§ 2. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  2. 
1. 
Szkolenia organizuje i prowadzi Centrum Kształcenia SWW, zwane dalej "CK SWW".
2. 
Szkolenia mogą być również organizowane i prowadzone:
1)
przez inną jednostkę organizacyjną SWW, zwaną dalej "inną jednostką organizacyjną";
2)
poza SWW.
3. 
Szkolenie organizowane przez CK SWW lub inną jednostkę organizacyjną jest prowadzone w formie szkolenia grupowego, w trybie stacjonarnym albo zaocznym.
4. 
Skierowanie funkcjonariusza wykonującego czynności operacyjno-rozpoznawcze albo analityczno-informacyjne na szkolenie organizowane i prowadzone poza SWW oraz skierowanie funkcjonariusza na szkolenie w formie indywidualnej organizowane i prowadzone przez CK SWW, inną jednostkę organizacyjną albo poza SWW może nastąpić wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.