Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu na dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej. - Dz.U.2007.182.1303 - OpenLEX

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu na dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.182.1303

Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 21 września 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Konkurs na funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, zwanej dalej "jednostką", zarządza minister sprawujący nadzór nad tą jednostką, zwany dalej "ministrem", co najmniej 3 miesiące przed upływem kadencji dotychczasowego dyrektora jednostki lub nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym powstała inna przyczyna powołania dyrektora.
Postanowienie o ogłoszeniu konkursu powinno zawierać w szczególności:
1)
określenie składu osobowego komisji konkursowej;
2)
termin rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego;
3)
określenie wymaganych kwalifikacji niezbędnych do sprawowania funkcji dyrektora, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zwanej dalej "ustawą", oraz wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających te kwalifikacje;
4)
ustalenie innych wymagań niezbędnych do sprawowania funkcji dyrektora, wynikających ze specyfiki działalności prowadzonej przez jednostkę.
1.
Ogłoszenie o konkursie jednostka zamieszcza niezwłocznie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie jednostki, na swojej stronie internetowej oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.
2.
Ogłoszenie zawiera w szczególności określenie:
1)
kwalifikacji, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy, oraz wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji dyrektora;
2)
dodatkowych wymagań oraz sposobu ich dokumentowania;
3)
miejsca i terminu składania zgłoszeń.
1.
Minister powołuje na czas przeprowadzenia konkursu komisję konkursową oraz wyznacza jej przewodniczącego.
2.
W skład komisji konkursowej wchodzą 2 osoby, zatrudnione w jednostce w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazane przez jej radę naukową oraz 3 osoby wskazane przez ministra.
3.
Rada naukowa jednostki wskazuje swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia konkursu.
4.
Minister właściwy do spraw nauki deleguje nie więcej niż 2 osoby w charakterze obserwatorów konkursu, bez prawa głosowania.
5.
Przewodniczący komisji konkursowej może zaprosić do udziału w posiedzeniach komisji w charakterze obserwatorów, bez prawa głosowania, nie więcej niż 2 przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych.
Zadaniem komisji konkursowej jest:
1)
określenie szczegółowych kryteriów oceny przydatności kandydata;
2)
ustalenie szczegółowego trybu przeprowadzenia konkursu, a zwłaszcza etapów konkursu i sposobu kwalifikowania kandydatów do kolejnych etapów;
3)
podjęcie rozstrzygnięcia w sprawie dopuszczenia kandydata do konkursu na podstawie dokumentów przez niego złożonych;
4)
przeprowadzenie konkursu.
1.
Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach.
2.
Pracami komisji kieruje przewodniczący.
3.
Z posiedzeń komisji sporządzane są protokoły. Protokół podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
4.
Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności przewodniczącego oraz co najmniej 2 członków komisji.
1.
Komisja konkursowa, na podstawie przedstawionych dokumentów, stwierdza, czy kandydat spełnia warunki określone w ogłoszeniu o konkursie oraz decyduje o dopuszczeniu go do konkursu.
2.
W przypadku odmowy dopuszczenia kandydata do konkursu ze względu na niespełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, kandydat może, w terminie 3 dni od dnia powiadomienia go o tym rozstrzygnięciu, zwrócić się za pośrednictwem komisji konkursowej do ministra o rozstrzygnięcie zasadności tej odmowy.
3.
W przypadku gdy minister uzna bezzasadność odmowy dopuszczenia kandydata do konkursu, komisja konkursowa dopuszcza kandydata do konkursu.
Każdemu kandydatowi dopuszczonemu do konkursu jednostka udostępnia ustalony przez komisję konkursową jednakowy zestaw materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym tej jednostki.
1.
Po zakończeniu konkursu komisja konkursowa rekomenduje kandydatów na funkcję dyrektora.
2.
W przypadku stwierdzenia, że więcej niż jeden kandydat spełnia wymagania do objęcia funkcji dyrektora jednostki, komisja konkursowa ustala kolejność kandydatów na podstawie wyników osiągniętych przez nich w trakcie konkursu.
3.
Komisja konkursowa przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją ministrowi.
4.
Komisja konkursowa niezwłocznie powiadamia kandydatów o wynikach konkursu.
Wyniki konkursu są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej jednostki oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie tej jednostki.
W przypadku stwierdzenia przez komisję konkursową, że żaden z kandydatów nie spełnia warunków wymaganych do pełnienia funkcji dyrektora jednostki lub stwierdzenia naruszenia zasad przeprowadzenia konkursu, minister zarządza ponowne przeprowadzenie konkursu. Minister może powołać nową komisję konkursową.
W przypadku niepowołania dyrektora jednostki spośród kandydatów wyłonionych przez komisję konkursową, minister zarządza ponowne przeprowadzenie konkursu.
Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem przekazania wyników konkursu ministrowi.
Jednostka zapewnia środki finansowe i warunki do przeprowadzenia konkursu oraz obsługę administracyjno-techniczną komisji konkursowej.
Konkursy rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przeprowadzane są na dotychczasowych zasadach.
Traci moc rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 10 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydatów na funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1101).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.