Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1529 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2018 r.
§  4. 
1.  Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli podmiot prawny:
1) osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę netto;
2) efektywnie realizował zadania i cele statutowe;
3) terminowo zrealizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
4) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub złożył prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy.
2.  Nagroda roczna może być przyznana jedynie uprawnionemu, który pełnił swoją funkcję (zajmował stanowisko) przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go z funkcji lub ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
3.  W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu prawnego, związanej z łączeniem lub podziałem, wypłata nagrody może nastąpić, jeżeli uprawniony pełnił swoją funkcję (zajmował stanowisko) zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej podmiotu.
4.  Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku przyznawania nagrody rocznej uprawnionemu zatrudnionemu w podmiocie prawnym będącym państwową jednostką budżetową.