§ 24. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  24. 
1. 
Słuchacza można odwołać ze szkolenia organizowanego i prowadzonego przez CK SWW lub inną jednostkę organizacyjną, jeżeli wymaga tego interes służby albo sytuacja osobista słuchacza.
2. 
Rozkaz personalny o odwołaniu słuchacza ze szkolenia wydaje Szef SWW na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił służbę przed skierowaniem na szkolenie, albo na wniosek Komendanta CK SWW, albo kierownika innej jednostki organizacyjnej.
3. 
Ponowne skierowanie słuchacza na szkolenie, z którego został odwołany, może nastąpić w każdym czasie, jeżeli program szkolenia tego nie uniemożliwia.