§ 28. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  28. 
1. 
Słuchacz przystępuje do egzaminu końcowego, jeżeli uzyskał zaliczenia i zdał egzaminy cząstkowe przewidziane programem szkolenia.
2. 
Słuchacz, który z uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do egzaminu końcowego, ma prawo do egzaminu w innym terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.
3. 
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu końcowego słuchacz ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego, którego termin wyznacza przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Przepis § 29 stosuje się odpowiednio.
4. 
Termin egzaminu, o którym mowa w ust. 2, powinien zostać wyznaczony po upływie 14 dni, nie później jednak niż przed upływem 30 dni, od dnia egzaminu końcowego.
5. 
Do egzaminów końcowych i egzaminów poprawkowych stosuje się skalę ocen, o której mowa w § 23 ust. 1.