§ 8. - Szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz zasady lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.67.711

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2013 r.
§  8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.