§ 29. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  29. 
Z przeprowadzonego egzaminu końcowego sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkich członków Komisji Egzaminacyjnej. Protokół powinien zawierać w szczególności:
1)
stopień, imię i nazwisko słuchacza;
2)
przydział służbowy słuchacza;
3)
datę egzaminu końcowego;
4)
nazwę szkolenia;
5)
skład Komisji Egzaminacyjnej, w tym wskazanie przewodniczącego Komisji;
6)
ocenę z egzaminu końcowego.