Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1529 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2018 r.
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 4 i 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej "ustawą", zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych, podległych lub nadzorowanych przez:
a) ministra właściwego do spraw administracji publicznej lub
b) ministra właściwego do spraw wewnętrznych, lub
c) ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych;
2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej.