Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1529 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2018 r.
§  5. 
1.  Nagroda roczna jest przyznawana uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 i 10 ustawy, na wniosek o przyznanie nagrody rocznej, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
2.  Do wniosku należy dołączyć w szczególności:
1) sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda;
2) dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego, jeżeli sprawozdanie podlegało zatwierdzeniu;
3) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań o charakterze publicznoprawnym.
3.  Nie wymaga wniosku przyznanie nagrody rocznej kierownikowi (dyrektorowi) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w którym na podstawie odrębnych przepisów nie powołuje się rady społecznej.