Szczegółowe zasady i tryb przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, a także szczegółowe zasady i warunki korzystania z pomocy w tym zakresie przez żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej pełnionej w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.70.827

Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 sierpnia 2000 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, a także szczegółowych zasad i warunków korzystania z pomocy w tym zakresie przez żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej pełnionej w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na podstawie art. 88 ust. 4 i art. 88a ust. 5 w związku z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7),
2)
przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 31, poz. 384, Nr 48, poz. 550 i Nr 70, poz. 820),
3)
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do pracy na stanowiska pracy związane z obronnością kraju (Dz. U. Nr 134, poz. 888),
4)
przepisach o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106, poz. 678, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 964 i Nr 93, poz. 1063 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 48, poz. 550),
5)
pomocy rekonwersyjnej - należy przez to rozumieć ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej pełnionej w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i praktyk zawodowych, mających na celu przygotowanie tych żołnierzy do podjęcia zatrudnienia,
6)
żołnierzu zawodowym bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć żołnierza uprawnionego do pomocy rekonwersyjnej, o którym mowa w art. 88a ust. 1 i 4 ustawy, pełniącego zawodową służbę wojskową w okresie poprzedzającym zwolnienie z tej służby, albo żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej pełnionej w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
7)
żołnierzu zwolnionym z zawodowej służby wojskowej - należy przez to rozumieć żołnierza uprawnionego do pomocy rekonwersyjnej, o którym mowa w art. 88a ust. 1 ustawy - po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej pełnionej w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
8)
Pełnomocniku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - należy przez to rozumieć Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do Spraw Rekonwersji Kadr - Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Rozwoju Zawodowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
9)
Pełnomocniku Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pełnomocniku Szefa Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Biuro Ochrony Rządu - należy przez to rozumieć Pełnomocnika Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw rekonwersji kadr oraz Pełnomocnika Szefa Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Biuro Ochrony Rządu do spraw rekonwersji kadr - szefów oddziałów kadr, każdego we własnym zakresie działania.
§  2.
1.
Organami właściwymi do udzielania żołnierzom zawodowym pomocy rekonwersyjnej, zwanymi dalej "właściwymi organami", są: Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dowódca Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szef Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Biuro Ochrony Rządu, każdy w stosunku do podległych mu żołnierzy zawodowych.
2.
Dowódca Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szef Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Biuro Ochrony Rządu realizują pomoc rekonwersyjną poprzez odpowiednio Pełnomocnika Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pełnomocnika Szefa Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Biuro Ochrony Rządu.
§  3.
1.
Udzielanie żołnierzom zawodowym pomocy rekonwersyjnej na warunkach określonych w rozporządzeniu nie pozbawia tych żołnierzy możliwości korzystania z pomocy w zakresie przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, określonych w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
2.
W zakresie, o którym mowa w ust. 1, właściwe organy współpracują z organami zatrudnienia.

Pomoc rekonwersyjna

§  4.
1.
Żołnierze zawodowi mogą korzystać, na zasadach określonych w rozporządzeniu, z następujących form pomocy rekonwersyjnej świadczonej przez właściwe organy:
1)
seminarium rekonwersyjnego,
2)
doradztwa zawodowego,
3)
przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania,
4)
praktyk zawodowych,
5)
pośrednictwa pracy.
2.
Seminarium rekonwersyjne jest wstępnym elementem pomocy rekonwersyjnej, realizowanym w formie zajęć grupowych, których celem jest zapoznanie żołnierzy zawodowych z resortowym systemem pomocy oraz przysługującymi im uprawnieniami wynikającymi w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, wsparcie psychiczne, a także udzielenie porad indywidualnych w zakresie reorientacji zawodowej.
3.
Doradztwo zawodowe jest formą specjalistycznej pomocy żołnierzom zawodowym w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem zawodu i miejsca zatrudnienia.
4.
Przyuczenie do zawodu polega na zapewnieniu minimum przygotowania zawodowego niezbędnego do wykonywania danego zawodu. Przyuczenie do zawodu może trwać, w zależności od złożoności i charakteru wykonywanego zawodu, do sześciu miesięcy.
5.
Przekwalifikowanie polega na zmianie posiadanych kwalifikacji zawodowych na inne w celu wykonywania nowego zawodu. Realizowane jest ono w formie krótkoterminowych i długoterminowych szkoleń grupowych lub indywidualnych.
6.
Praktyki zawodowe polegają na praktycznym nauczaniu zawodu, w czasie którego uczący się nabywają umiejętności praktyczne w toku pracy.
7.
Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu żołnierzom zawodowym pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, a pracodawcom - w znalezieniu odpowiednich pracowników wśród żołnierzy zawodowych.
§  5.
Żołnierz zawodowy, któremu wypowiedziano stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy rekonwersyjnej od dnia tego wypowiedzenia.
§  6.
1.
Żołnierzowi zawodowemu pełniącemu zawodową służbę wojskową pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego do Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której ten żołnierz pełni służbę wojskową, po powiadomieniu Pełnomocnika Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Pełnomocnika Szefa Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Biuro Ochrony Rządu.
2.
Po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej żołnierzowi zawodowemu udzielana jest pomoc rekonwersyjna na podstawie wniosku złożonego bezpośrednio do Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  7.
1.
Żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, zakwalifikowanemu na szkolenie w ramach przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania albo na praktykę zawodową, realizowanych poza miejscem zamieszkania tego żołnierza, wydaje się każdorazowo dokument podróży na przejazd najtańszymi środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania żołnierza do ośrodka szkolenia lub miejsca odbywania praktyk zawodowych i z powrotem, jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 kilometrów w jedną stronę.
2.
Dokument podróży, o którym mowa w ust. 1, wydaje właściwy organ na podstawie zaświadczenia wydanego przez Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  8.
1.
W okresie przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania albo odbywania praktyki zawodowej żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej może korzystać z zakwaterowania w hotelach garnizonowych lub innych zakładach hotelarskich - na zasadach określonych w przepisach o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych, jeżeli odległość od miejscowości zamieszkania tego żołnierza do miejsca odbywania szkolenia lub praktyki zawodowej przekracza 50 kilometrów.
2.
Żołnierzowi, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ zwraca koszty noclegów na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 69, poz. 454 i z 2000 r. Nr 13, poz. 173), z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.

Seminarium rekonwersyjne

§  9.
1.
Przed planowanym terminem zwolnienia żołnierza zawodowego z zawodowej służby wojskowej z przyczyn, o których mowa w art. 88a ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2, właściwy organ kieruje tego żołnierza na seminarium rekonwersyjne.
2.
Żołnierz zawodowy, któremu wypowiedziano stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej, kierowany jest na seminarium rekonwersyjne najpóźniej na trzy miesiące przed upływem terminu wypowiedzenia.
3.
Żołnierz zawodowy może zrezygnować z udziału w seminarium rekonwersyjnym, składając w tej sprawie pisemne oświadczenie, które dołącza się do akt personalnych tego żołnierza.
4.
Seminarium rekonwersyjne realizowane jest przez właściwe organy w wymiarze dwóch lub trzech dni.
5.
W ramach seminarium rekonwersyjnego żołnierze zawodowi zapoznawani są w szczególności z:
1)
resortowym systemem pomocy rekonwersyjnej,
2)
prawnymi i finansowymi aspektami zwolnienia z zawodowej służby wojskowej,
3)
możliwościami i kierunkami przekwalifikowania zawodowego,
4)
kryteriami kwalifikowania, zasadami finansowania i trybem odbywania przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania organizowanego przez właściwe organy albo odbywanego w trybie indywidualnym,
5)
wybranymi zagadnieniami psychologii sukcesu,
6)
zasadami odbywania praktyk zawodowych,
7)
sytuacją społeczno-zawodową byłych żołnierzy zawodowych oraz głównymi problemami ich adaptacji zawodowej,
8)
metodami poszukiwania pracy.

Doradztwo zawodowe

§  10.
1.
Żołnierz zawodowy może korzystać nieodpłatnie z doradztwa zawodowego, świadczonego przez właściwe organy, w zakresie:
1)
uzyskiwania informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia,
2)
uzyskiwania porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia,
3)
sporządzania bilansu umiejętności zawodowych polegającego na analizie dotychczasowych osiągnięć zawodowych, stanu wiedzy, doświadczenia i umiejętności,
4)
określenia, za pomocą metod psychologicznych, predyspozycji osobowościowych do wykonywania wybranego zawodu,
5)
wyboru kierunku przekwalifikowania lub przyuczenia do zawodu,
6)
nauki umiejętności poszukiwania zatrudnienia, a w szczególności źródeł pozyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy,
7)
przygotowywania dokumentów niezbędnych przy poszukiwaniu zatrudnienia, a zwłaszcza: życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego oraz podania o pracę,
8)
kontaktowania się i prowadzenia rozmowy z pracodawcą poprzez zaprezentowanie, przy wykorzystaniu środków audiowizualnych, sposobu przygotowania się do rozmowy, zasad jej prowadzenia oraz zachowania się w trakcie jej trwania,
9)
wykorzystywania w praktyce elementów psychologii osiągnięć, a w szczególności sposobów wytyczania i realizacji celów życiowych, umiejętności komunikowania się, zarządzania czasem oraz sposobów eliminacji stresów i napięć,
10)
wsparcia psychologicznego polegającego na budowie pozytywnego myślenia, samoakceptacji oraz pomocy w wytyczaniu celów zawodowych i wskazywaniu możliwości ich realizacji.
2.
W ramach doradztwa zawodowego żołnierz zawodowy może uczestniczyć w szkoleniach.

Przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie

§  11.
1.
Żołnierz zawodowy może korzystać, nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, z przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, realizowanych w formie krótkoterminowych i długoterminowych szkoleń grupowych lub indywidualnych w wojskowych lub innych ośrodkach szkolenia.
2.
Właściwe organy kierują bądź organizują szkolenia grupowe zgodnie z rozpoznanymi potrzebami rynku pracy oraz żołnierzy zawodowych w zakresie przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania.
3.
Grupowe szkolenie długoterminowe obejmuje naukę w szkołach średnich lub studia podyplomowe, jednolite studia magisterskie, uzupełniające studia magisterskie albo studia wyższe zawodowe w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym bądź eksternistycznym.
4.
Szkolenie indywidualne żołnierz zawodowy odbywa w wybranym przez siebie ośrodku szkoleniowym.
5.
Indywidualne szkolenie długoterminowe obejmuje studia podyplomowe, jednolite studia magisterskie, uzupełniające studia magisterskie, studia wyższe zawodowe bądź naukę w szkołach średnich.
6.
Grupowe i indywidualne szkolenie krótkoterminowe obejmuje seminaria i kursy, których okres trwania nie przekracza sześciu miesięcy.
7.
Żołnierz zawodowy może skorzystać nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie z jednej wybranej formy szkolenia długoterminowego lub dwóch wybranych form szkolenia krótkoterminowego.
§  12.
1.
Z grupowych szkoleń długoterminowych, o których mowa w § 11 ust. 3, żołnierz zawodowy korzysta na zasadach finansowych określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Z grupowych szkoleń krótkoterminowych, o których mowa w § 11 ust. 6, żołnierz zawodowy korzysta nieodpłatnie.
§  13.
1.
Żołnierzowi zawodowemu, odbywającemu szkolenie indywidualne, za zgodą Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, właściwy organ pokrywa, w zależności od podstawy zwolnienia tego żołnierza z zawodowej służby wojskowej, część lub całość kosztów szkolenia poprzez:
1)
przekazanie części lub całości należności za szkolenie żołnierza zawodowego na konto instytucji realizującej szkolenie, na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję,
2)
wypłatę żołnierzowi zawodowemu części lub całości należności za szkolenie, po przedstawieniu przez tego żołnierza oryginału rachunku świadczącego o jego opłaceniu oraz zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.
2.
Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie analizy kosztów szkoleń w poprzednim roku kalendarzowym oraz przydzielonych na dany rok środków budżetowych na pomoc rekonwersyjną, określa limity przejazdów i noclegów oraz wysokość limitów kosztów szkolenia jednego żołnierza zawodowego w danym roku kalendarzowym, odpowiednio dla szkoleń krótkoterminowych i długoterminowych.
3.
Limity przejazdów i noclegów oraz wysokość limitów kosztów szkolenia jednego żołnierza zawodowego ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
4.
Maksymalne wysokości należności z tytułu zwrotu kosztów szkolenia, o których mowa w ust. 1, są określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Praktyki zawodowe

§  14.
1.
Żołnierz zawodowy może być skierowany za zgodą Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na praktykę zawodową stanowiącą integralną część programu szkolenia, o którym mowa w § 11 ust. 2, jeżeli odbycie praktyki zawodowej jest niezbędne dla uzyskania zatrudnienia.
2.
Miejsce i termin odbywania praktyki zawodowej określa właściwy organ.
3.
Udział w praktykach zawodowych żołnierzy zawodowych jest nieodpłatny.
§  15.
1.
Program, przebieg i czas trwania praktyki zawodowej określa, w porozumieniu z właściwym organem, pracodawca przyjmujący żołnierza zawodowego na praktykę zawodową.
2.
Żołnierz zawodowy skierowany na praktykę zawodową obowiązany jest do nieodpłatnego wykonywania czynności określonych w programie praktyki zawodowej, jeśli pracodawca przyjmujący tego żołnierza na praktykę zawodową, w porozumieniu z właściwym organem, nie postanowi inaczej.

Pośrednictwo pracy

§  16.
Właściwe organy prowadzą pośrednictwo pracy dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej.
§  17.
1.
Właściwe organy prowadzą ewidencję poszukujących pracy żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej.
2.
W ewidencji poszukujących pracy wyodrębnia się karty ewidencyjne żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej ubiegających się o zatrudnienie na stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju.
3.
Wzór karty ewidencyjnej poszukującego pracy byłego żołnierza zawodowego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  18.
Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej, ubiegający się o zatrudnienie, składa stosowny wniosek do właściwego organu.
§  19.
1.
Organ, o którym mowa w § 18, uwzględniając potrzeby żołnierza zawodowego i posiadane przez niego kwalifikacje oraz wymagania związane z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku pracy, przedstawia temu żołnierzowi, w miarę możliwości, oferty pracy na wolnych stanowiskach pracy.
2.
W przypadku braku odpowiednich ofert pracy, właściwy organ, w porozumieniu z innymi organami, przedstawia żołnierzowi zawodowemu oferty pracy w rejonie wskazanym przez tego żołnierza.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  20.
W sprawach nie uregulowanych w rozporządzeniu stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz odpowiednio przepisy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, a także przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472).
§  21.
Żołnierze zawodowi zakwalifikowani do pomocy rekonwersyjnej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia korzystają z rozpoczętych form pomocy na dotychczasowych zasadach, chyba że przepisy rozporządzenia przewidują świadczenia korzystniejsze.
§  22.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wzór

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY REKONWERSYJNEJ

1. Stopień wojskowy, nazwisko i imię oraz imię ojca ........

.........................................................

2. Data i miejsce urodzenia ................................

3. Adres zamieszkania, nr tel. .............................

4. Adres do korespondencji, nr tel. ........................

5. Nr Jednostki Wojskowej (żołnierze zwolnieni z wojska

wpisują Wojskową Komendę Uzupełnień) ....................

.........................................................

6. Data powołania do zawodowej służby wojskowej ............

7. Data i przyczyna zwolnienia z zawodowej służby wojskowej*)

.........................................................

8. Posiadane uprawnienia emerytalne**) tak .....% nie

- w tym:

z tytułu inwalidztwa tak .....% nie

rentowe tak .....% nie

9. Wykształcenie:

1) cywilne (nazwa szkoły, kierunek, specjalność, tytuł

zawodowy, stopień naukowy, tytuł naukowy) ............

......................................................

2) wojskowe (nazwa szkoły lub uczelni, specjalność) .....

......................................................

10. Ukończone kursy zawodowe ................................

.........................................................

11. Znajomość języków obcych oraz poziom znajomości .........

.........................................................

12. Ostatnio zajmowane w wojsku stanowisko służbowe .........

.........................................................

13. Oczekiwane formy pomocy rekonwersyjnej (wybrane formy

należy podkreślić):

1) przekwalifikowanie zawodowe,

2) praktyki i staże zawodowe,

3) doradztwo zawodowe,

4) pośrednictwo pracy.

14. Preferowana forma korzystania z pomocy w zakresie

przekwalifikowania zawodowego (wybraną formę należy

podkreślić):

1) szkolenie grupowe zorganizowane przez organ wojskowy,

2) szkolenie indywidualne w wybranym ośrodku szkoleniowym:

a) w miejscu zamieszkania (wpisać) ..................

b) poza miejscem zamieszkania (wpisać) ..............

15. Oczekiwany rodzaj przekwalifikowania zawodowego w formie

szkolenia zorganizowanego przez Biuro Kadr, Szkolenia i

Rozwoju Zawodowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i

Administracji (można wpisać tylko 1 rodzaj studiów albo

nauki lub 2 rodzaje kursów zawodowych):

1) studia podyplomowe z zakresu ........................

2) jednolite studia magisterskie z zakresu .............

3) studia uzupełniające magisterskie z zakresu .........

4) studia wyższe zawodowe z zakresu ....................

5) kursy zawodowe z zakresu ............................

6) nauka w szkole średniej .............................

16. Oczekiwany rodzaj przekwalifikowania zawodowego odbywanego

w trybie indywidualnym (można wpisać tylko 1 rodzaj

studiów albo nauki lub 2 rodzaje kursów zawodowych):

1) studia podyplomowe z zakresu ........................

2) jednolite studia magisterskie z zakresu .............

3) studia uzupełniające magisterskie z zakresu .........

4) studia wyższe zawodowe z zakresu ....................

5) kursy zawodowe z zakresu ............................

6) nauka w szkole średniej .............................

17. Preferowany tryb odbywania przekwalifikowania:

1) stacjonarno-zaoczny,

2) zaoczny,

3) stacjonarny (dotyczy tylko kursów),

4) dowolny.

18. Oczekiwany termin rozpoczęcia przekwalifikowania .......

........................................................

19. Preferowany termin i miejsce odbywania praktyki zawodowej.

Należy wpisać:

1) nazwę i adres wybranej firmy (przedsiębiorstwa,

instytucji) .........................................

2) charakter prowadzonej przez nią działalności ........

3) rodzaj stanowiska, na którym odbywana będzie praktyka

.....................................................

4) czas odbywania praktyki od ........ do ..............

20. Oczekiwany zakres doradztwa zawodowego (można podkreślić

dowolną liczbę wybranych odpowiedzi):

1) uzyskanie wsparcia psychicznego,

2) pomoc w sporządzaniu bilansu umiejętności zawodowych,

3) określenie predyspozycji osobowościowych do

wykonywania wybranego zawodu,

4) uzyskanie informacji o zawodach, ośrodkach szkolenia

zawodowego, lokalnym rynku pracy, pracodawcach i

możliwościach zatrudnienia,

5) pomoc w wyborze kierunku przekwalifikowania lub

przyuczenia do zawodu,

6) poznanie metod i zasad poszukiwania pracy,

7) pomoc w sporządzaniu dokumentów niezbędnych przy

poszukiwaniu pracy,

8) poznanie zasad kontaktowania się z pracodawcą,

9) poznanie sposobów wykorzystania w praktyce elementów

psychologii osiągnięć,

10) inne oczekiwania ...................................

21. Oczekiwania związane z pośrednictwem pracy:

1) charakter pracy i stanowiska ........................

2) wymiar czasu pracy ..................................

3) miejsce zatrudnienia (rodzaj zakładu, przedsiębiorstwa,

instytucji, firmy itp.) .............................

.....................................................

4) miejscowość .........................................

22. Zainteresowanie ewentualną możliwością pracy na stanowisku

związanym z obronnością państwa (wybraną odpowiedź należy

podkreślić):

1) tak,

2) nie,

3) inna odpowiedź.

23. Inne oczekiwania w zakresie pomocy rekonwersyjnej ......

........................................................

.......................... ...........................

(data i podpis osoby (stanowisko, stopień, imię,

składającej wniosek) nazwisko i podpis osoby

przyjmującej wniosek)

m.p.

______

*) Żołnierze pozostający w służbie czynnej wpisują datę i

przyczynę ewentualnego zwolnienia z zawodowej służby

wojskowej.

**) Żołnierze zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wpisują

aktualne dane, a żołnierze przewidywani do zwolnienia z

zawodowej służby wojskowej wpisują uprawnienia, jakie

uzyskają z dniem zwolnienia.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZASADY ODPŁATNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ZA SZKOLENIA ZWIĄZANE Z PRZYUCZENIEM LUB PRZEKWALIFIKOWANIEM

Żołnierze zawodowi uprawnieni do pomocy rekonwersyjnejGrupowe szkolenie długoterminoweSzkolenie indywidualne
Przelew bankowy (§ 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia)Refundacja (§ 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia)
Żołnierz zawodowy, któremu organ wojskowy wypowiedział stosunek służbowy z powodu:
- rozformowania lub zmniejszenia

stanu etatowego jednostki

wojskowej, w której żołnierz pełnił

zawodową służbę wojskową, a brak

jest możliwości wyznaczenia go na

inne stanowisko służbowe (art. 78

ust. 2 pkt 2 ustawy),

nie płacinie płaci do wysokości limitu*
- niewyrażenia przez żołnierza

zawodowego pisemnej zgody na

propozycję wyznaczenia go na niższe

stanowisko służbowe ze względu na

stan zdrowia stwierdzony

orzeczeniem wojskowej komisji

lekarskiej lub w przypadku

likwidacji zajmowanego przez niego

stanowiska służbowego (art. 78 ust.

2 pkt 3 ustawy)

- dwukrotnej odmowy przyjęcia przez

tego żołnierza równorzędnego lub

wyższego stanowiska służbowego w

czasie zajmowania tego samego

stanowiska służbowego (przebywania

w tym samym okresie w rezerwie

kadrowej albo dyspozycji) (art. 78

ust. 2 pkt 1 ustawy)

płaci 15%nie płaci do wysokości 85% limitu*
Żołnierz zawodowy zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu:
- orzeczenia przez wojskową komisję

lekarską niezdolności do zawodowej

służby wojskowej

nie płacinie płaci do wysokości limitu*
- upływu terminu zakończenia służby

określonego w drugim kontrakcie

nie płacinie płaci do wysokości limitu*
- upływu terminu wypowiedzenia

stosunku służbowego dokonanego

przez żołnierza zawodowego (art. 78

ust. 1 ustawy)

płaci 30%nie płaci do wysokości 70% limitu*
- upływu terminu wypowiedzenia

stosunku służbowego dokonanego

przez organ wojskowy z powodu

dwukrotnej odmowy przyjęcia przez

tego żołnierza równorzędnego lub

wyższego stanowiska służbowego w

czasie zajmowania tego samego

stanowiska służbowego (przebywania

w tym samym okresie w rezerwie

kadrowej albo dyspozycji) (art. 78

ust. 2 pkt 1 ustawy)

płaci 15%nie płaci do wysokości 85% limitu*
- upływu terminu wypowiedzenia

stosunku służbowego dokonanego

przez organ wojskowy:

nie płacinie płaci do wysokości limitu*
a) z powodu rozformowania lub

zmniejszenia stanu etatowego

jednostki wojskowej, w której

żołnierz zawodowy pełnił

zawodową służbę wojskową, a brak

jest możliwości wyznaczenia go

na inne stanowisko służbowe

(art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy)

lub

b) z powodu niewyrażenia przez

żołnierza zawodowego pisemnej

zgody na propozycję wyznaczenia

go na niższe stanowisko służbowe

ze względu na stan zdrowia

stwierdzony orzeczeniem

wojskowej komisji lekarskiej lub

w przypadku likwidacji

zajmowanego przez niego

stanowiska służbowego (art. 78

ust. 1 pkt 3 ustawy)

- nabycia prawa do zaopatrzenia

emerytalnego z tytułu wysługi lat i

osiągnięcia wieku przez: podoficera

i chorążego - 50 lat, oficera

młodszego - 52 lat, generała - 57

lat (art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy)

płaci 15%nie płaci do wysokości 85% limitu*
- wyrażenia przez żołnierza

zawodowego w służbie stałej zgody

na zwolnienie, w przypadku nabycia

prawa do zaopatrzenia emerytalnego

z tytułu wysługi lat (art. 76 ust.

3 ustawy)

płaci 15%nie płaci do wysokości 85% limitu*
* Limit kosztów szkolenia jednego żołnierza zawodowego w danym roku kalendarzowym odpowiednio dla szkoleń krótkoterminowych albo długoterminowych (§ 13 ust. 2 rozporządzenia).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wzór

KARTA EWIDENCYJNA

POSZUKUJĄCEGO PRACY ŻOŁNIERZA ZWOLNIONEGO Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Data ................

Nr ewid. ............

I. Dane osobowe:

1. Nazwisko, imię i imię ojca ..........................

2. Nr PESEL ............................................

3. Nazwa, seria i nr dokumentu tożsamości oraz nazwa

organu wystawiającego dokument ......................

.....................................................

4. Data i miejsce urodzenia ............................

5. Stopień wojskowy ....................................

6. Data powołania do zawodowej służby wojskowej ........

7. Adres zamieszkania, nr tel. .........................

8. Adres do korespondencji, nr tel. ....................

9. Data i przyczyna zwolnienia z zawodowej służby

wojskowej ...........................................

.....................................................

10. Posiadane uprawnienia emerytalne tak .....% nie

- w tym:

z tytułu inwalidztwa tak .....% nie

rentowe tak .....% nie

11. Przynależność do Wojskowej Komendy Uzupełnień .......

12. Wykształcenie:

1) cywilne i zawód ..................................

2) wojskowe i specjalność ...........................

13. Ostatnie miejsce pełnienia służby i zajmowane

stanowisko ..........................................

.....................................................

14. Znajomość języków obcych (wymienić jakich):

1) podstawowa .......................................

2) zaawansowana .....................................

3) biegła ...........................................

4) tłumacz ..........................................

15. Dotychczasowa praca po zwolnieniu z zawodowej służby

wojskowej (miejsce, rodzaj, czy jest aktualnie

wykonywana) .........................................

.....................................................

16. Stan zdrowia ........................................

17. Inne informacje (kwalifikacje, uprawnienia, kursy) ..

.....................................................

II. Ukończone szkolenia przekwalifikowania zawodowego

Data i rodzaj ukończonego szkolenia:

1) organizowanego przez Biuro Kadr, Szkolenia i Rozwoju

Zawodowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i

Administracji .......................................

2) w drodze refundacji kosztów szkolenia przez Biuro

Kadr, Szkolenia i Rozwoju Zawodowego w Ministerstwie

Spraw Wewnętrznych i Administracji ..................

3) innego ..............................................

III. Oczekiwania wobec przyszłej pracy

1. Miejsce .............................................

2. Charakter (zawód, dziedzina itp.) ...................

3. Wynagrodzenie .......................................

4. Warunki .............................................

5. Inne oczekiwania ....................................

IV. Inna oczekiwana pomoc: tak nie

Jaka? .................................................

V. Propozycje pracy złożone osobie zainteresowanej

Data Rodzaj propozycji Nazwa zakładu pracy

........ ..................... .......................

........ ..................... .......................

........ ..................... .......................

VI. Informacja o zatrudnieniu poszukującego pracy

1. Miejsce pracy .......................................

2. Stanowisko ..........................................

3. Możliwość zatrudnienia innych poszukujących pracy ...

.....................................................

VII. Poszukujący pracy korzystał (nie korzystał) ze wsparcia

materialnego

1. Z jakiego źródła? ..................................

2. W jakiej formie i jakiej wysokości? ................

3. Na jaki cel? .......................................

VIII. Zarejestrowany jako bezrobotny (poszukujący pracy) w

Powiatowym Urzędzie Pracy w .......................

- tak/nie

od dnia ...............................................

otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych - tak/nie.

UWAGI:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

........................... ...............................

(podpis osoby ubiegającej (stanowisko, stopień, imię,

się o pracę) nazwisko i podpis pracownika

właściwego organu)