§ 5. - Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla prowadzenia punktu kopulacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.156.1638

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2004 r.
§  5.
Podmiot prowadzący punkt kopulacyjny powinien:
1)
nie dopuścić do krycia samic wykazujących nieprawidłowe wycieki z dróg rodnych, ze zmianami na błonie śluzowej lub skórze sromu, wychudzonych;
2)
prowadzić rejestr dotyczący krycia, w którym odnotowuje się:
a)
datę krycia,
b)
numer identyfikacyjny zwierzęcia - w przypadku samicy,
c)
firmę lub nazwę posiadacza zwierzęcia, na rzecz którego została wykonana usługa, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;
3)
wydać właścicielowi samicy świadectwo pokrycia buhajem, knurem, trykiem, kozłem albo ogierem, którego wzór został określony w przepisach dotyczących organizacji, hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich.