Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1529 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2018 r.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) uprawniony - osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1, 2, 4 i 10 ustawy;
2) podmiot prawny - jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 2, 9, 12 i 16 ustawy;
3) rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną;
4) minister - ministra właściwego, o którym mowa w § 1 pkt 1.