§ 26. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  26. 
1. 
Szkolenia, o których mowa w § 1 pkt 1-3, kończą się egzaminem końcowym.
2. 
Egzamin końcowy szkolenia na pierwszy stopień podoficerski jest jednocześnie egzaminem na pierwszy stopień w korpusie podoficerów.
3. 
Przepis ust. 2 nie dotyczy funkcjonariuszy, o których mowa w § 7 ust. 3, którzy nie zostali zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w § 7 ust. 1. Funkcjonariusze ci, na koniec szkolenia, składają wyłącznie egzamin końcowy szkolenia.
4. 
Egzamin końcowy szkolenia na pierwszy stopień chorążego jest jednocześnie egzaminem na pierwszy stopień w korpusie chorążych.
5. 
Egzamin końcowy szkolenia specjalistycznego funkcjonariuszy wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, gdy wymagają tego potrzeby służby, może być za zgodą Szefa SWW jednocześnie egzaminem na pierwszy stopień w korpusie chorążych.
6. 
Egzamin końcowy szkolenia na pierwszy stopień oficerski jest jednocześnie egzaminem na pierwszy stopień w korpusie oficerów.
7. 
Egzamin końcowy szkoleń przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powoływana przez Szefa SWW na wniosek Komendanta CK SWW albo kierownika innej jednostki organizacyjnej. Szef SWW powołuje Komisję Egzaminacyjną i wskazuje jej przewodniczącego.
8. 
Egzamin końcowy szkoleń organizowanych i prowadzonych poza SWW przeprowadza podmiot prowadzący szkolenie.