Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.91.565

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 9 maja 2008 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej "ustawą", zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 7-9, 12 i 13 ustawy, podległych lub nadzorowanych przez:
a)
ministra właściwego do spraw transportu lub
b)
ministra właściwego do spraw łączności, lub
c)
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, lub
d)
ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

albo wobec których minister wymieniony w lit. a-d jest organem właściwym do reprezentowania Skarbu Państwa;

2)
wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej kierownikom podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 7 ustawy, podległych lub nadzorowanych przez właściwego dla tego podmiotu ministra wymienionego w pkt 1 albo wobec których minister wymieniony w pkt 1 jest organem właściwym do reprezentowania Skarbu Państwa.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
uprawniony - osobę, o której mowa w § 1 pkt 1;
2)
rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.
Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej jest:
1)
dla kierowników podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 8, 9, 12 i 13 ustawy:
a)
minister właściwy do spraw transportu lub
b)
minister właściwy do spraw łączności, lub
c)
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, lub
d)
minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej;
2)
dla kierowników podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy - walne zgromadzenie akcjonariuszy.
1.
Właściwy organ może przyznać uprawnionemu nagrodę roczną, jeżeli podmiot, w którym był on zatrudniony, w roku obrotowym:
1)
osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę netto;
2)
terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
3)
nie przekroczył maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 4 ust. 3a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.3));
4)
efektywnie realizował zadania i cele statutowe;
5)
uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego;
6)
efektywnie wdrożył przyjęte plany rozwoju lub restrukturyzacji.
2.
Warunki określone w ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem formy prawnej podmiotu oraz jego zadań i celów statutowych.
3.
Nagroda roczna może być przyznana jedynie uprawnionemu, który pełnił swoją funkcję przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
4.
W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu, związanej w szczególności z komercjalizacją, łączeniem lub podziałem, wypłata nagrody rocznej może nastąpić, o ile uprawniony zajmował swoje stanowisko zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej podmiotu.
1.
Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera:
1)
miejscowość i datę;
2)
nazwę podmiotu i jego siedzibę;
3)
wskazanie organu wnioskującego;
4)
oznaczenie adresata wniosku;
5)
imię i nazwisko kierownika podmiotu;
6)
stanowisko zajmowane przez kierownika podmiotu wraz z zakresem pełnionych obowiązków;
7)
datę objęcia stanowiska;
8)
wysokość przeciętnego wynagrodzenia kierownika podmiotu za okres objęty wnioskiem;
9)
proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości;
10)
przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem;
11)
informację o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu;
12)
podpisy osób reprezentujących organ uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej.
2.
Do wniosku należy dołączyć załączniki, o ile nie są w posiadaniu organu właściwego do przyznania nagrody rocznej, w szczególności:
1)
sprawozdanie finansowe podmiotu za rok obrotowy;
2)
dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu;
3)
oświadczenie wnioskodawcy o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań publicznoprawnych;
4)
oświadczenie wnioskodawcy o nieprzekroczeniu maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorcy;
5)
uchwałę organu wnioskującego w sprawie wystąpienia do organu właściwego o przyznanie nagrody rocznej kierownikowi podmiotu.
3.
Organ uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej składa wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za dany rok obrotowy.
4.
Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik do rozporządzenia.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 97, poz. 1062);
2)
rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 22 października 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 204, poz. 1481).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1207.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 6, poz. 63 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 226 i Nr 240, poz. 2407.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ ZA ROK ......

.................... ..............

(miejscowość) (data)

...........................

(nazwa i siedziba podmiotu)

...........................

(organ wnioskujący)

...........................

(adresat wniosku)

1. Imię i nazwisko kierownika podmiotu .....................

2. Stanowisko zajmowane przez kierownika podmiotu wraz z

zakresem pełnionych obowiązków ..........................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

3. Data objęcia stanowiska .................................

4. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia kierownika podmiotu

za okres objęty wnioskiem ...............................

.........................................................

.........................................................

5. Proponowana wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem

jej wysokości ...........................................

.........................................................

.........................................................

6. Przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z

uzasadnieniem ...........................................

.........................................................

.........................................................

7. Informacja o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację

finansową podmiotu ......................................

.........................................................

.........................................................

8. Załączniki do wniosku, zgodnie z § 5 ust. 2

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2008

r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania

nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami

prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

(Dz. U. Nr 91, poz. 565) ................................

............................................

(podpisy osób reprezentujących organ

uprawniony do wnioskowania o

przyznanie nagrody rocznej)