Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.885 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1252 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 492 i 534) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 4 i 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej "ustawą", zatrudnionym w podmiotach, dla których minister właściwy do spraw zdrowia jest organem założycielskim, nadzorującym lub organem, który utworzył dany podmiot;
2) wzór wniosku statutowego organu nadzorczego o przyznanie nagrody rocznej kierownikom podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) podmiot - jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 2, 8, 9, 12 i 16 ustawy;
2) uprawniony - osobę, o której mowa w § 1 pkt 1;
3) rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.
§  3. 
1.  Przy przyznawaniu nagrody rocznej, organ lub osoba właściwa do przyznania nagrody rocznej, dokonuje oceny podmiotu z uwzględnieniem specyfikacji zadań w zakresie ochrony zdrowia wykonywanych przez te podmioty.
2.  Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli podmiot, który udziela świadczeń zdrowotnych:
1) efektywnie realizował zadania i cele statutowe;
2) planowo realizował zadania, inne niż określone w pkt 1, nałożone na podmiot w danym roku obrotowym;
3) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy lub złożył w terminie określonym w odrębnych przepisach prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe.
3.  Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli podmiot, który nie udziela świadczeń zdrowotnych:
1) poprawił wyniki finansowe, w szczególności poprzez zmniejszenie straty, wzrost zysku, obniżenie poziomu kosztów działalności, poprawę płynności finansowej;
2) efektywnie realizował zadania i cele statutowe;
3) planowo realizował zadania, inne niż określone w pkt 2, nałożone na podmiot w danym roku obrotowym;
4) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy lub złożył w terminie określonym w odrębnych przepisach prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe.
4.  Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do jednostek budżetowych.
5.  Nagroda roczna może być przyznana w przypadku, gdy nie spowoduje to pogorszenia sytuacji finansowej podmiotu.
6.  (uchylony).
7.  Nagroda roczna może być przyznana jedynie uprawnionemu, który zajmował stanowisko albo pełnił funkcję przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył obowiązków pracowniczych, dyscypliny finansów publicznych, albo z którym nie rozwiązano umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie, albo którego nie odwołano z zajmowanego stanowiska albo pełnionej funkcji z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
8.  W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu, związanej w szczególności z połączeniem lub podziałem albo zmianą formy zarzadzania nim, wypłata nagrody rocznej za zakończony rok obrotowy może nastąpić, o ile uprawniony zajmował stanowisko albo pełnił funkcję zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej podmiotu.
§  4.  Organem lub osobą właściwą do przyznania nagrody rocznej jest:
1) dla kierowników podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1 - minister właściwy do spraw zdrowia;
2) dla zastępców kierowników i głównych księgowych - osoba właściwa dla nich w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.
§  5. 
1.  Nagroda roczna przyznawana jest na wniosek, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Nie wymaga wniosku przyznanie nagrody rocznej zastępcom kierowników i głównym księgowym.
§  6. 
1.  Przyznanie nagrody rocznej kierownikom podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy, wymaga złożenia wniosku, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) datę wniosku;
2) nazwę podmiotu i jego siedzibę;
3) wskazanie wnioskodawcy;
4) oznaczenie adresata wniosku;
5) imię (imiona) i nazwisko uprawnionego;
6) stanowisko zajmowane przez uprawnionego wraz z zakresem pełnionych obowiązków;
7) datę rozpoczęcia pracy w podmiocie;
8) datę powierzenia zajmowanego stanowiska;
9) wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego za okres wnioskowany;
10) proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości;
11) przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem;
12) opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu;
13) załączniki do wniosku, o których mowa w ust. 3;
14) podpis wnioskodawcy.
3.  Do wniosku należy dołączyć załączniki, o ile nie są w posiadaniu organu lub osoby właściwej do przyznania nagrody rocznej, a w szczególności:
1) sprawozdanie finansowe podmiotu za rok obrotowy;
2) dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu;
3) oświadczenie o braku istnienia okoliczności skutkujących pogorszeniem sytuacji finansowej podmiotu, w przypadku przyznania nagrody rocznej;
4) uchwałę właściwego organu w sprawie przyznania uprawnionemu nagrody rocznej.
§  7.  Z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla uprawnionych, o których mowa w § 1 pkt 1, występują odpowiednio:
1) dla kierowników podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 2, 8 i 12 ustawy - dyrektor właściwego merytorycznie departamentu urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) dla kierowników podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 9 ustawy - rada naukowa;
3) dla kierowników podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 16 ustawy - rada społeczna podmiotu, a w przypadku jej braku - dyrektor właściwego merytorycznie departamentu urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia

- w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za rok obrotowy lub złożenia prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego przez podmiot.

§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wniosek o przyznanie nagrody rocznej za rok ....

..................................................

(miejscowość, data)

...........................................................

...........................................................

(nazwa i siedziba podmiotu)

...........................................................

...........................................................

(wnioskodawca)

..................................................

(adresat wniosku)

1. Imię (imiona) i nazwisko uprawnionego ................................................................................

2. Stanowisko zajmowane przez uprawnionego wraz z zakresem pełnionych obowiązków .....

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3. Data rozpoczęcia pracy w podmiocie ....................................................................................

4. Data powierzenia zajmowanego stanowiska .........................................................................

5. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego za okres wnioskowany ...................

................................................................................................................................................

6. Proponowana wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości ...................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

7. Przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem ..............................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

8. Opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu ............................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

9. Załączniki do wniosku (zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia): ..............................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.....................................................

(podpis wnioskodawcy)

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).