§ 5. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  5. 
1. 
Szkolenie jest prowadzone na podstawie szczegółowych programów szkolenia, które są opracowywane odpowiednio w CK SWW lub w innej jednostce organizacyjnej.
2. 
Szczegółowy program szkolenia jest zatwierdzany przez Komendanta CK SWW i powinien zawierać w szczególności:
1)
cel szkolenia;
2)
przedmioty szkolenia w ramach bloków tematycznych;
3)
formę realizacji poszczególnych tematów szkolenia;
4)
szczegółowy rozkład zajęć szkolenia i ich wymiar czasowy;
5)
wskazanie osób prowadzących szkolenie z poszczególnych przedmiotów;
6)
formę sprawdzania wiedzy na poszczególnych etapach szkolenia.