§ 25. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  25. 
1. 
Słuchacza można usunąć ze szkolenia organizowanego i prowadzonego przez CK SWW lub inną jednostkę organizacyjną, w szczególności:
1)
za brak postępów w nauce stwierdzonych ocenami niedostatecznymi, uzyskiwanymi przez słuchacza z kolejnych zaliczeń lub egzaminów cząstkowych z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem szkolenia;
2)
jeżeli, bez usprawiedliwienia, nie przystąpił w wyznaczonym terminie do zaliczenia albo egzaminu cząstkowego;
3)
w przypadku opuszczenia, bez usprawiedliwienia, co najmniej jednego dnia szkolenia;
4)
za rażące naruszenie dyscypliny służbowej.
2. 
Rozkaz personalny o usunięciu słuchacza ze szkolenia wydaje Szef SWW na wniosek Komendanta CK SWW albo kierownika innej jednostki organizacyjnej.
3. 
Ponowne skierowanie słuchacza na szkolenia, o których mowa w § 1 pkt 2-6, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku od daty usunięcia słuchacza ze szkolenia.