§ 4. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  4. 
1. 
Ramowy program szkolenia jest opracowywany w CK SWW i zatwierdzany przez Szefa SWW.
2. 
Ramowy program szkolenia powinien zawierać w szczególności:
1)
nazwę szkolenia;
2)
nazwę jednostki organizacyjnej organizującej i prowadzącej szkolenie;
3)
zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego;
4)
formę i system prowadzenia szkolenia oraz ogólne zasady jego przebiegu;
5)
bloki tematyczne szkolenia;
6)
metodykę realizacji bloków tematycznych szkolenia;
7)
formę zakończenia szkolenia.