§ 18. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  18. 
1. 
W trakcie szkoleń, o których mowa w § 1 pkt 1-3, słuchacz podlega ocenie, która obejmuje:
1)
postępy w nauce;
2)
nabyte umiejętności praktyczne;
3)
umiejętność współżycia i współdziałania w grupie;
4)
umiejętność działania w stresie;
5)
przestrzeganie dyscypliny służbowej.
2. 
W ocenie słuchacza uwzględnia się również opinię osób, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5.
3. 
Po zakończeniu szkoleń, o których mowa w § 1 pkt 1-3, CK SWW lub inna jednostka organizacyjna przesyła ocenę do jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach kadrowych za pośrednictwem kierownika jednostki organizacyjnej, w której słuchacz pełni służbę.
4. 
Ocenę uwzględnia się w opinii służbowej sporządzanej w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1251) 1 .
1 Utraciło moc na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U.2017.507), które weszło w życie z dniem 25 marca 2017 r.