§ 3. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  3. 
1. 
Szkolenia są prowadzone na podstawie rocznego planu szkoleń, w oparciu o ramowe i szczegółowe programy szkoleń.
2. 
Plan jest opracowywany w CK SWW, w uzgodnieniu z innymi jednostkami organizacyjnymi, i zatwierdzany przez Szefa SWW.
3. 
Komendant CK SWW po przeprowadzeniu wszystkich szkoleń objętych planem przedkłada Szefowi SWW, do zatwierdzenia, sprawozdanie z realizacji tego planu.