Szczegółowe zasady cechowania drewna, wzory urządzeń do cechowania i zasady ich stosowania oraz wzór dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.36.201

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 września 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
z dnia 24 lutego 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna.

Na podstawie art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1079) zarządza się, co następuje:
Cechowanie drewna polega na trwałym umieszczeniu na pozyskanym drewnie znaku graficznego, literowego lub cyfrowego oraz kolejnego numeru sztuki albo numeru stosu drewna.
Urządzenia do cechowania drewna stanowią:
1)
tarcze do trwałego odwzorowania znajdujących się na nich znaków na pozyskanym drewnie,
2)
płytki wykonane z odpornego na oddziaływanie warunków atmosferycznych materiału, ze znajdującym się na niej numerem (z cyframi arabskimi), trwale umocowane do pozyskanego drewna,
3)
numeratory (z cyframi arabskimi).
1. 
Cechowania drewna w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa dokonuje się po jego pozyskaniu, przed wywozem z lasu lub przerobem.
2. 
Cechowania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa dokonuje się w miejscu jego pozyskania.
Cechowania drewna dokonuje się stosując odpowiednio Polską Normę określoną w przepisach szczególnych.
1. 
Cechowania drewna w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej "Lasami Państwowymi", dokonuje się przez naniesienie, za pomocą tarczy, na drewno znaku graficznego w kolorze czarnym oraz przymocowanie płytki z numerem w kolorze czerwonym.
2. 
Płytka, o której mowa w ust. 1, przymocowana do pozyskanego drewna, zawiera oznaczenia cyfrowe w dwu liniach:
1)
w linii górnej - numer kolejny sztuki albo stosu drewna,
2)
w linii dolnej - zakodowany 6-cyfrowy znak jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, z której pochodzi drewno; płytka może zawierać dodatkowo kod paskowy do odczytu elektronicznego.
3. 
Wzór tarczy i płytki, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Cechowania drewna w parkach narodowych dokonuje się przez naniesienie, za pomocą tarczy, na drewno znaku graficznego w kolorze czarnym oraz przymocowanie płytki w kolorze zielonym; płytka zawiera oznaczenia cyfrowe określające kolejny numer sztuki albo stosu drewna.
2. 
Wzór tarczy i płytki, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Cechowania drewna pozyskanego w lasach wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dokonuje się przez naniesienie, za pomocą tarczy, na drewno, znaków w kolorze czarnym, w postaci liter oznaczających Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, oraz przymocowanie płytki w kolorze żółtym z cyframi określającymi kolejny numer sztuki albo stosu drewna.
2. 
Wzór tarczy i płytki, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1. 
Cechowania drewna, pozyskanego w lasach będących w użytkowaniu wieczystym na mocy odrębnych przepisów, dokonuje się przez naniesienie, za pomocą tarczy, na drewno znaków w kolorze czarnym, w postaci liter identyfikujących użytkownika, oraz przymocowanie płytki w kolorze żółtym z cyframi określającymi kolejny numer sztuki albo stosu drewna.
2. 
Wzór tarczy i płytki, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
1.  1
 Cechowania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa dokonuje się przez naniesienie, za pomocą tarczy, na drewno znaku w kolorze czarnym, w postaci liter oznaczających lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa i cyfr identyfikujących powiat, oraz przymocowanie płytki w kolorze niebieskim z cyframi określającymi kolejny numer sztuki albo stosu drewna.
2. 
Wzór tarczy i płytki, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
3.  2
 Cechowania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa dokonuje starosta niezwłocznie po zawiadomieniu przez właściciela lasu o pozyskaniu drewna.
4. 
Dokumentem stwierdzającym legalność pozyskania drewna jest świadectwo legalności pozyskanego drewna, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
Do cechowania drewna, o którym mowa w § 6-9, zamiast płytki może być użyty numerator.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wzór tarczy stosowanej w Lasach Państwowych

wzór

Wzory płytek stosowanych w Lasach Państwowych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wzór tarczy stosowanej w parku narodowym

wzór

PN - oznaczenie parku narodowego,

02-09 - numer identyfikacyjny parku narodowego, numer cechówki w danym parku.

Wzór płytki stosowanej w parku narodowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wzór tarczy stosowanej w lasach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

wzór

AWRSP - litery oznaczające Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa,

06 - cyfry oznaczające numer cechówki AWRSP.

Wzór płytki stosowanej w lasach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Wzór tarczy stosowanej w lasach będących w użytkowaniu wieczystym na mocy odrębnych przepisów

wzór

SP - litery oznaczające własność Skarbu Państwa,

HSW - 2-4 pierwsze litery użytkownika wieczystego (np. Huta Stalowa Wola).

Wzór płytki stosowanej w lasach będących w użytkowaniu wieczystym na mocy odrębnych przepisów

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5  3

wzór

- zapisy cyfrowe oznaczają:

a)
górny, dwucyfrowy - identyfikator województwa, ustalony zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031),
b)
dolny, dwucyfrowy - przed myślnikiem - drugi człon identyfikatora powiatu w danym województwie, ustalony zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031),
c)
dolny, dwucyfrowy - po myślniku - numer kolejny tarczy w powiecie,
-
środkowy zapis literowy oznacza lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa.

Wzór płytki stosowanej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6  4

..................... .............. dnia ..... r.

pieczęć nagłówkowa

PowiatGmina

Świadectwo legalności pozyskania drewna nr ....

Na podstawie art. 14a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 września

1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21,

poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127,

poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409

oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 121, poz. 770 i Nr 160,

poz. 1079) zaświadcza się, że wyszczególnione niżej drewno

zostało pozyskane z lasu położonego w ........................

na działkach nr nr ....................., stanowiących własność

(współwłasność) Pana (i) ......................................

............... zam. w ........................................

...............................................................

na podstawie:

uproszczonego planu urządzenia lasu - zadań z zakresu

gospodarki leśnej określonych w decyzji*).

Numer sztuki albo stosu drewnaGatunek drewnaObjętość drewna w m3Średnica drewna mierzona w 1/2 długości (w cm)Długość drewna (w m)
12345

......................

podpis i pieczęć

*) Niepotrzebne skreślić

1 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 lipca 1999 r. (Dz.U.99.71.800) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 września 1999 r.
2 § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 lipca 1999 r. (Dz.U.99.71.800) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 września 1999 r.
3 Załącznik Nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 lipca 1999 r. (Dz.U.99.71.800) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 września 1999 r.
4 Załącznik Nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 lipca 1999 r. (Dz.U.99.71.800) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 września 1999 r.