Szczegółowe wymagania w stosunku do diagnostów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.246.2469

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 4 listopada 2004 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów

Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe wymagania w stosunku do diagnostów;
2)
program szkolenia diagnostów;
3)
zasady przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej "ustawą", i wysokość opłaty za egzamin;
4)
wzory dokumentów związanych z uzyskaniem uprawnień do wykonywania badań technicznych.
Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:
1)
posiada wyższe wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów;
2)
posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów;
3)
posiada wyższe wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów;
4)
posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 8 lat praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów.
1.
Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia odbywa się według programu szkolenia określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.
Po odbyciu szkolenia, o którym mowa w ust. 1, jego uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1.
W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kwalifikacyjny wchodzą jej przewodniczący oraz dwóch członków komisji, z których jeden pełni jednocześnie funkcję sekretarza komisji.
2.
W egzaminie kwalifikacyjnym może uczestniczyć w charakterze obserwatora wyznaczony przedstawiciel Ministra Infrastruktury.
3.
Komisja egzaminacyjna działa zgodnie z regulaminem wewnętrznym zatwierdzonym przez Ministra Infrastruktury.
1.
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, zwany dalej "Dyrektorem TDT", zamieszcza na stronach internetowych Transportowego Dozoru Technicznego komunikat w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca egzaminu kwalifikacyjnego, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, oraz powiadamia o tym organy wydające uprawnienie diagnosty.
2.
Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego, nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:
1)
pisemne oświadczenie o posiadaniu wymaganego wykształcenia technicznego i praktyki;
2)
pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285);
3)
kserokopie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 3 ust. 2;
4)
kserokopie dowodu uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny.
1.
Egzamin kwalifikacyjny składa się z części teoretycznej i praktycznej.
2.
Egzamin kwalifikacyjny dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty obejmuje:
1)
część teoretyczną (pisemną) składającą się odpowiednio z:
a)
trzydziestu pytań zawierających tematykę pierwszej części szkolenia w formie testu jednokrotnego wyboru,
b)
pięciu pytań dla każdej z pozostałych czterech części szkolenia specjalistycznego w formie testu jednokrotnego wyboru,
c)
jednego pytania opisowego obejmującego swoim zakresem program szkolenia;
2)
część praktyczną polegającą na przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu, wydaniu oceny z zakresu stanu technicznego badanego pojazdu i wypełnieniu dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
3.
Egzamin kwalifikacyjny dla diagnostów uzupełniających uprawnienia obejmuje:
1)
część teoretyczną (pisemną) składającą się odpowiednio z:
a)
pięciu pytań zawierających tematykę każdej części szkolenia specjalistycznego w formie testu jednokrotnego wyboru,
b)
jednego pytania opisowego obejmującego swoim zakresem program szkolenia;
2)
część praktyczną polegającą na przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu, wydaniu oceny z zakresu stanu technicznego badanego pojazdu i wypełnieniu dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
4.
Zakres badań technicznych do wykonania w części praktycznej, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, określa komisja egzaminacyjna.
5.
Część teoretyczna egzaminu kwalifikacyjnego trwa:
1)
60 minut - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a;
2)
10 minut - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i ust. 3 pkt 1 lit. a, dla każdej części szkolenia specjalistycznego;
3)
30 minut - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c i ust. 3 pkt 1 lit. b.
6.
Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej, jeżeli od dnia uzyskania tego wyniku nie upłynął okres dłuższy niż 6 miesięcy.
7. 1
 Podczas egzaminu z części teoretycznej (pisemnej) komisja egzaminacyjna udostępnia na czas egzaminu do wglądu uczestnikom egzaminu kwalifikacyjnego dzienniki ustaw zawierające akty normatywne obejmujące tematykę egzaminu w ilości 1 komplet na 2 osoby zdające.
1.
Egzamin z części teoretycznej uważa się za zdany w przypadku udzielenia co najmniej 80 % prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe z każdej części szkolenia oraz udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie opisowe.
2.
Egzamin z części praktycznej uważa się za zdany w przypadku wykazania się praktyczną umiejętnością prawidłowego wykonania badania technicznego i wydania prawidłowej oceny w zakresie stanu technicznego badanego pojazdu oraz poprawnego wypełnienia dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
3.
Jeżeli uczestnik egzaminu kwalifikacyjnego nie uzyska pozytywnego wyniku z części praktycznej, może przystąpić do kolejnego egzaminu z tej części po złożeniu wniosku o ponowne przeprowadzenie egzaminu oraz uiszczeniu opłaty, o której mowa w § 8 ust. 3, bez konieczności ponownego składania dokumentów określonych w § 5 ust. 3.
4. 2
 Jeżeli uczestnik egzaminu kwalifikacyjnego uzyskał pozytywny wynik z części teoretycznej (pisemnej) egzaminu, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. a, a jednocześnie nie uzyskał wyniku pozytywnego z którejkolwiek części teoretycznej, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. b lub c, może przystąpić do kolejnego egzaminu z niezaliczonej części teoretycznej, jeżeli od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z części teoretycznej, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. a, nie upłynął okres dłuższy niż 6 miesięcy. Przepis § 5 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 stosuje się odpowiednio.
1.
Opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi 210 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 3
 Opłata za egzamin, o którym mowa w § 6 ust. 3 i § 7 ust. 4, wynosi odpowiednio 100 zł dla każdej części szkolenia, a w przypadku egzaminu składającego się z więcej niż dwóch części opłata nie może być wyższa niż 210 zł.
3.
Opłata za przeprowadzenie ponownego egzaminu praktycznego wynosi 100 zł.
1.
Uczestnicy egzaminu otrzymują, w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego, zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu wydane przez Dyrektora TDT albo pismo informujące o wynikach z poszczególnych części egzaminu kwalifikacyjnego.
2.
Wzór zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3.
W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników uczestnik egzaminu może zwrócić się do Dyrektora TDT z wnioskiem o udostępnienie do wglądu pracy egzaminacyjnej, a także o dokonanie jej ponownej oceny.
1.
Po egzaminie kwalifikacyjnym komisja egzaminacyjna sporządza protokół przeprowadzonego egzaminu.
2.
Wzór protokołu przeprowadzonego egzaminu określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
1.
Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego stanowi podstawę do ubiegania się o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.
2.
Wzór uprawnienia diagnosty określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
1.
Osoby, o których mowa w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), nieposiadające uprawnienia do przeprowadzania wszystkich rodzajów badań technicznych pojazdów mogą uzupełnić te uprawnienia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą uzupełnić uprawnienia w przypadku ukończenia odpowiedniej części szkolenia i zdania egzaminu kwalifikacyjnego.
Osoby, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpoczęły szkolenie dla diagnostów prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych, ale nie ukończyły go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i przystępują do egzaminu zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.
Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. Nr 208, poz. 1769).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264 i Nr 173, poz. 1808.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROGRAM SZKOLENIA

Część I - szkolenie dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska

1) Zakres szkolenia

Słuchacze kursu powinni być zapoznani z zakresem badań, oceny i sposobów pomiarów, metodami kontroli, urządzeniami i przyrządami do:

a) przeprowadzania badań technicznych pojazdu zabytkowego, taksówki osobowej lub bagażowej, pojazdu uprzywilejowanego, pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i przeprowadzania egzaminu państwowego,

b) przeprowadzania dodatkowych badań technicznych w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji,

c) umieszczania nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu.

Dla zapewnienia właściwej pracy kandydatów na diagnostów należy zapoznać ich z podstawowymi zasadami organizacji pracy stacji kontroli pojazdów, uprawnieniami i obowiązkami personelu oraz niezbędną dokumentacją.

2) Wymagane efekty szkolenia

Absolwent szkolenia powinien posiadać:

a) umiejętność wyciągania wniosków z przeprowadzonych okresowych badań technicznych pojazdów, pomiarów i wydawania na ich podstawie ocen o stanie technicznym pojazdów w zakresie dopuszczania do ruchu pojazdów,

b) umiejętność prawidłowego wypełniania i prowadzenia dokumentacji obowiązującej przy badaniach technicznych w stacjach kontroli pojazdów,

c) umiejętność odnajdywania i odczytywania podstawowych informacji technicznych z dokumentów innych państw dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą oraz z tabliczek znamionowych pojazdu,

d) ogólną wiedzę o certyfikowanych urządzeniach i przyrządach pomiarowo-kontrolnych oraz zakresie ich stosowania i zakresie kontroli eksploatacyjnej.

3) Plan nauczania

Lp.Treść tematuLiczba godzin lekcyjnych
teoretycznychseminarium teoretyczno-praktycznesprawdzenie wiadomościrazem
123456
1Wykład wprowadzający w tematykę szkolenia i technikę działania kursu1--1
2Zasady BHP wynikające z obowiązujących przepisów1--1
3Szczegółowa analiza przepisów dotyczących systemu badań:5--5
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu

drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z

późn. zm.),

- akty wykonawcze wydane na podstawie wyżej

wymienionej ustawy,

- wymagane wyposażenie stacji kontroli pojazdów
4Organizacja stacji kontroli pojazdów, ogólny przedmiot i zakres okresowego badania technicznego pojazdu1--1
5Identyfikacja pojazdu, zasady wypełniania dokumentów. Zasady umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonywania i umieszczania tabliczek zastępczych. Umiejętność odczytywania danych technicznych pojazdu z tabliczek znamionowych, numerów nadwozia, kodów silnika, oznakowania ogumienia3--3
6Kontrola stanu technicznego ogumienia, tarcz kół, układu kierowniczego, podwozia (zawieszenia) oraz nadwozia3418
7Kontrola stanu technicznego układów hamulcowych:2518
- roboczego,
- postojowego (awaryjnego),
- badanie skuteczności
8Kontrola i ocena prawidłowości działania świateł:2215
- mijania,
- drogowych,
- przeciwmgłowych,
- cofania.
Zasady kontroli prawidłowości ustawienia świateł
9Kontrola prawidłowości działania świateł sygnalizacyjnych oraz pozostałego osprzętu elektrycznego4318
10Kontrola i ocena działania elementów związanych z ochroną środowiska:2518
- emisja spalin,
- hałas
11Badanie dodatkowe taksówki, pojazdu uprzywilejowanego, pojazdu przystosowanego do nauki jazdy i do przeprowadzania egzaminu państwowego1--1
12Badanie pojazdu zabytkowego1--1
13Sprawdzenie wiadomości z zakresu przeprowadzonego szkolenia w części teoretycznej i praktycznej--22
14Wykład podsumowujący wyniki szkolenia i analizujący popełniane przez kursantów błędy, pokazy11-2
RAZEM2720754

4) Ważniejsze założenia do planu nauczania

a) do lp. 1

Wykład przewidziany jako element porządkowy dla poinformowania słuchaczy o sprawach organizacyjnych, informacje o sposobie prowadzenia zajęć, przekazanie materiałów pomocniczych, informacje o zasadach i formie egzaminu końcowego.

b) do lp. 2

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na terenie stacji kontroli pojazdów oraz w trakcie wykonywania pomiarów i badań. Omówienie szkodliwego wpływu toksycznych składników spalin na człowieka.

c) do lp. 3

Organizacja stacji kontroli pojazdów. Lokalizacja stacji kontroli pojazdów i organizacja stanowisk kontrolnych. Obowiązki i uprawnienia podstawowych stacji kontroli pojazdów oraz okręgowych stacji kontroli pojazdów. Uzyskiwanie i wycofywanie uprawnień dla pracowników dokonujących badań oraz stacji kontroli pojazdów. Obowiązująca dokumentacja i wyposażenie stacji kontroli pojazdów. Zasady ustalania wyniku badania i tryb postępowania w przypadkach wątpliwych (dopuszczenie warunkowe, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego itp.).

d) do lp. 4

Omówienie celu badań okresowych, ich przedmiotu i zakresu rodzajów badań dodatkowych, które można wykonać w ramach badania okresowego, prawidłowej kolejności postępowania, organizacji systemu badań na terenie stacji kontroli pojazdów.

e) do lp. 5

Zasady identyfikacji pojazdu, tj. numeru identyfikacyjnego lub nadwozia (podwozia), numeru rejestracyjnego. Informacje zawarte na tabliczce znamionowej, nazwa handlowa i kod homologacyjny marki, typu i modelu. Zasady dokonywania wpisów do: dowodu rejestracyjnego, zaświadczenia z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu, rejestru badań technicznych. Zasady umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonywania i umieszczania tabliczek zastępczych.

f) do lp. 6

Metody i kryteria oględzin stanu technicznego i prawidłowości ogumienia, stanu tarcz kół i ich mocowania oraz kontrola realizacji przepisów prawnych dotyczących dopuszczenia do zamontowania w pojeździe tarcz kół. Metody oceny stanu technicznego układu kierowniczego: pomiar ruchu jałowego koła kierownicy, ocena luzów w łożyskach kół i połączeniach układu kierowniczego oraz mechanizmie kierowniczym. Metody pomiaru zbieżności kół przednich oraz metody ogólnej oceny ustawienia kół urządzeniami najazdowymi. Kryteria oceny organoleptycznej nadwozia oraz elementów ramy wymagających szczególnej kontroli. Kryteria oceny prawidłowości i stanu technicznego elementów wyposażenia podwozia i nadwozia pojazdu (np. zbiornik paliwa, przewody) oraz urządzeń sprzęgowo-zaczepowych. Wymagania i kryteria oceny prawidłowości i stanu technicznego zderzaków oraz elementów zabezpieczających przed wjechaniem pod samochód.

g) do lp. 7

Wymagania techniczne dla poszczególnych układów hamulcowych, w jakie powinien być wyposażony pojazd: roboczy, awaryjny, postojowy. Metody oraz wyposażenie kontrolno-pomiarowe do oceny skuteczności działania hamulców. Technologia oceny skuteczności i równomierności działania hamulców na urządzeniach rolkowych lub płytowych. Podstawowe zasady oceny pneumatycznych układów hamulcowych. Zasady badania skuteczności hamowania za pomocą opóźnieniomierza.

h) do lp. 8

Ocena prawidłowości rodzaju, rozmieszczenia i działania świateł zewnętrznych oświetleniowych pojazdów samochodowych. Metody kontroli prawidłowości działania świateł mijania, drogowych, przeciwmgłowych. Zasady działania i używania świateł cofania, roboczych, kierunkowych (tzw. szperaczy). Pomiar ustawienia świateł oraz światłości świateł drogowych. Zasada działania korektorów świateł mijania.

i) do lp. 9

Kontrola i ocena techniczna świateł sygnalizacyjnych oraz świateł pojazdów uprzywilejowanych, taksówek. Ocena kompletności i prawidłowości działania osprzętu elektrycznego pojazdu, w szczególności akumulatora, przewodów, wycieraczek, sygnału dźwiękowego, lampek kontrolnych, złącza elektrycznego przyczepy.

j) do lp. 10

Obowiązujące przepisy, metody i wyposażenie do kontroli emisji spalin silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym. Metoda, technologia kontroli i wyposażenie do pomiaru poziomu hałasu zewnętrznego pojazdu.

k) do lp. 11

Omówienie dodatkowych warunków technicznych dla pojazdów przeznaczonych do zarobkowego przewozu osób i ich bagażu lub ładunków. Omówienie dodatkowych warunków technicznych dla pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów przystosowanych do nauki jazdy i do przeprowadzania egzaminu państwowego.

l) do lp. 12

Omówienie wymagań technicznych dla pojazdów zabytkowych i zasad sprawdzania pojazdów zabytkowych co do zgodności z warunkami technicznymi.

m) do lp. 13

Sprawdzenie wiadomości z zakresu przeprowadzonego szkolenia.

n) do lp. 14

Omówienie wyników szkolenia. Analiza typowych błędów popełnianych w czasie kontroli.

Część II - szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h

1) Zakres szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje zaznajomienie absolwentów z przedmiotem i kryteriami oceny autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.

2) Wymagane efekty szkolenia

Absolwent szkolenia powinien posiadać:

a) umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków z przeprowadzonych badań i oględzin i wydawania na ich podstawie ocen o stanie technicznym autobusu w zakresie możliwości dopuszczania ich do ruchu na drogach publicznych z dopuszczalną prędkością 100 km/h,

b) umiejętność wypełnienia i prowadzenia dokumentacji obowiązującej przy tego rodzaju badaniach technicznych autobusów.

3) Plan nauczania

Lp.Treść tematuLiczba godzin lekcyjnych
teoretycznychseminarium teoretyczno-praktycznesprawdzenie wiadomościrazem
123456
1Wykład wprowadzający w tematykę szkolenia i technikę działania kursu1--1
2Zasady i kryteria oceny dodatkowej układów hamulcowych, budowa i zasada działania urządzenia przeciwblokującego (ABS) oraz zwalniacza1--1
3Budowa i zasada działania ogranicznika prędkości1--1
4Zasady oceny technicznej siedzeń1--1
5Szczegółowa analiza przepisów dotyczących zakresu i sposobu przeprowadzania badania i sposobu wypełniania specjalnego zaświadczenia21-3
6Sprawdzenie wiadomości z zakresu przeprowadzonego szkolenia w części teoretycznej i praktycznej--11
7Wykład podsumowujący wyniki szkolenia1--1
RAZEM7119

4) Ważniejsze założenia do planu nauczania

a) do lp. 1

Wykład przewidziany jako element porządkowy dla poinformowania słuchaczy o sprawach organizacyjnych, informacja o sposobie prowadzenia zajęć, przekazanie materiałów pomocniczych.

b) do lp. 2

Omówienie metod i kryteriów oceny dodatkowej układów hamulcowych. Zasada działania urządzenia przeciwblokującego (ABS), zwalniacza i możliwość kontroli prawidłowości ich działania w warunkach stacji kontroli pojazdów.

c) do lp. 3

Omówienie szczegółów budowy i zasady działania ogranicznika prędkości, cel stosowania.

d) do lp. 4

Omówienie wymagań technicznych dla siedzeń oraz pasów bezpieczeństwa.

e) do lp. 5

Kolejność postępowania podczas oględzin autobusu. Zasady wypełniania specjalnego zaświadczenia dla różnych typów autobusów.

f) do lp. 6

Sprawdzenie wiadomości z zakresu przeprowadzonego szkolenia.

g) do lp. 7

Omówienie wyników szkolenia.

Część III - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych

1) Zakres szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje zaznajomienie słuchaczy z aktami prawnymi regulującymi wymagania techniczne i wyposażenie dla pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych.

2) Wymagane efekty szkolenia

Absolwent szkolenia powinien posiadać:

a) umiejętność samodzielnego przeprowadzania okresowych i dodatkowych badań oraz samodzielnego wyciągania wniosków z przeprowadzonych badań, wydawania na ich podstawie ocen o stanie technicznym pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych,

b) umiejętność wypełniania i prowadzenia dokumentacji obowiązującej przy badaniach technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych.

3) Plan nauczania

Lp.Treść tematuLiczba godzin lekcyjnych
teoretycznychseminarium teoretyczno-praktycznesprawdzenie wiadomościrazem
123456
1Wykład wprowadzający w tematykę szkolenia i technikę działania kursu1--1
2Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące towarów niebezpiecznych i pojazdów przeznaczonych do ich przewozu. Obowiązujące akty prawne3--3
3Wymagania wobec pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych, które podlegają dodatkowym badaniom technicznym, pojazdy typów FL, OX, AT, EX/II i EX/III określonych w postanowieniach umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych2--2
4Wyposażenie dodatkowe wymagane przy poszczególnych rodzajach pojazdów1--1
5Oznakowanie pojazdów przewidzianych do przewozu towarów niebezpiecznych (tablice, nalepki ostrzegawcze)1--1
6Tok postępowania przygotowawczego przed właściwym badaniem:

kolejność postępowania, zasady korzystania z aktów prawnych

11-2
7Proces technologiczny i metody kontroli poszczególnych elementów pojazdów z punktu widzenia przystosowania pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych-1-1
8Zasady wypełniania niezbędnych dokumentów-1-1
9Ćwiczenia praktyczne z zakresu ustalania wymaganego zakresu badań i doboru kryteriów oceny dla wszystkich typów pojazdów podlegających dodatkowemu badaniu technicznemu (pojazdy typów FL, OX, AT, EX/II i EX/III)-2-2
10Sprawdzenie wiadomości z zakresu przeprowadzonego szkolenia w części teoretycznej i praktycznej--11
11Wykład podsumowujący wyniki szkolenia i analizujący popełnione przez kursantów błędy1--1
RAZEM105116

4) Ważniejsze założenia do planu nauczania

a) do lp. 1

Wykład przewidziany jako element porządkowy dla poinformowania słuchaczy o sprawach organizacyjnych, informacje o sposobie prowadzenia zajęć, przekazanie materiałów pomocniczych, informacje o zasadach i formie egzaminu końcowego.

b) do lp. 2

Omówienie podstawowych pojęć w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Omówienie aktów prawnych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z konstrukcją i wyposażeniem pojazdów.

c) do lp. 3

Omówienie przyjętych w przepisach rodzajów pojazdów przewidzianych do przewozu towarów niebezpiecznych i szczególnych wymagań konstrukcyjnych związanych z konkretnym przeznaczeniem pojazdu.

d) do lp. 4

Omówienie dodatkowego wyposażenia pojazdu stosowanego przy różnych towarach niebezpiecznych przewidzianych do przewożenia poszczególnymi rodzajami pojazdów.

e) do lp. 5

Omówienie na przykładach różnych rodzajów tablic ostrzegawczych i nalepek oraz napisów wymaganych na poszczególnych pojazdach. Wyjaśnienie zasad ustalania treści kodów cyfrowych stosowanych na tablicach ostrzegawczych i przypadki ich wymagania.

f) do lp. 6

Omówienie zasad ustalania kolejności działania w typowych przypadkach badania pojazdów zgłaszanych przez użytkowników. Wyjaśnienie i uściślenie zasad ustalania obowiązującego zakresu badania i obowiązujących wymagań technicznych. Omówienie typowych błędów występujących w praktyce.

g) do lp. 7

Omówienie metody konkretnych badań poszczególnych elementów pojazdu zgodnie z ustalonym na poprzednich zajęciach przewodnikiem technologicznym. Dyskusja z uczestnikami szkolenia na temat wymagań dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych i wyposażenia.

h) do lp. 8

Zasady wypełniania dokumentów pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych.

i) do lp. 9

Przeprowadzenie ze słuchaczami wspólnych ćwiczeń symulowanego badania pojazdów typów FL, OX, AT, EX/II i EX/III. Wspólne ćwiczenie ustalania zakresu badań i kryteriów oceny. Zajęcia prowadzone powinny być w grupach ćwiczeniowych 4-7-osobowych.

j) do lp. 10

Sprawdzenie wiadomości z zakresu przeprowadzonego szkolenia.

k) do lp. 11

Omówienie wyników szkolenia. Analiza typowych błędów popełnianych w czasie kontroli.

Część IV - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem

1) Zakres szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje zaznajomienie słuchaczy z kryteriami oceny pojazdów przystosowanych do zasilania gazem płynnym lub ziemnym, techniką dokonywania badań instalacji gazowych, zasadami określania ostatecznych wniosków z badania.

2) Wymagane efekty szkolenia

Absolwent szkolenia powinien posiadać:

a) umiejętność samodzielnego przeprowadzania badań technicznych instalacji zasilania gazem w pojazdach z zamontowaną instalacją przez upoważnione firmy oraz wyciągania wniosków z przeprowadzonych badań i wydawania na ich podstawie ocen o stanie technicznym tych pojazdów,

b) umiejętność wypełniania i prowadzenia dokumentacji obowiązującej przy badaniach technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem.

3) Plan nauczania

Lp.Treść tematuLiczba godzin lekcyjnych
teoretycznychseminarium teoretyczno-praktycznesprawdzenie wiadomościrazem
123456
1Wykład wprowadzający w tematykę szkolenia i organizację kursu1--1
2Podstawowe informacje o paliwie gazowym LPG i CNG: - właściwości fizyczne i chemiczne,

- właściwości silników spalinowych zasilanych

gazem

1--1
3Przepisy BHP oraz ppoż. przy badaniach urządzeń zasilanych gazem, organizacja stanowiska do kontroli pojazdów zasilanych gazem1--1
4Szczegółowa analiza przepisów dotyczących pojazdów przystosowanych do zasilania gazem31-4
5Identyfikacja elementów instalacji gazowej, zadania dozoru technicznego, cele homologacji1--1
6Budowa i zasada działania instalacji gazowej i jej elementów:

- główne zespoły,

- zawory,

- pozostały osprzęt

1--1
7Zasady wykonywania badania technicznego pojazdu z instalacją gazową oraz metody oceny skuteczności działania tej instalacji11-2
8Badanie instalacji gazowej i zasady wypełniania wymaganych dokumentów-1-1
9Sprawdzenie wiadomości z zakresu przeprowadzonego szkolenia w części teoretycznej i praktycznej--11
10Wykład podsumowujący wyniki szkolenia i analizujący popełniane przez kursantów błędy1--1
RAZEM103114

4) Ważniejsze założenia do planu nauczania

a) do lp. 1

Wykład ma na celu poinformowanie słuchaczy o sprawach organizacyjnych, o sposobie prowadzenia zajęć, przekazywaniu materiałów pomocniczych, o zasadach i formie egzaminu końcowego.

b) do lp. 2

Omówienie podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych gazu płynnego i ziemnego, sposobów przechowywania, własności energetycznych, wpływu gazu na inne materiały, wpływu paliwa gazowego na pracę silników spalinowych z układem zasilania gaźnikowym, wtryskowym sterowanym i niesterowanym sondą lambda, wydzielane spaliny, zasady dystrybucji gazów na terenie kraju.

c) do lp. 3

Szczegółowe omówienie zagrożeń pożarowych oraz problemów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z paliwami gazowymi. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. Omówienie warunków technicznych i wyposażenia stanowiska do badań instalacji gazowej.

d) do lp. 4

Szczegółowa analiza zapisów obowiązujących aktów prawnych z niezbędnym komentarzem praktycznym. Powtórzenie, w trakcie zajęć praktycznych, przewidzianych w przepisach czynności kontrolnych, omówienie zasad współpracy z punktem napełniania gazem płynnym przy kontroli urządzenia (zaworu) ograniczającego stopień napełnienia.

e) do lp. 5

Omówienie zasad oznakowania zbiorników, reduktorów i pozostałych elementów instalacji. Omówienie przepisów i obowiązków dozoru technicznego, w szczególności w zakresie zbiorników i butli. Podstawowe cele i zadania homologacji na przykładzie regulaminu nr 67 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

f) do lp. 6

Na przykładzie schematu instalacji gazowej na gaz płynny i ziemny omówienie zasad działania zbiorników, butli, zasad mocowania zbiorników, budowy i zasad działania różnych zaworów, zasad montażu przewodów, budowy i działania reduktorów, mikserów, instalacji elektrycznej układu zasilania gazem i jej działania.

g) do lp. 7

Omówienie zasad wykonywania badania technicznego pojazdu z instalacją gazową oraz metod oceny skuteczności działania tej instalacji.

h) do lp. 8

Omówienie metodyki postępowania w trakcie badania instalacji gazowej. W czasie zajęć praktycznych wykonanie badania instalacji gazowej przy czynnym udziale kursantów. Zasady uznawania stanu technicznego za niezadowalający.

i) do lp. 9

Sprawdzenie wiadomości z zakresu przeprowadzonego szkolenia.

j) do lp. 10

Omówienie wyników szkolenia. Analiza typowych błędów popełnianych w czasie kontroli.

Część V - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych:

- związanych z badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,

- pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,

- pojazdów marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi.

1) Zakres szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje zaznajomienie słuchaczy z przedmiotem i kryteriami oceny pojazdów zgłoszonych do rejestracji, a uszkodzonych w kolizji, wypadku drogowym lub innym, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdów marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi oraz zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie, postępowaniem w wypadkach wątpliwych oraz zasadami określenia ostatecznego wniosku z badania technicznego.

2) Wymagane efekty szkolenia

Absolwent szkolenia powinien posiadać:

a) umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków z przeprowadzonych badań i pomiarów i wydawania na ich podstawie ocen o stanie technicznym pojazdów w zakresie możliwości dopuszczania do ruchu na drogach publicznych,

b) umiejętność wypełnienia i prowadzenia dokumentacji obowiązującej przy tego rodzaju badaniach technicznych pojazdów,

c) umiejętność prowadzenia specjalistycznych pomiarów i podejmowania samodzielnych ocen uzasadniających wykonanie dodatkowych opinii rzeczoznawców samochodowych lub innej specjalności, umiejętność odnajdywania i odczytywania podstawowych informacji technicznych z dokumentów innych państw dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą oraz z tabliczki znamionowej.

3) Plan nauczania

Lp.Treść tematuLiczba godzin lekcyjnych
teoretycznychseminarium teoretyczno-praktycznesprawdzenie wiadomościrazem
123456
1Wykład wprowadzający w tematykę szkolenia i technikę działania kursu1--1
2Przedmiot i zakres badań dodatkowych, rodzaje badań4--4
3Zasady i kryteria oceny dodatkowej układów hamulcowych11-2
4Zasady i kryteria oceny dodatkowej układu kierowniczego, zawieszenia i kół11-2
5Pomiary ustawienia kół i osi, pomiary sprawności amortyzatorów12-3
6Zasady i kryteria oceny dodatkowej stanu technicznego nadwozia, ramy22-4
7Wypełnianie dokumentu identyfikacyjnego pojazdu, podstawowe słownictwo pojęć technicznych w języku angielskim, niemieckim, francuskim-1-1
8Badanie i zasady wypełniania opisu zmian pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów. Pojęcie dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnych nacisków osi21-3
9Cel i zadania opinii rzeczoznawcy, przykłady1--1
10Badania pojazdów marki "SAM"1--1
11Sprawdzenie wiadomości z zakresu przeprowadzonego szkolenia w części teoretycznej i praktycznej--11
12Wykład podsumowujący wyniki szkolenia i analizujący popełniane przez kursantów błędy1--1
RAZEM158124

4) Ważniejsze założenia planu nauczania

a) do lp. 1

Wykład przewidziany jako element porządkowy dla poinformowania słuchaczy o sprawach organizacyjnych, informacje o sposobie prowadzenia zajęć, przekazanie materiałów pomocniczych, informacje o zasadach i formie egzaminu końcowego.

b) do lp. 2

Omówienie celu badań pierwszych i dodatkowych, ich przedmiotu i zakresu, rodzajów badań, prawidłowej kolejności postępowania, organizacji systemu badań na terenie stacji kontroli pojazdów.

c) do lp. 3

Omówienie metod i kryteriów oceny dodatkowej układów hamulcowych. Zasada działania i kryterium oceny systemu ABS. Zasada działania korektorów hamulcowych i możliwość kontroli prawidłowości ich działania. Zasady kontroli dodatkowej pneumatycznych układów hamulcowych.

d) do lp. 4

Metody i kryteria oceny stanu technicznego, mocowania i działania układu kierowniczego i układu wspomagania, zawieszenia, mocowania kół itp.

e) do lp. 5

Omówienie teoretycznych podstaw geometrii kół i osi, zasady prawidłowego pomiaru geometrii kół, znaczenie technicznej sprawności amortyzatorów dla prawidłowego prowadzenia pojazdu. Praktyczne pomiary na przykładzie pojazdu samochodowego.

f) do lp. 6

Przypadki uzasadniające oględziny i badania głównych węzłów nadwozia lub ramy. Proste metody pomiarów nadwozia i ramy. Technika kontroli prawidłowości działania korektorów świateł mijania.

g) do lp. 7

Zasady wypełniania dokumentu identyfikacyjnego dla różnych rodzajów pojazdów. Przypadki, kiedy dokumentu nie wypełnia się w całości.

h) do lp. 8

Zadania badania pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych, zmiany przeznaczenia itd. Prawidłowy sposób wypełniania dokumentacji na przykładzie różnych pojazdów.

i) do lp. 9

Podstawowe zasady techniki samochodowej. Współpraca z rzeczoznawcami różnych specjalności, przypadki uzasadniające opinię.

j) do lp. 10

Podstawowe zasady oceny technicznej pojazdów marki "SAM". Prawidłowy sposób wypełniania dokumentacji na przykładzie różnych pojazdów.

k) do lp. 11

Sprawdzenie wiadomości z zakresu przeprowadzonego szkolenia.

l) do lp. 12

Omówienie wyników szkolenia. Analiza typowych błędów popełnianych w czasie kontroli.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA DLA DIAGNOSTÓW W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

(format A-4)

.............................

(pieczątka podmiotu

przeprowadzającego szkolenia)

ZAŚWIADCZENIE NR ....

o ukończeniu szkolenia dla diagnostów

w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Pan(i) ........................... numer PESEL*) ...........

urodzony(a) dnia ................... w .....................

ukończył(a) szkolenie w zakresie**) ........................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

w okresie od dnia ...................... do dnia ......... .

Szkolenie odbyło się wg programu ustalonego w

części***).......

załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w

stosunku do diagnostów (Dz. U. Nr 246, poz. 2469).

Data wydania zaświadczenia: .................

............................

(imię, nazwisko i podpis

osoby upoważnionej)

______

*) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL należy

wpisać numer i nazwę dokumentu potwierdzającego

tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument.

**) Należy wpisać tylko właściwe tytuły części programu

szkolenia.

***) Należy wpisać odpowiedni numer części szkolenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR WNIOSKU

O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO

(format A-4)

.......................

(miejscowość i data)

Wnioskodawca:

........................

(imię, nazwisko)

........................

(adres)

........................

(numer PESEL*))

WNIOSEK

o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego

W celu stwierdzenia spełnienia wymagań określonych w art. 84

ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu

drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.)

wnioskuję o przeprowadzenie egzaminu na diagnostę

uprawnionego do wykonywania**):

1) okresowych badań technicznych pojazdów, w tym także

pojazdu zabytkowego, taksówki osobowej lub bagażowej,

pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu przeznaczonego do

nauki jazdy, i przeprowadzania egzaminu państwowego,

dodatkowych badań technicznych pojazdów skierowanych

przez starostę w celu ustalenia danych niezbędnych do

jego rejestracji;

2) badań technicznych autobusu, którego dopuszczalna

prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100

km/h;

3) badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu

towarów niebezpiecznych;

4) badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania

gazem;

5) badań technicznych pojazdów: zarejestrowanych po raz

pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu

wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki

rocznie, skierowanych przez organ kontroli ruchu

drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego

badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian

konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę

danych w dowodzie rejestracyjnym, marki "SAM" co do

zgodności z warunkami technicznymi.

Zgodnie z informacją dotyczącą terminu i miejsca

przeprowadzenia egzaminu, zamieszczoną na stronie

internetowej Transportowego Dozoru Technicznego lub

przekazaną do organu wydającego uprawnienie, zgłaszam udział

w egzaminie, który odbędzie się dnia ......................

w ............................... .

..............

(podpis)

______

*) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL należy

wpisać numer i nazwę dokumentu potwierdzającego

tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument.

**) Wymienia się tylko wnioskowane rodzaje badań.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ZDANIE EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO

(format A-4)

........................

(miejscowość i data)

DYREKTOR

Transportowego Dozoru Technicznego

ZAŚWIADCZENIE Nr .....

potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego

Pan(i) ......................... numer PESEL*) .............

urodzony(a) dnia ............................ w ............

zdał(a) egzamin kwalifikacyjny w zakresie uprawniającym jako

diagnostę do wykonywania**):

1) okresowych badań technicznych pojazdów, w tym także

pojazdu

zabytkowego, taksówki osobowej lub bagażowej, pojazdu

uprzywilejowanego oraz pojazdu przeznaczonego do nauki

jazdy, i przeprowadzania egzaminu państwowego,

dodatkowych badań technicznych pojazdów skierowanych

przez starostę w celu ustalenia danych niezbędnych do

jego rejestracji;

2) badań technicznych autobusu, którego dopuszczalna

prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100

km/h;

3) badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu

towarów niebezpiecznych;

4) badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania

gazem;

5) badań technicznych pojazdów: zarejestrowanych po raz

pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu

wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki

rocznie, skierowanych przez organ kontroli ruchu

drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego

badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian

konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę

danych w dowodzie rejestracyjnym, marki "SAM" co do

zgodności z warunkami technicznymi.

Data wydania zaświadczenia: ...........

mp.

.....................

(podpis, pieczątka)

______

*) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL należy

wpisać numer i nazwę dokumentu potwierdzającego

tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument.

**) Należy wpisać tylko właściwe rodzaje badań.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR PROTOKOŁU PRZEPROWADZONEGO EGZAMINU

(format A-4)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR UPRAWNIENIA DIAGNOSTY

(format A-4)

........................

(miejscowość i data)

........................

(oznaczenie organu

wydającego uprawnienie)

UPRAWNIENIE DIAGNOSTY Nr XXX/D/0000*)

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997

r.

- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515,

z późn. zm.) udzielam uprawnienia diagnosty dla:

............................................................

(imię i nazwisko)

............................................................

(numer PESEL**))

do wykonywania:***)

1) okresowych badań technicznych pojazdów, w tym także

pojazdu zabytkowego, taksówki osobowej lub bagażowej,

pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu przeznaczonego do

nauki jazdy, i przeprowadzania egzaminu państwowego,

dodatkowych badań technicznych pojazdów skierowanych

przez starostę w celu ustalenia danych niezbędnych do

jego rejestracji;

2) badań technicznych autobusu, którego dopuszczalna

prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100

km/h;

3) badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu

towarów niebezpiecznych;

4) badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania

gazem;

5) badań technicznych pojazdów: zarejestrowanych po raz

pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu

wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki

rocznie, skierowanych przez organ kontroli ruchu

drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego

badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian

konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę

danych w dowodzie rejestracyjnym, marki "SAM" co do

zgodności z warunkami technicznymi.

Uprawnienie zezwala na wykonywanie badań technicznych

pojazdów tylko i wyłącznie w stacji kontroli pojazdów

posiadającej wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących

stację kontroli pojazdów.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 kpa od decyzji niniejszej służy

stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

..............

(podpis)

______

*) Elementy składowe numeru uprawnienia diagnosty:

XXX - właściwy wyróżnik województwa i powiatu oznaczonego według przepisów dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów (dwie lub odpowiednio trzy litery),

D - stały element numeru uprawnienia diagnosty oznaczający: "diagnosta",

0000 - kolejny numer diagnosty.

**) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL należy wpisać numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument.

***) Niepotrzebne skreślić.

UWAGA:

Numer uprawnienia diagnosty zostaje zachowany w przypadku:

1) zmiany uprawnienia diagnosty;

2) zmiany stacji kontroli pojazdów, w której jest zatrudniony;

3) zmiany miejsca zamieszkania związanej ze zmianą właściwości miejscowej organu wydającego uprawnienie diagnosty.

1 § 6 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 lipca 2010 r. (Dz.U.10.140.946) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2010 r.
2 § 7 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 lipca 2010 r. (Dz.U.10.140.946) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2010 r.
3 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 lipca 2010 r. (Dz.U.10.140.946) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2010 r.