§ 3. - Szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz zasady lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.67.711

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2013 r.
§  3.
1.
Roczny plan finansowy FUS, obejmujący wszystkie źródła przychodów i wydatków określone w ustawie oraz stan początkowy i końcowy FUS, opracowuje się na okres roku budżetowego.
2.
Wydatki ustalone w układzie wykonawczym planu finansowego FUS, dotyczące wydatków na świadczenia z ubezpieczeń społecznych, mogą być dokonywane bez zmiany planu, jeżeli znajdą pokrycie w ponadplanowych przychodach, nadwyżce środków zgromadzonych w latach ubiegłych lub zaciągniętych kredytach i pożyczkach.
3.
Zakład sporządza sprawozdania z realizacji planu finansowego FUS w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4.
Nie dokonuje się podziału planu finansowego FUS na terenowe jednostki organizacyjne.