Szczegółowe zasady dokonywania odpisów na fundusz efektów wdrożeniowych oraz dokonywania wypłat z tego funduszu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.51.263

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 października 1985 r.
w sprawie szczegółowych zasad dokonywania odpisów na fundusz efektów wdrożeniowych oraz dokonywania wypłat z tego funduszu.

Na podstawie art. 9a ust. 4, w związku z art. 48 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1984 r. Nr 16, poz. 74, Nr 26, poz. 129, Nr 34, poz. 181 i Nr 54, poz. 275 oraz z 1985 r. Nr 37, poz. 174) zarządza się, co następuje:
Przedsiębiorstwa państwowe i inne jednostki gospodarki uspołecznionej, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1962 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1984 r. Nr 16, poz. 75 oraz z 1985 r. Nr 12, poz. 50 i Nr 37, poz. 174), prowadzące działalność gospodarczą, zwane dalej "jednostkami gospodarczymi", mogą tworzyć fundusz efektów wdrożeniowych.
1.
Fundusz efektów wdrożeniowych tworzy jednostka gospodarcza:
1)
z części zysku przed jego opodatkowaniem, osiąganego z wymiernych efektów ekonomicznych wdrożenia nowych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych będących wynikami prac badawczych, wykonanych przez jednostkę gospodarczą lub nabytych od jednostek badawczych albo od innych jednostek,
2)
z przychodów uzyskiwanych przez jednostkę gospodarczą z wykonywania prawa - w rozumieniu przepisów o wynalazczości - lub z tytułu udostępnienia nie chronionego projektu wynalazczego albo przekazanych doświadczeń.
2.
Część zysku stanowiącą podstawę do dokonywania odpisów na fundusz efektów wdrożeniowych ustala się według zasad obliczania efektów ekonomicznych stanowiących podstawę do ustalania wysokości wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze, po odliczeniu wynagrodzeń i nagród wypłaconych na podstawie przepisów o wynalazczości oraz nagród za oszczędność materiałów i surowców, powstałą w wyniku wdrożenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, wypłaconych w ramach ulgi w podatku dochodowym.
3.
W jednostkach gospodarczych, które poniosły stratę, poprawę wyniku finansowego osiągniętą z wymiernych efektów ekonomicznych z wdrożenia nowych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych będących wynikami prac badawczych, traktuje się na równi z częścią zysku stanowiącą podstawę do dokonywania odpisów na fundusz efektów wdrożeniowych. W jednostkach tych odpisy na fundusz efektów wdrożeniowych zwiększają ich stratę.
4.
Odpisy na fundusz efektów wdrożeniowych z zysku są dokonywane w ciągu trzech lat, licząc od dnia uruchomienia nowej produkcji w skali przemysłowej lub zastosowania innych nowych rozwiązań, nie dłużej jednak niż do końca czwartego roku od dnia odbioru pracy badawczej, a jeżeli wdrożenie jej wyniku wymaga inwestycji - nie dłużej niż do końca piątego roku od dnia odbioru pracy badawczej. W wypadku gdy cykl normatywny inwestycji niezbędnej do wdrożenia wyniku pracy badawczej przekracza dwa lata, okres pięcioletni odpowiednio przedłuża się, nie więcej jednak niż do końca siódmego roku od dnia odbioru pracy badawczej.
5.
Jednostka gospodarcza dokonuje odpisów z zysku na fundusz efektów wdrożeniowych kwartalnie, narastająco od początku roku, w wysokości nie przekraczającej: w pierwszym roku trzyletniego okresu dokonywania odpisów z zysku - 10% części zysku stanowiącej podstawę do dokonywania odpisów na ten fundusz, w drugim roku tego okresu - 8%, a w trzecim roku - 6% tej części zysku. Odpisy na fundusz efektów wdrożeniowych od przychodów określonych w ust. 1 pkt 2 nie mogą być wyższe niż 10% tych przychodów, pomniejszonych o koszty ich uzyskania.
1.
Fundusz efektów wdrożeniowych, po odliczeniu należnych od jednostki gospodarczej kar umownych i odszkodowań przewidzianych w umowach wdrożeniowych, zawartych z jednostkami obcymi, przeznacza się na nagrody dla:
1)
autorów (współautorów) rozwiązań, których wdrożenie stanowiło podstawę do odpisu na fundusz efektów wdrożeniowych,
2)
osób bezpośrednio współpracujących w realizacji pracy badawczej oraz w jej wdrożeniu,

zatrudnionych w jednostce gospodarczej wdrażającej lub w jednostkach obcych, które wykonały pracę badawczą i wyniki jej zostały wdrożone, oraz w jednostkach współpracujących z tymi jednostkami.

2.
Jeżeli praca badawcza, której wyniki zostały wdrożone, została wykonana przez jednostki obce, jednostka gospodarcza wdrażająca przekazuje im część dokonanego odpisu z zysku na fundusz efektów wdrożeniowych, określoną w umowie wdrożeniowej. Pozostałą część odpisu jednostka gospodarcza przeznacza na nagrody dla pracowników własnych komórek badawczo-rozwojowych będących autorami (współautorami) prac badawczych, których wyniki zostały wdrożone, oraz dla własnych pracowników bezpośrednio uczestniczących we wdrażaniu wyników prac badawczych.
3.
Z części odpisów na fundusz efektów wdrożeniowych przekazanych jednostce obcej jednostka ta wypłaca nagrody zarówno własnym pracownikom, jak i pracownikom jednostek współpracujących, z wyjątkiem pracowników jednostki gospodarczej wdrażającej.
4.
Jeżeli wynik pracy badawczej zawiera projekt wynalazczy, twórca tego projektu:
1)
otrzymuje wynagrodzenie za ten projekt według zasad określonych w przepisach o wynalazczości,
2)
może ponadto otrzymać nagrodę z funduszu efektów wdrożeniowych za autorstwo innych, nie objętych przepisami o wynalazczości elementów wyników tej pracy, a także za uczestnictwo w pracy wdrożeniowej, jeżeli wynik pracy badawczej lub jego element, za który jego autorowi wypłacono już nagrodę z funduszu efektów wdrożeniowych, zostanie uznany za wynalazek lub wzór użytkowy, nagrodę tę zalicza się na poczet wynagrodzenia dla twórcy tego projektu.
Nie wykorzystane środki funduszu efektów wdrożeniowych jednostka gospodarcza może przeznaczyć na uzupełnienie funduszu postępu techniczno-ekonomicznego bądź na fundusz rozwoju. Jednostki gospodarcze nie tworzące funduszu postępu techniczno-ekonomicznego mogą przeznaczyć nie wykorzystane środki funduszu efektów wdrożeniowych na finansowanie prac badawczych lub na fundusz rozwoju.
Jednostki gospodarcze dostosują umowy wdrożeniowe zawarte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia do zasad określonych w tym rozporządzeniu - z ważnością od dnia 1 stycznia 1986 r.
Tryb i terminy dokonywania wypłat nagród z funduszu efektów wdrożeniowych są określane w regulaminach zakładowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1986 r.