§ 2. - Szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz zasady lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.67.711

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2013 r.
§  2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
FUS - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
2)
fundusze - fundusze wyodrębnione w ramach FUS na podstawie art. 55 ustawy,
3)
Zakład - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 66 ustawy.