Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1746

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 września 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1566) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) Krajowym Ośrodku - należy przez to rozumieć Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;
2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
3) Zasobie - należy przez to rozumieć Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
§  2.  Krajowy Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową Zasobu na podstawie rocznego planu finansowego Zasobu, obejmującego rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym.
§  3.  W planie finansowym Zasobu określa się co najmniej:
1) limit wydatków, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy;
2) kierunki rozdysponowania środków finansowych;
3) wysokość poręczeń i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy;
4) limit pożyczek;
5) wysokość nadwyżki środków finansowych Zasobu, o której mowa w § 5, w tym wysokość zaliczek kwartalnych przekazywanych na poczet nadwyżki;
6) wysokość środków finansowych na realizację zadań związanych z wykonywaniem zadań określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 624).
§  4.  Fundusz mienia Zasobu, o którym mowa w art. 20c ust. 2 ustawy, ulega:
1) zwiększeniu o:
a) wartość aktywów przekazywanych do Zasobu,
b) dodatnią różnicę wartości gruntów Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 ustawy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz zamiany, scalania i wymiany gruntów,
c) dodatnią różnicę wartości netto składników mienia Zasobu innych niż grunty powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podstawie przepisów o rachunkowości,
d) zysk z gospodarowania mieniem Zasobu w części przeznaczonej na fundusz mienia Zasobu,
e) umorzone i wygasłe zobowiązania przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej;
2) zmniejszeniu o:
a) wartość aktywów Zasobu sprzedanych, zlikwidowanych lub przekazanych nieodpłatnie w przypadkach określonych w ustawie,
b) ujemną różnicę wartości gruntów Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 ustawy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz zamiany, scalania i wymiany gruntów,
c) ujemną różnicę wartości netto składników mienia Zasobu innych niż grunty powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podstawie przepisów o rachunkowości,
d) wysokość straty powstałej wskutek gospodarowania mieniem Zasobu,
e) umorzone i wygasłe należności przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.
§  5. 
1.  Nadwyżkę środków finansowych Zasobu stanowi dodatnia różnica między stanem środków finansowych na koniec danego roku obrotowego a stanem zobowiązań krótkoterminowych, o których mowa w ust. 2, ustalonych na dzień 31 grudnia danego roku.
2.  Przy ustalaniu nadwyżki środków finansowych Zasobu środki podlegające rozliczeniu, niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, pomniejsza się o zobowiązania Zasobu z tytułu:
1) podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń;
2) dostaw i usług;
3) innych zobowiązań krótkoterminowych.
3.  Nadwyżka środków finansowych Zasobu stanowi obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego Zasobu roku, za który została ustalona.
§  6. 
1.  Roczne zobowiązanie Zasobu z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obliczane jako suma:
1) iloczynu 70% powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym i średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi, uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym, oraz
2) 35% wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu.
2.  Średnia cena sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi jest obliczana jako iloraz należnej kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości wynikającej z aktów notarialnych i powierzchni tych nieruchomości.
3.  Średnia cena sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi przyjęta do obliczenia wysokości zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości w przetargach w danym roku obrotowym.
§  7. 
1.  Roczne zobowiązanie Zasobu za 2017 r. z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obliczane jako suma:
1) iloczynu 70% powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym i średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi, uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym, oraz
2) 10% wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu.
2.  Do ustalania średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi przyjmowanej do obliczenia wysokości zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 6 ust. 2 i 3.
§  7a.  2
1.  Roczne zobowiązanie Zasobu za 2019 r. z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obliczane jako suma:
1) iloczynu 32% powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym i średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi, uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym, oraz
2) 7% wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu.
2.  Do ustalania średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi przyjmowanej do obliczenia wysokości zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 6 ust. 2 i 3.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
2 § 7a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2365) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2018 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 714), które zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624 i 1503) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.