Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1152

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Na podstawie art. 47 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych, zwanych dalej "lokalami wyborczymi", w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w tym również zasady udzielania przez Policję pomocy wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) w celu prawidłowej ochrony tych lokali.
1.
Ochrona lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami polega na sprawowaniu stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzaniu stanu zabezpieczeń przez przedstawicieli wyznaczonych w tym celu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
2.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie później niż 14 dni przed terminem wyborów:
1)
wyznacza swoich przedstawicieli w liczbie odpowiadającej potrzebom ochrony lokalu wyborczego, uzależnionej w szczególności od rozmiarów budynku, rodzaju i stanu technicznego istniejących zabezpieczeń, na podstawie pisemnych upoważnień, w których podaje ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania;
2)
przekazuje przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej oraz osobie kierującej jednostką organizacyjną, w której usytuowany jest lokal wyborczy, dane osobowe swoich przedstawicieli, w szczególności ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania;
3)
zapewnia swoim przedstawicielom środki łączności umożliwiające utrzymywanie kontaktu z właściwą miejscowo jednostką Policji;
4)
uzgadnia z osobą kierującą jednostką organizacyjną, w której usytuowany jest lokal wyborczy, możliwość korzystania ze środków łączności znajdujących się w tej jednostce;
5)
przekazuje właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji listę przedstawicieli wyznaczonych do ochrony poszczególnych lokali wyborczych, zawierającą ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania, a także wykaz wykorzystywanych przez nich numerów telefonów lub innych środków łączności;
6)
zapewnia, w miarę możliwości, umiejscowienie siedziby lokalu wyborczego w obiektach wyposażonych w środki zabezpieczenia technicznego, takie jak: ogrodzenia, kraty w oknach, wzmocnione drzwi i co najmniej jeden zamek o skomplikowanym mechanizmie.
1.
W ramach udzielania przez Policję pomocy wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) w celu prawidłowej ochrony lokali wyborczych i w celu odpowiedniego przygotowania jego przedstawicieli do sprawowania ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami właściwi terytorialnie komendanci powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji nie później niż na 7 dni przed terminem wyborów:
1)
przeprowadzają instruktaż dla przedstawicieli wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie dotyczącym ochrony lokali wyborczych podczas przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami;
2)
zapoznają wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z występującymi zagrożeniami, mogącymi mieć wpływ na zabezpieczenie lokali w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami;
3)
uzgadniają z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) procedurę zwracania się do Policji o pomoc przez przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę zamkniętego lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
2.
Ponadto w celu prawidłowej ochrony lokali wyborczych właściwy terytorialnie komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji zapoznaje niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ze sposobem postępowania w związku z zaistniałymi nadzwyczajnymi wydarzeniami - po uzyskaniu od niego informacji o zamknięciu lokalu wyborczego spowodowanego tymi wydarzeniami.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).