej, stopień kaprala Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, stopień kaprala Agencji Wywiadu lub stopień kaprala Służby Kontrwywiadu Wojskowego może zostać zwolniony z obowiązku odbycia szkolenia. Przepis § 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio.