Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. - Dz.U.2017.1746 - OpenLEX

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1746

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 września 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1566) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
Krajowym Ośrodku - należy przez to rozumieć Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;
2)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
3)
Zasobie - należy przez to rozumieć Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Krajowy Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową Zasobu na podstawie rocznego planu finansowego Zasobu, obejmującego rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym.
W planie finansowym Zasobu określa się co najmniej:
1)
limit wydatków, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy;
2)
kierunki rozdysponowania środków finansowych;
3)
wysokość poręczeń i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy;
4)
limit pożyczek;
5)
wysokość nadwyżki środków finansowych Zasobu, o której mowa w § 5, w tym wysokość zaliczek kwartalnych przekazywanych na poczet nadwyżki;
6)
wysokość środków finansowych na realizację zadań związanych z wykonywaniem zadań określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 624).
Fundusz mienia Zasobu, o którym mowa w art. 20c ust. 2 ustawy, ulega:
1)
zwiększeniu o:
a)
wartość aktywów przekazywanych do Zasobu,
b)
dodatnią różnicę wartości gruntów Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 ustawy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz zamiany, scalania i wymiany gruntów,
c)
dodatnią różnicę wartości netto składników mienia Zasobu innych niż grunty powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podstawie przepisów o rachunkowości,
d)
zysk z gospodarowania mieniem Zasobu w części przeznaczonej na fundusz mienia Zasobu,
e)
umorzone i wygasłe zobowiązania przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej;
2)
zmniejszeniu o:
a)
wartość aktywów Zasobu sprzedanych, zlikwidowanych lub przekazanych nieodpłatnie w przypadkach określonych w ustawie,
b)
ujemną różnicę wartości gruntów Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 ustawy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz zamiany, scalania i wymiany gruntów,
c)
ujemną różnicę wartości netto składników mienia Zasobu innych niż grunty powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podstawie przepisów o rachunkowości,
d)
wysokość straty powstałej wskutek gospodarowania mieniem Zasobu,
e)
umorzone i wygasłe należności przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.
1.  2
 Nadwyżkę środków finansowych Zasobu stanowi dodatnia różnica między stanem środków finansowych na koniec danego roku obrotowego a stanem zobowiązań, o których mowa w ust. 2, ustalonych na dzień 31 grudnia danego roku.
2. 
Przy ustalaniu nadwyżki środków finansowych Zasobu środki podlegające rozliczeniu, niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, pomniejsza się o zobowiązania Zasobu z tytułu:
1)
podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń;
2)
dostaw i usług;
3)
innych zobowiązań krótkoterminowych;
4) 3
 planowanych zobowiązań wynikających z realizacji zadań wynikających z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.
2a.  4
 Wysokość planowanych zobowiązań jest ustalana przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na wniosek Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka.
3. 
Nadwyżka środków finansowych Zasobu stanowi obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego Zasobu roku, za który została ustalona.
1. 
Roczne zobowiązanie Zasobu z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obliczane jako suma:
1)
iloczynu 70% powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym i średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi, uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym, oraz
2)
35% wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu.
2. 
Średnia cena sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi jest obliczana jako iloraz należnej kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości wynikającej z aktów notarialnych i powierzchni tych nieruchomości.
3. 
Średnia cena sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi przyjęta do obliczenia wysokości zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości w przetargach w danym roku obrotowym.
1. 
Roczne zobowiązanie Zasobu za 2017 r. z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obliczane jako suma:
1)
iloczynu 70% powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym i średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi, uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym, oraz
2)
10% wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu.
2. 
Do ustalania średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi przyjmowanej do obliczenia wysokości zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 6 ust. 2 i 3.
1. 
Roczne zobowiązanie Zasobu za 2019 r. z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obliczane jako suma:
1)
iloczynu 32% powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym i średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi, uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym, oraz
2)
7% wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu.
2. 
Do ustalania średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi przyjmowanej do obliczenia wysokości zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 6 ust. 2 i 3.
1. 
Roczne zobowiązanie Zasobu za 2020 r. z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obliczane jako suma:
1)
iloczynu 23% powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym i średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi, uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym, oraz
2)
5% wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu.
2. 
Do ustalania średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi przyjmowanej do obliczenia wysokości zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 6 ust. 2 i 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 7
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
2 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2329) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2021 r.
3 § 5 ust. 2 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2329) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2021 r.
4 § 5 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2329) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2021 r.
5 § 7a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2365) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2018 r.
6 § 7b dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 października 2019 r. (Dz.U.2019.1976) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 października 2019 r.
7 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 714), które zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624 i 1503) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.