§ 16. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  16. 
1. 
Na szkolenia, o których mowa w § 1 pkt 2-6, przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne.
2. 
Komendant CK SWW pisemnie informuje kierowników jednostek organizacyjnych SWW o terminie, zasadach oraz warunkach przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, rodzaju i planowanym terminie szkolenia oraz systemie jego prowadzenia.
3. 
Informację, o której mowa w ust. 2, Komendant CK SWW przesyła w terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego.