Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.32.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 marca 1996 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych.

Na podstawie art. 58 ust. 8 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy art. 57-59 ustawy, powołane w niniejszym rozporządzeniu bez bliższego określenia, oznaczają przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433).
§  2.
1. Przed ustaleniem wykazu, o którym mowa w art. 57 ust. 2 ustawy, dyrektor oddziału rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zwanej dalej "Agencją", sporządza - na wniosek dyrektora oddziału terenowego Agencji, uzgodniony z właściwym terytorialnie dowódcą garnizonu - zestawienie budynków przewidzianych do wymienienia w tym wykazie.
2. Przy sporządzaniu zestawienia dyrektor oddziału rejonowego Agencji uwzględnia budynki, w których istnieją wspólnoty mieszkaniowe przewidziane ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388), a ponadto:
1) wyłączenia, o których mowa w art. 55 ust. 2 ustawy,
2)-4) 1 (utraciły moc).
3. Zestawienie podaje się do wiadomości mieszkańców budynków wymienionych w tym zestawieniu w sposób zwyczajowo przyjęty w danym garnizonie oraz wywiesza się w siedzibie właściwego oddziału terenowego Agencji.
4. Osoby zainteresowane kupnem osobnej kwatery stałej zawiadamiają o tym na piśmie dyrektora oddziału terenowego Agencji w terminie trzydziestu dni od dnia podania zestawienia do wiadomości publicznej.
§  3.
1. W zależności od zainteresowania mieszkańców kupnem osobnych kwater stałych w budynkach wymienionych w zestawieniu dyrektor oddziału rejonowego Agencji zleca:
1) przeprowadzenie geodezyjnego rozgraniczenia nieruchomości, jeżeli nie zostało dokonane wcześniej,
2) wycenę wartości budynków (kwater) oraz gruntu, w trybie i na zasadach obowiązujących przy sprzedaży lokali mieszkalnych Skarbu Państwa.
2. Od osób, które zawiadomiły o zamiarze kupna osobnej kwatery stałej, pobiera się zaliczkę na pokrycie kosztów prac określonych w ust. 1, którą zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W wypadku odstąpienia od kupna osobnej kwatery stałej, zaliczka podlega zwrotowi w jej nominalnej wysokości.
§  4.
1. Po wykonaniu czynności, o których mowa w § 3 ust. 1, dyrektor oddziału rejonowego Agencji ustala wykaz budynków, w których osobne kwatery stałe przeznaczone są do sprzedaży.
2. Wykaz powinien zawierać elementy określone w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 33).
3. Wykaz podaje się do wiadomości mieszkańców budynków wymienionych w tym wykazie w sposób zwyczajowo przyjęty w danym garnizonie oraz wywiesza się w siedzibie właściwego oddziału terenowego Agencji.
4. Wykaz może być bieżąco uzupełniany, w trybie określonym w § 2 i 3 oraz ust. 1-3.
§  5. Po otrzymaniu wniosku o kupno osobnej kwatery stałej dyrektor oddziału rejonowego Agencji:
1) sporządza arkusz obliczeniowy sprzedaży kwatery,
2) spisuje z nabywcą kwatery protokół uzgodnień,
3) wypełnia arkusz informacyjny,
4) przekazuje do właściwego biura notarialnego, w terminie określonym w protokole uzgodnień, dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego,
5) ustala termin sporządzenia aktu notarialnego,
6) zawiadamia, z trzydziestodniowym wyprzedzeniem, osoby zainteresowane o terminie i miejscu sporządzenia aktu notarialnego.
§  6. Akt notarialny sprzedaży osobnej kwatery stałej podpisuje w imieniu Agencji jej pracownik posiadający stosowane pełnomocnictwo.
§  7. Nabywca osobnej kwatery stałej sprzedawanej na raty wnosi pierwszą ratę, nie mniejszą niż 20% ceny, o której mowa w art. 58 i 59 ustawy, najpóźniej w dniu sporządzenia aktu notarialnego. Pierwszą ratę pomniejsza się o wysokość zaliczki, o której mowa w § 3 ust. 2. Pozostałą kwotę nabywca wnosi na wskazane konto bankowe, w równych ratach rocznych, przez okres nie dłuższy niż pięć lat, z uwzględnieniem oprocentowania.
§  8. Raty roczne, nie spłacone w terminie określonym w akcie notarialnym, podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami ustawowymi w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
§  9. Poza wniesieniem równowartości ceny osobnej kwatery stałej, nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej oraz założenia księgi wieczystej.
§  10. W sprawach nie uregulowanych w rozporządzeniu stosuje się odpowiednie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 72, poz. 311, z 1994 r. Nr 44, poz. 173 i Nr 139, poz. 749 oraz z 1995 r. Nr 14, poz. 68).
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 2 ust. 2 pkty 2-4 zostały uznane za niezgodne z art. 55 ust. 2 i art. 58 ust. 8 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.95.86.433) i tym samym jest niezgodny z art. 92 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.158.1044). Zgodnie z tym wyrokiem wymienione wyżej przepisy tracą moc z dniem 23 grudnia 1998 r.