§ 1. - Szczegółowe zadania wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. - Dz.U.2017.1712 - OpenLEX

§ 1. - Szczegółowe zadania wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1712

Akt utracił moc
Wersja od: 7 września 2017 r.
§  1. 
1. 
Do szczegółowych zadań publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, w tym specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), albo poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, które w danym powiecie pełnią funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, zwanego dalej "ośrodkiem", należy:
1)
udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
2)
wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
3)
wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
4)
organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
5)
koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a)
zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b)
prowadzenie akcji informacyjnych,
c)
monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
2. 
Ośrodek może:
1)
udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;
2)
zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;
3)
zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.