Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.118.1235

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych wymagań związanych z zapewnieniem dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień

Na podstawie art. 87e ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania związane z zapewnieniem dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień, dotyczące:
1) opłat z tytułu korzystania z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień, w tym kalkulacji opłat z tego tytułu;
2) zakresu oferty ramowej, o której mowa w art. 87d ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej "ustawą";
3) warunków i trybu udzielania odmowy, o której mowa w art. 87b ust. 3 ustawy.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o lokalnej pętli abonenckiej, rozumie się przez to również lokalną podpętlę abonencką.
§  2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) kolokacja fizyczna - formę kolokacji, w przypadku której operator korzystający umieszcza urządzenia w miejscach kolokacyjnych udostępnionych przez operatora udostępniającego zlokalizowanych w budynkach lub w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, w których znajduje się punkt dostępu do sieci operatora udostępniającego;
2) kolokacja na odległość - formę kolokacji, w przypadku której operator korzystający umieszcza urządzenia w zapewnionych przez siebie lub udostępnionych przez operatora udostępniającego miejscach kolokacyjnych zlokalizowanych w oddaleniu od budynków, w których znajduje się punkt dostępu do sieci operatora udostępniającego i używa odpowiednich połączeń, w szczególności połączeń kablowych;
3) kolokacja oddzielona - formę kolokacji fizycznej lub na odległość polegającą na fizycznym oddzieleniu urządzeń operatora udostępniającego i operatorów korzystających, umieszczonych w miejscach kolokacyjnych;
4) kolokacja przemieszana - formę kolokacji fizycznej lub na odległość polegającą na braku fizycznego oddzielenia urządzeń operatora udostępniającego i operatorów korzystających, umieszczonych w miejscach kolokacyjnych;
5) kolokacja wirtualna - formę kolokacji polegającą na braku fizycznego dostępu do miejsc kolokacyjnych przez operatora korzystającego i wykonywaniu przez operatora udostępniającego czynności związanych z prawidłową instalacją, eksploatacją, konserwacją i naprawą urządzeń umieszczonych w miejscach kolokacyjnych;
6) miejsce kolokacyjne - miejsce, w którym zlokalizowane są urządzenia przeznaczone do realizacji dostępu do lokalnej pętli abonenckiej;
7) operator korzystający - operatora korzystającego z zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej lub wnioskującego o zapewnienie takiego dostępu;
8) operator udostępniający - operatora obowiązanego do zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej;
9) urządzenie dostępu szerokopasmowego - urządzenie przyłączone do lokalnej pętli abonenckiej po stronie operatora udostępniającego lub korzystającego umożliwiające świadczenie usług szerokopasmowej transmisji danych w pełnym lub niegłosowym paśmie częstotliwości lokalnej pętli abonenckiej;
10) węzeł sieci telekomunikacyjnej - urządzenie w sieci telekomunikacyjnej używanej do świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych umożliwiające dostęp do tej sieci.

Rozdział  2

Opłaty z tytułu korzystania z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień

§  3.
1. Opłaty z tytułu korzystania z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień powinny spełniać następujące wymagania:
1) nie mogą być uzależnione od wysokości opłat stosowanych wobec użytkowników końcowych;
2) powinny być szczegółowo rozdzielone na poszczególne usługi związane z zapewnieniem dostępu do lokalnej pętli abonenckiej tak, aby operator korzystający nie był obciążany za usługi, z których nie korzysta lub o które nie wnioskuje;
3) powinny być jednakowe i uśrednione dla wszystkich lokalnych pętli abonenckich udostępnianych przez operatora udostępniającego, z wyłączeniem opłat za udogodnienia związane z dostępem do lokalnej pętli;
4) powinny być prezentowane w taki sposób, aby operatorzy korzystający mogli dokonać racjonalnego i opartego na ekonomicznych przesłankach wyboru pomiędzy alternatywnymi rozwiązaniami polegającymi na uzyskaniu dostępu do lokalnej pętli abonenckiej operatora udostępniającego oraz budowie własnej lokalnej pętli abonenckiej.
2. Operator udostępniający nie może żądać opłat za jakiekolwiek koszty, które nie są ściśle powiązane z usługą, jakiej żąda operator korzystający.
3. W zależności od specyfiki poszczególnych usług opłaty mogą być wnoszone jednorazowo lub w formie płatności okresowych.
§  4.
1. Opłaty z tytułu korzystania z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień powinny być kalkulowane wyłącznie na podstawie uzasadnionych, długookresowych, przyszłościowo zorientowanych, średnich kosztów przyrostowych, które są ponoszone przez operatora udostępniającego w związku ze świadczeniem operatorom korzystającym poszczególnych usług w ramach zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, zgodnie z art. 59 ustawy oraz z przepisami wydanymi na jego podstawie w zakresie rozliczeń wynikających z umów o połączeniu sieci.
2. Kalkulacja opłat na podstawie ponoszonych kosztów zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień powinna być ustalona w taki sposób, aby koszty nie były odzyskiwane więcej niż jeden raz.
3. Sposób ustalenia szczegółowych zasad kalkulacji opłat na podstawie ponoszonych kosztów zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień oraz sposób ustalenia zasad alokacji kosztów wspólnych i łącznych, a także proces i wyniki kalkulacji powinny umożliwiać dokonanie weryfikacji wysokości opłat, o której mowa w art. 87c ust. 4 ustawy.

Rozdział  3

Zakres oferty ramowej o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej

§  5.
1. Oferta ramowa określająca warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień powinna obejmować w szczególności wskazanie:
1) elementów sieci, do których oferowany jest dostęp, z podaniem informacji o ich charakterystyce i warunkach technicznych;
2) usług kolokacyjnych;
3) warunków dostępu do systemów informacyjnych;
4) warunków zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej.
2. Warunki oferty ramowej powinny być określone w taki sposób, aby operatorzy korzystający nie musieli nabywać usług, które nie są konieczne w prowadzonej przez nich działalności.
§  6. Elementami sieci, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, są w szczególności:
1) lokalna pętla abonencka;
2) urządzenia dostępu szerokopasmowego zapewniające możliwość świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych w lokalnej pętli abonenckiej;
3) węzły sieci telekomunikacyjnej używane na potrzeby transmisji kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej w celu świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych.
§  7.
1. Charakterystyka elementów sieci, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, powinna określać ich zdolności transmisyjne oraz informacje o ich dostępności.
2. Zdolności transmisyjne obejmują:
1) możliwość korzystania z pełnego pasma częstotliwości lokalnej pętli abonenckiej - w przypadku pełnego dostępu;
2) możliwość korzystania z niegłosowego pasma częstotliwości lokalnej pętli abonenckiej - w przypadku dostępu współdzielonego;
3) możliwość zapewnienia przepływności w sieci telekomunikacyjnej używanej do świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych pozwalającą na transmisję pomiędzy węzłami sieci telekomunikacyjnej i urządzeniami dostępu szerokopasmowego oraz umożliwiającą świadczenie usług szerokopasmowej transmisji danych w lokalnej pętli abonenckiej w jej pełnym lub niegłosowym paśmie częstotliwości;
4) możliwość zapewnienia elastyczności przepływności pomiędzy urządzeniami dostępu szerokopasmowego a węzłami sieci telekomunikacyjnej - w przypadku świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych;
5) możliwość zapewnienia korzystania z różnych klas usług transmisji danych, w szczególności: stałą przepływność bitową, zmienną przepływność bitową w czasie rzeczywistym, zmienną przepływność bitową w czasie nierzeczywistym - w przypadku świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych;
6) możliwość wydzielania kanałów transmisyjnych o określonej charakterystyce - w przypadku świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych.
3. Informacje o dostępności elementów sieci powinny obejmować wszystkie informacje niezbędne do zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, w szczególności informacje dotyczące:
1) schematu architektury sieci dostępowej ze wskazaniem dostępności lokalnej pętli abonenckiej w konkretnych częściach sieci dostępowej;
2) schematu architektury sieci telekomunikacyjnej używanej do świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych oraz ulokowania węzłów sieci telekomunikacyjnej, ze wskazaniem lokalnych pętli abonenckich dostępnych za pośrednictwem tych węzłów na potrzeby świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych.
§  8. Warunki techniczne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, obejmują w szczególności:
1) techniczną charakterystykę lokalnej pętli abonenckiej z odniesieniem do odpowiednich norm i zaleceń organizacji międzynarodowych, umożliwiającą określenie jakości tej pętli z punku widzenia możliwości oferowania różnych usług zarówno w paśmie pełnym jak i niegłosowym, w tym: długość i średnicę przewodów, występowanie odgałęzień, cewek pupinizacyjnych, linii testujących oraz innych urządzeń mających wpływ na jakość transmisji w danej pętli abonenckiej;
2) specyfikacje techniczne dla urządzeń operatora udostępniającego wykorzystywanych do zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, z odniesieniem do odpowiednich norm i zaleceń organizacji międzynarodowych, w szczególności dla urządzeń umożliwiających oddzielenie głosowego i niegłosowego pasma częstotliwości lokalnej pętli abonenckiej, urządzeń dostępu szerokopasmowego, węzłów sieci telekomunikacyjnej;
3) techniczną charakterystykę sieci telekomunikacyjnej używanej do świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych niezbędną do realizacji dostępu do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej;
4) informacje o ograniczeniach w użytkowaniu pasma częstotliwości i o wymogach kompatybilności elektromagnetycznej;
5) procedury zapewniania dostępu, w szczególności:
a) procedury testowe poprzedzające zapewnienie dostępu niezbędne dla weryfikacji jakości świadczonych usług,
b) procedury zamawiania, zapewnienia dostępu i informowania o ograniczeniach w użytkowaniu.
§  9. Usługi kolokacyjne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, obejmują w szczególności:
1) usługi obejmujące:
a) udostępnienie miejsc kolokacyjnych,
b) udostępnienie przełącznicy pośredniczącej,
c) udostępnienie zewnętrznych i wewnętrznych kabli łącznikowych oraz czynności związane z ich ułożeniem,
d) określenie sposobów realizacji dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej, w tym:
w lokalizacji operatora udostępniającego,
w lokalizacji operatora korzystającego,
w punkcie pośrednim,
e) udostępnienie łączy dzierżawionych niezbędnych do realizacji dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej,
f) udostępnienie elementów infrastruktury niezbędnych do dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej, w szczególności: włókien światłowodowych, kanalizacji, masztów lub powierzchni dachowej,
g) określenie szczegółowych zasad budowy i rozbudowy węzłów sieci telekomunikacyjnej, w tym zwiększania ich pojemności,
h) określenie rodzajów interfejsów i innych specyfikacji technicznych urządzeń umieszczanych w punktach dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej niezbędnych do prawidłowej realizacji dostępu,
i) udostępnienie zasilania,
j) udostępnienie klimatyzacji, wentylacji, chłodzenia, ogrzewania,
k) instalacja urządzeń związanych z zapewnieniem dostępu do lokalnej pętli abonenckiej;
2) udostępnianie informacji o miejscach kolokacyjnych, w tym dokładne określenie lokalizacji odpowiednich miejsc kolokacyjnych operatora udostępniającego, włączając w to:
a) udostępnianie informacji o lokalizacji miejsc kolokacyjnych obejmujące centrale, przełącznice główne i inne podobne urządzenia - w przypadku lokalnej pętli abonenckiej,
b) udostępnianie informacji o lokalizacji miejsc kolokacyjnych obejmujące koncentratory oraz podobne urządzenia, łącznie z oddalonymi punktami rozdzielczymi, takimi jak szafki uliczne, skrzynki rozdzielcze, wydzielone pomieszczenia - w przypadku lokalnej podpętli abonenckiej,
c) udostępnianie informacji o lokalizacji miejsc kolokacyjnych obejmujące fizyczne punkty sieci telekomunikacyjnej, łącznie z budynkami i pomieszczeniami - w przepadku węzłów sieci telekomunikacyjnej,
d) informacje o dostępności rozwiązań alternatywnych w przypadku braku dostępności kolokacji fizycznej;
3) udostępnienie informacji o opcjach kolokacyjnych, w szczególności obejmujące:
a) rodzaje dostępnych kolokacji w poszczególnych miejscach kolokacyjnych z zachowaniem zasady zapewnienia w pierwszej kolejności kolokacji fizycznej, a w przypadku jej braku kolokacji na odległość albo kolokacji wirtualnej oraz zapewnienia w pierwszej kolejności kolokacji oddzielonej, a w przypadku jej braku kolokacji przemieszanej,
b) dostępność i parametry instalacji elektrycznej, zasilania, wentylacji i klimatyzacji w miejscach kolokacyjnych,
c) zasady poddzierżawienia miejsc kolokacyjnych;
4) udostępnianie informacji o zasadach używania miejsc kolokacyjnych w przypadku, gdy zapotrzebowanie zgłaszane przez operatorów korzystających będzie przekraczać dostępne zasoby wraz ze sposobem usunięcia powstałych ograniczeń w przyszłości;
5) udzielenie informacji o charakterystyce urządzeń podłączanych, w tym ewentualne ograniczenia, jeśli istnieją, co do rodzaju urządzeń podłączanych;
6) udzielenie informacji o stosowanych środkach bezpieczeństwa, w szczególności:
a) podejmowanych przez operatora udostępniającego w celu zapewnienia bezpieczeństwa miejsc kolokacyjnych,
b) dotyczących warunków dostępu personelu operatorów korzystających w celu sprawdzania urządzeń, ich konserwacji i dokonywania potrzebnych napraw;
7) udzielenie informacji o stosowanych standardach bezpieczeństwa;
8) udzielenie informacji o warunkach przeprowadzania inspekcji przez operatorów korzystających z miejsc kolokacyjnych oraz miejsc, gdzie kolokacji odmówiono.
§  10.
1. Warunki dostępu do systemów informacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, powinny obejmować w szczególności wskazanie odpowiednich wspierających systemów operacyjnych, systemów informatycznych i baz danych oraz sposobu korzystania z nich w zakresie niezbędnym dla:
1) prawidłowego i efektywnego zamawiania i realizowania dostępu do lokalnej pętli abonenckiej;
2) realizacji wniosków w sprawie konserwacji i napraw sieci;
3) naliczania opłat.
2. Warunki dostępu do systemów informacyjnych powinny obejmować dostęp do informacji istotnych dla określenia możliwości świadczenia różnych usług w danej lokalnej pętli abonenckiej.
§  11.
1. Warunki zapewnienia dostępu, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, powinny obejmować w szczególności wskazanie:
1) terminów udzielenia odpowiedzi na wnioski o zapewnienie dostępu;
2) terminów, w których operator udostępniający jest obowiązany do zapewnienia dostępu;
3) zasad eksploatacji, w tym procedury postępowania i współpracy operatorów, związanych z awariami, usterkami, przerwami w pracy oraz planowanymi pracami remontowymi i innymi;
4) standardów dostępności, niezawodności oraz innych parametrów określających gwarantowaną jakość usług świadczonych przez operatora udostępniającego;
5) trybu reklamacyjnego oraz zasad odpowiedzialności operatora udostępniającego, w tym rodzaju i wysokości stosowanych kar umownych lub bonifikat związanych z niewywiązaniem się z warunków określonych w umowie, w szczególności warunków wymienionych w pkt 1-4;
6) rodzajów, wysokości i zasad naliczania opłat za wszelkie usługi świadczone w ramach zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, które powinny być określone w sposób możliwie szczegółowy i przejrzysty;
7) warunków płatności;
8) zasad rozstrzygania sporów;
9) wzorów podstawowych dokumentów niezbędnych do realizacji postanowień umowy.
2. Terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny być ustalone jak dla realizacji 95 % zamówień tego samego typu w okresie 6 miesięcy poprzedzającym przygotowanie ramowej oferty, z uwzględnieniem zamówień złożonych przez jednostki organizacyjne operatora i jego podmioty zależne. Przy określeniu terminów nie uwzględnia się opóźnień w realizacji zamówień wynikających z wniosków użytkowników.
§  12. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty lub operator udostępniający udziela operatorom na ich wniosek informacji, o których mowa w § 7 ust. 3, jeżeli nie zostały one opublikowane w Biuletynie URTiP ze względu na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Rozdział  4

Warunki i tryb udzielania odmowy dostępu do lokalnej pętli abonenckiej

§  13.
1. Przyczyny odmowy zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, o których mowa w art. 87b ust. 3 ustawy, mogą mieć charakter trwały albo tymczasowy.
2. W razie występowania przyczyn mających charakter tymczasowy, odmowa zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej może obejmować wyłącznie okres niezbędny do dokonania koniecznych dostosowań technicznych.
§  14. Operator udostępniający jest obowiązany do gromadzenia i bieżącego uaktualniania informacji dotyczących wszystkich lokalnych pętli abonenckich, do których nie mogą uzyskać dostępu operatorzy korzystający, oraz do udostępniania tych informacji operatorom na ich wniosek.
§  15. Odmowa zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej powinna być udzielona na piśmie w terminie określonym w art. 87b ust. 4 ustawy i zawierać:
1) szczegółowe uzasadnienie i wyjaśnienie braku możliwości technicznych lub istnienia konieczności zachowania integralności sieci telekomunikacyjnej;
2) precyzyjne określenie, których lokalnych pętli abonenckich i w jakim stopniu dotyczy odmowa;
3) przewidywany okres i harmonogram niezbędnych dostosowań technicznych w celu zapewnienia dostępu oraz informacje o zakresie i szacunkowych kosztach koniecznych nakładów, w sytuacji, o której mowa w § 13 ust. 2;
4) odpowiednie informacje, o których mowa w § 14.

Rozdział  5

Wniosek o interwencję

§  16. Operatorzy mogą w każdym czasie wystąpić do Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, w trybie art. 110 ust. 1 pkt 4 ustawy, z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących nierealizowania uprawnień wynikających z przepisów rozporządzenia.

Rozdział  6

Przepis końcowy

§  17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.