Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.187.1942

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)
z dnia 20 sierpnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
Agencji - należy przez to rozumieć Agencję Nieruchomości Rolnych;
2)
Zasobie - należy przez to rozumieć Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa;
3)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
1.
Agencja prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego Agencji, obejmującego rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi.
2.
Prezes Agencji przedstawia do zatwierdzenia plan finansowy, o którym mowa w ust. 1, wraz z opinią Rady Nadzorczej Agencji.
1.
Fundusze własne Agencji, o których mowa w art. 20b ust. 2 ustawy, odzwierciedlają wartość mienia własnego Agencji.
2.
Fundusz Agencji ulega:
1)
zwiększeniu o wartość aktywów otrzymanych nieodpłatnie, z przeznaczeniem na potrzeby funkcjonowania Agencji;
2)
zmniejszeniu o:
a)
wartość aktywów przekazanych przez Agencję nieodpłatnie,
b)
stratę nieznajdującą pokrycia w funduszu rezerwowym.
3.
Fundusz rezerwowy ulega:
1)
zwiększeniu o:
a)
przeznaczoną na ten cel część zysku za ubiegły rok obrotowy,
b)
różnicę z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbywanych lub zlikwidowanych środków trwałych;
2)
zmniejszeniu o stratę za ubiegły rok obrotowy.
1.
Agencja prowadzi gospodarkę finansową Zasobu na podstawie rocznego planu finansowego Zasobu, obejmującego rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi.
2.
Prezes Agencji przedstawia do zatwierdzenia plan finansowy, o którym mowa w ust. 1, wraz z opinią Rady Nadzorczej Agencji.
W planie finansowym Zasobu określa się w szczególności:
1)
limit wydatków, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy;
2)
kierunki rozdysponowania środków finansowych;
3)
wysokość poręczeń i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy;
4)
limit pożyczek.
Fundusz mienia Zasobu, tworzony przez Agencję na podstawie art. 20c ust. 2 ustawy, ulega:
1)
zwiększeniu o:
a)
wartość aktywów przekazywanych do Zasobu,
b)
dodatnią różnicę wartości gruntów Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 ustawy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz zamiany, scalania i wymiany gruntów,
c)
dodatnią różnicę wartości netto pozostałych składników mienia Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podstawie odrębnych przepisów,
d)
zysk z gospodarowania mieniem Zasobu, w części przeznaczonej na fundusz mienia Zasobu,
e)
umorzone i wygasłe zobowiązania przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej;
2)
zmniejszeniu o:
a)
wartość aktywów Zasobu sprzedanych, zlikwidowanych lub przekazanych nieodpłatnie,
b)
ujemną różnicę wartości gruntów Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 ustawy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz zamiany, scalania i wymiany gruntów,
c)
ujemną różnicę wartości netto pozostałych składników mienia Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podstawie odrębnych przepisów,
d)
stratę z gospodarowania mieniem Zasobu,
e)
umorzone i wygasłe należności przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.
1.
Agencja realizuje zadania, o których mowa w art. 6 ustawy, ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu, w formie zakupów, pożyczek, poręczeń lub gwarancji kredytowych oraz bezzwrotnej pomocy finansowej.
2.
Finansowanie w formie pożyczek, poręczeń lub gwarancji kredytowych może dotyczyć przedsięwzięć mających na celu:
1)
wspieranie działań związanych z racjonalnym zagospodarowaniem mienia Zasobu;
2)
zabezpieczenie i rozwój potencjału genetycznego hodowli roślin i zwierząt prowadzonej przez spółki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy;
3)
ochronę obiektów zabytkowych Zasobu oraz stanowiących własność spółek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy;
4)
rozwój podmiotów gospodarujących z wykorzystaniem mienia Zasobu.
3.
Bezzwrotna pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć:
1)
budowy, remontu oraz przebudowy budynków i lokali, obiektów infrastruktury technicznej oraz innego majątku, przekazanych na podstawie art. 43 ust. 2, art. 44 i 48 ustawy bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego;
2)
działalności wydawniczej, prowadzenia badań naukowych, szkoleń, konferencji, seminariów i konkursów w zakresie zadań określonych w art. 6 ustawy;
3)
tworzenia warunków do rozwoju hodowli roślin i zwierząt prowadzonej z wykorzystaniem mienia Zasobu.
4.
Umowa o udzielenie pożyczki, poręczenia, gwarancji kredytowej i bezzwrotnej pomocy finansowej określa co najmniej, z uwzględnieniem wymagań określonych w odrębnych przepisach, cel i wysokość oraz warunki, na jakich Agencja udziela wsparcia finansowego, wraz ze wskazaniem skutków i zabezpieczenia w przypadku niewywiązywania się z warunków umowy.
 
1.
Kwotę, o której mowa w art. 20 ust. 5a ustawy, oblicza się jako dodatnią różnicę pomiędzy stanami środków pieniężnych na koniec i na początek danego roku obrotowego, wykazanymi w rocznym sprawozdaniu finansowym z gospodarowania mieniem Zasobu. Ustalając dodatnią różnicę, stan środków na początek roku obrotowego pomniejsza się o wysokość zobowiązania Agencji wobec budżetu za poprzedni rok, z tytułu różnicy między środkami uzyskanymi z gospodarowania mieniem Zasobu w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań określonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
2.
Kwota, o której mowa w art. 20 ust. 5a ustawy, obciąża koszty roku obrotowego, za który została ustalona.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)
______

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 134, poz. 1434).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287, z 2003 r. Nr 6, poz. 64, Nr 49, poz. 408, Nr 64, poz. 592, Nr 80, poz. 721 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 92, poz. 880.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 139, poz. 1335), zachowanym w mocy na podstawie art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 69, poz. 624), które utraciło moc z dniem 6 sierpnia 2004 r.

1 § 8 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2005 r. (Dz.U.05.245.2088) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2005 r.