§ 27. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  27. 
1. 
Szkolenia, o których mowa w § 1 pkt 4-6, kończą się egzaminem końcowym, jeżeli przewiduje to program szkolenia.
2. 
Egzamin końcowy szkoleń przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powoływana odpowiednio przez Komendanta CK SWW albo przez kierownika innej jednostki organizacyjnej.
3. 
Egzamin końcowy szkoleń organizowanych i prowadzonych poza SWW przeprowadza podmiot prowadzący szkolenie.