Szczegółowe zasady i tryb sprawowania kontroli legalności skierowania i przebywania w stacjonarnych zakładach leczniczych i domach pomocy społecznej osób, na które został nałożony obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, oraz warunki, w jakich osoby te przebywają.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.25.111

Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1983 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 maja 1983 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprawowania kontroli legalności skierowania i przebywania w stacjonarnych zakładach leczniczych i domach pomocy społecznej osób, na które został nałożony obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, oraz warunków, w jakich osoby te przebywają.

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230) zarządza się, co następuje:
Kontrolę legalności skierowania i przebywania w stacjonarnych zakładach leczniczych i domach pomocy społecznej, zwanych dalej "zakładami", osób, na które został nałożony obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, oraz warunków, w jakich osoby te przebywają, sprawuje sędzia wyznaczony przez prezesa sądu wojewódzkiego, w którego okręgu zakład się znajduje.
1.
Kontrola, o której mowa w § 1, obejmuje w szczególności:
1)
prawidłowość dokumentacji stanowiącej podstawę skierowania i przebywania w zakładzie osób, na które został nałożony obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu,
2)
przestrzeganie praw i obowiązków osób przebywających w zakładzie, zwłaszcza w zakresie, w jakim naruszenie tych praw może pociągnąć za sobą odpowiedzialność karną lub dyscyplinarną,
3)
warunki bytowe i sanitarne oraz zapewnianie opieki lekarskiej,
4)
przestrzeganie ustalonego w zakładzie porządku i dyscypliny,
5)
organizowanie czasu wolnego osób przebywających w zakładzie, a zwłaszcza zajęć kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych,
6)
wykorzystywanie terapii zajęciowej jako środka oddziaływania rehabilitacyjnego,
7)
działalność zakładu w zakresie współpracy z sądem i kuratorami sprawującymi nadzór nad osobami przebywającymi w zakładzie,
8)
współdziałanie zakładu z terenowymi organami administracji państwowej w udzielaniu odpowiedniej pomocy osobom poddanym leczeniu odwykowemu oraz w miarę potrzeby ich rodzinom,
9)
współdziałanie zakładu z organizacjami społecznymi, zakładami pracy oraz rodzinami osób poddanych leczeniu odwykowemu,
10)
prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków osób przebywających w zakładzie.
2.
O przystąpieniu do czynności kontrolnych sędzia niezwłocznie zawiadamia kierownika zakładu.
W toku sprawowanej kontroli sędzia udziela kontrolowanemu zakładowi, w miarę potrzeby, odpowiedniej pomocy, zwłaszcza w zakresie wykładni i stosowania przepisów prawa.
Sędzia wykonuje w granicach swych uprawnień czynności, o których mowa w § 2 ust. 1, przez:
1)
okresowe kontrole zakładów lub kontrole przeprowadzane doraźnie, obejmujące całokształt spraw podlegających kontroli, albo kontrole przeprowadzane doraźnie, obejmujące tylko niektóre zagadnienia w tym zakresie,
2)
wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz sprawdzanie prawidłowości i terminowości ich realizacji,
3)
podejmowanie w miarę potrzeby innych czynności zmierzających do usunięcia uchybień i zapobiegania ich powstawaniu.
1.
Po zakończeniu kontroli sędzia zapoznaje kierownika zakładu z jej wynikami, umożliwiając ustosunkowanie się do dokonanych ustaleń oraz do propozycji zaleceń pokontrolnych. W miarę potrzeby organizuje się naradę pokontrolną, w której powinni brać również udział inni pracownicy kontrolowanego zakładu.
2.
O terminie i przedmiocie narady pokontrolnej zawiadamia się organ sprawujący nadzór nad kontrolowanym zakładem.
1.
Z przebiegu kontroli sporządza się sprawozdanie. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności dane dotyczące zakresu kontroli, oceny sposobu wykonania zaleceń związanych z poprzednią kontrolą, zwięzłe ustalenia wyników przeprowadzonej kontroli, ustosunkowanie się kierownika zakładu do tych ustaleń oraz wydane zalecenia pokontrolne.
2.
Oryginał sprawozdania przechowuje się w aktach właściwego sądu wojewódzkiego. Prezes sądu wojewódzkiego przesyła odpis sprawozdania w terminie 14 dni od zakończenia kontroli kierownikowi kontrolowanego zakładu oraz organowi sprawującemu nadzór nad tym zakładem.
3.
W razie stwierdzenia istotnych uchybień w działalności kontrolowanego zakładu, prezes sądu wojewódzkiego przesyła odpis sprawozdania również Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej.
1.
Kierownik kontrolowanego zakładu lub organ sprawujący nadzór nad tym zakładem może w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania zgłosić prezesowi sądu wojewódzkiego zastrzeżenia lub wnioski dotyczące ustaleń i zaleceń pokontrolnych.
2.
Kierownik kontrolowanego zakładu lub organ sprawujący nadzór nad tym zakładem na żądanie sędziego składa w terminie 14 dni informację dotyczącą zakresu i sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych.
1.
W celu zapewnienia prawidłowego sprawowania kontroli oraz właściwego wykonywania zaleceń pokontrolnych prezes sądu wojewódzkiego może organizować , w uzgodnieniu z lekarzem wojewódzkim, narady z udziałem sędziów sprawujących kontrolę zakładów, jak również z udziałem kierowników kontrolowanych zakładów.
2.
O terminie i przedmiocie narady zawiadamia się Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 maja 1983 r.