§ 2. - Szczegółowe zadania wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. - Dz.U.2017.1712 - OpenLEX

§ 2. - Szczegółowe zadania wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1712

Akt utracił moc
Wersja od: 7 września 2017 r.
§  2. 
W celu zapewnienia dziecku konsultacji lekarzy różnych specjalności, usług rehabilitacji, terapii, opieki, w tym opieki pielęgniarskiej, oraz innych form kompleksowej pomocy ośrodek współpracuje z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, ośrodkiem pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.