Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.15.158

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 lutego 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 128d ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny:
1) żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową,
2) poborowego odbywającego zasadniczą służbę w obronie cywilnej,
3) poborowego odbywającego służbę zastępczą,
4) absolwenta szkoły wyższej odbywającego przeszkolenie wojskowe.
§  2. Decyzję o przyznaniu zasiłku wydaje:
1) dowódca jednostki wojskowej - w stosunku do żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową i absolwenta szkoły wyższej odbywającego przeszkolenie wojskowe,
2) komendant jednostki organizacyjnej obrony cywilnej - w stosunku do poborowego odbywającego zasadniczą służbę w obronie cywilnej,
3) wójt lub burmistrz (prezydent miasta), który uznał poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny - w stosunku do poborowego odbywającego służbę zastępczą

- na podstawie pisemnego wniosku poborowego albo żołnierza oraz decyzji wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) uznającego poborowego albo żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny.

§  3. W stosunku do poborowego albo żołnierza, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny, o którym mowa w art. 128a ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wydaje się decyzję o przyznaniu zasiłku na podstawie dokumentu potwierdzającego ten obowiązek.
§  4.
1. Zasiłek, o którym mowa w § 2, wypłaca się za okres od dnia stawienia się do zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, zasadniczej służby w obronie cywilnej albo odbywania służby zastępczej do dnia zwolnienia z tej służby, a jeżeli wniosek, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, został złożony po stawieniu się do tej służby - od dnia złożenia wniosku.
2. Zasiłek, o którym mowa w § 3, wypłaca się za okres od dnia stawienia się do zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, zasadniczej służby w obronie cywilnej albo odbywania służby zastępczej do dnia zwolnienia z tej służby.
§  5.
1. Dowódca jednostki wojskowej, komendant jednostki organizacyjnej obrony cywilnej albo wójt lub burmistrz (prezydent miasta), którzy wydali decyzję o przyznaniu zasiłku, wypłacają go miesięcznie z dołu, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstało prawo do zasiłku; za okres krótszy niż miesiąc kwotę zasiłku ustala się w wysokości 1/30 miesięcznej kwoty zasiłku za każdy dzień.
2. Zasiłek wypłaca się w terminie wypłaty uposażeń.
§  6.
1. W przypadku przeniesienia żołnierza do innej jednostki wojskowej albo poborowego do innej jednostki organizacyjnej obrony cywilnej, dowódca (komendant) tej jednostki przesyła do dowódcy (komendanta) jednostki, w której będzie odbywał służbę ten żołnierz albo poborowy, kopię dokumentacji uprawniającej do wypłaty tego zasiłku.
2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przesyła się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przeniesienia do innej jednostki.
§  7. Postępowanie w sprawach określonych w rozporządzeniu, nie zakończone ostateczną decyzją do dnia jego wejścia w życie, toczy się na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.