§ 14. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  14. 
1. 
Szkolenia doskonalenia zawodowego oraz języków obcych mają na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych funkcjonariusza, w tym umiejętności posługiwania się językami obcymi.
2. 
Na szkolenia można skierować funkcjonariusza, jeżeli:
1)
funkcjonariusz pełni służbę lub jest przewidziany do pełnienia służby na stanowisku wymagającym dodatkowych kwalifikacji zawodowych;
2)
szkolenie jest zgodne z planami kadrowymi jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę.