§ 7. - Szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz zasady lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.67.711

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2013 r.
§  7.
1.
Zakład może lokować okresowe nadwyżki środków gromadzone na rachunkach bankowych funduszy, zwane dalej "nadwyżkami".
2.
Nadwyżki mogą być lokowane w bankach, na zasadach określonych w ust. 3-5.
3.
Lokowanie nadwyżek nie może zagrażać terminowym wypłatom świadczeń, o których mowa w art. 54 ustawy.
4.
Lokowania nadwyżek dokonuje się w sposób maksymalnie bezpieczny przy zachowaniu rentowności zainwestowanych środków.
5. 1
Nadwyżki mogą być lokowane wyłącznie:
1)
w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa;
2)
w formie depozytu u Ministra Finansów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938);
3)
na rachunkach lokat terminowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniających warunki określone w ust. 6.
6. 2
Banki, w których mogą być lokowane nadwyżki, posiadają fundusze własne w wysokości co najmniej 50 mln euro, a ich współczynnik wypłacalności wynosi co najmniej 8%.
7. 3
Maksymalna kwota wszystkich lokat nadwyżek w jednym banku, którego współczynnik wypłacalności wynosi co najmniej 12%, nie może być wyższa od równowartości w złotych kwoty:
1)
50 mln euro, jeżeli fundusze własne banku nie przekraczają 100 mln euro,
2)
150 mln euro, jeżeli fundusze własne banku nie przekraczają 1 mld euro,
3)
500 mln euro, jeżeli fundusze własne banku przekraczają 1 mld euro
-
przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym są lokowane nadwyżki.
7a. 4
Maksymalna dopuszczalna kwota lokat nadwyżek w bankach o funduszach własnych, o których mowa w ust. 7 i których współczynnik wypłacalności jest mniejszy niż 12%, jest korygowana mnożnikiem:
1)
0,5, jeżeli współczynnik wypłacalności banku jest mniejszy od 10%;
2)
0,8, jeżeli współczynnik wypłacalności banku wynosi co najmniej 10%.
7b. 5
Banki, o których mowa w ust. 6, ubiegające się o depozyty z nadwyżek przekazują Zakładowi informację o wysokości funduszy własnych oraz o współczynniku wypłacalności za poprzedni kwartał.
7c. 6
Banki, w których są lokowane nadwyżki, nie później niż do końca pierwszego miesiąca każdego kwartału przedkładają Zakładowi informacje o wysokości funduszy własnych oraz o współczynniku wypłacalności za poprzedni kwartał.
8.
Odsetki od ulokowanych nadwyżek są dochodami odpowiednich funduszy.
1 § 7 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.2013.1042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2013 r.
2 § 7 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.2013.1042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2013 r.
3 § 7 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.2013.1042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2013 r.
4 § 7 ust. 7a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.2013.1042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2013 r.
5 § 7 ust. 7b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.2013.1042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2013 r.
6 § 7 ust. 7c dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.2013.1042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2013 r.