§ 20. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  20. 
Ocena bieżących postępów słuchacza w nauce jest prowadzona w formie sprawdzianu:
1)
ustnego lub pisemnego;
2)
umiejętności praktycznych.