§ 6. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  6. 
1. 
Funkcjonariusz jest kierowany na szkolenie rozkazem personalnym Szefa SWW na wniosek szefa jednostki organizacyjnej SWW, w której funkcjonariusz pełni służbę.
2. 
Funkcjonariusz na czas trwania zajęć szkoleniowych jest zwolniony z wykonywania obowiązków służbowych w jednostce organizacyjnej SWW, w której pełni służbę.