Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.138.1161

Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)
z dnia 14 lipca 2005 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, zwanego dalej "Funduszem", utworzonego na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.3)).
1.
Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, zwany dalej "dysponentem Funduszu".
2.
Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta Funduszu.
1.
Roczny plan finansowy Funduszu, zwany dalej "planem", obejmuje:
1)
przychody i wydatki;
2)
stan środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego, w tym należności i zobowiązania.
2.
Dysponent Funduszu zapewnia zgodność projektu planu z projektem ustawy budżetowej. Do czasu zatwierdzenia przez dysponenta Funduszu planu na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt planu.
3.
W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dysponent Funduszu zatwierdza plan, z uwzględnieniem kwot wynikających z ustawy budżetowej.
Wydatki ujęte w planie powinny być dokonywane, w granicach kwot określonych w tym planie, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w ramach posiadanych środków finansowych, obejmujących bieżące przychody i środki pozostałe w okresach poprzednich.
W przypadku wystąpienia okresowo wolnych środków finansowych gromadzonych przez Fundusz, dysponent Funduszu może dokonywać oprocentowanych lokat bankowych.
Koszty obsługi Funduszu obciążają wydatki urzędu obsługującego dysponenta Funduszu.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 134, poz. 1434).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722.