Szczegółowe wymagania techniczne dla stacji gazu ziemnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1182

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 15 czerwca 2023 r.
w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego 2

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji gazu ziemnego;
2)
rodzaje badań technicznych stacji gazu ziemnego przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego, zwany dalej "UDT", albo przez Transportowy Dozór Techniczny, zwany dalej "TDT", oraz sposób i terminy ich przeprowadzania;
3)
wysokość opłat za:
a)
wydanie przez Prezesa UDT albo Dyrektora TDT opinii, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zwanej dalej "ustawą",
b)
przeprowadzenie przez UDT albo przez TDT badań technicznych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy.
Stacja gazu ziemnego spełnia w zakresie bezpiecznej eksploatacji szczegółowe wymagania techniczne zgodne z aktualnym poziomem wiedzy i najlepszą praktyką, w szczególności jak przedstawiono w normie PN-EN ISO 16923 - Stacje tankowania gazu ziemnego - Stacje CNG do tankowania pojazdów, jeżeli stacja gazu ziemnego jest wyposażona w punkty tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG), lub w normie PN-EN ISO 16924 - Stacje tankowania gazu ziemnego - Stacje LNG do tankowania pojazdów, jeżeli stacja gazu ziemnego jest wyposażona w punkty tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG).
1. 
Stację gazu ziemnego eksploatuje się, uwzględniając:
1)
schemat stacji gazu ziemnego będący elementem dokumentacji powykonawczej stacji gazu ziemnego, z zaznaczeniem lokalizacji wszystkich urządzeń, osprzętu zabezpieczającego, ciśnieniowego oraz źródeł zasilania, z uwzględnieniem rozmieszczenia sąsiednich urządzeń lub budynków;
2)
schemat przedstawiający orurowanie i oprzyrządowanie będący elementem dokumentacji powykonawczej stacji gazu ziemnego;
3)
instrukcję eksploatacji stacji gazu ziemnego;
4)
opis techniczny stacji gazu ziemnego będący elementem dokumentacji powykonawczej lub eksploatacyjnej stacji gazu ziemnego;
5)
ocenę zagrożenia wybuchem oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 oraz z 2023 r. poz. 1088);
6)
protokoły przeprowadzonych badań, kontroli i prób szczelności.
2. 
Wszelkie prace w ramach eksploatacji obejmujące przeglądy serwisowe i konserwacje dokumentuje się w sposób potwierdzający ich przebieg.
Instrukcja eksploatacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, zawiera co najmniej opis:
1)
czynności związanych z uruchomieniem, ruchem i zatrzymaniem stacji gazu ziemnego, w tym zatrzymaniem awaryjnym;
2)
wymagań określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwwybuchowej, przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz opis spełniania tych wymagań;
3)
sposobu konserwacji i kontroli stanu technicznego stacji gazu ziemnego prowadzonych na bieżąco przez operatora stacji gazu ziemnego wraz z określeniem sposobu ich dokumentowania, w szczególności sposobu i częstotliwości kontroli osprzętu zabezpieczającego, w tym automatyki zabezpieczającej;
4)
organizacji obsługi technicznej badań, o których mowa w § 8.
1. 
Stacja gazu ziemnego jest zasilana w energię elektryczną z dwóch niezależnych źródeł energii elektrycznej.
2. 
Jeżeli jednym ze źródeł energii elektrycznej jest agregat prądotwórczy - jego moc zapewnia funkcjonowanie podstawowych urządzeń technologicznych stacji gazu ziemnego.
1. 
Naprawy stacji gazu ziemnego dokonuje się, uwzględniając konieczność przywrócenia stanu tej stacji sprzed jej awarii lub uszkodzenia.
2. 
Wszelkie prace w ramach naprawy wykonuje się zgodnie z instrukcją eksploatacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, i dokumentuje się w sposób potwierdzający ich przebieg.
3. 
W przypadku naprawy objętej badaniem, o którym mowa w § 8 pkt 2, sporządza się również opis naprawy wraz z uzasadnieniem jej przeprowadzenia.
1. 
Modernizacji stacji gazu ziemnego dokonuje się, uwzględniając konieczność wykonania szeregu czynności, które zmieniają konstrukcję stacji, zastosowane materiały, parametry techniczne lub obwody pełniące funkcje bezpieczeństwa w porównaniu z pierwotnie ustalonymi, jednak bez istotnych zmian charakterystyki tej stacji lub jej przeznaczenia, i które nie powodują wzrostu zagrożenia związanego z jej eksploatacją.
2. 
Każdorazowo po dokonaniu modernizacji aktualizuje się dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5.
3. 
Wszelkie prace w ramach modernizacji dokumentuje się w sposób potwierdzający ich przebieg.
4. 
W przypadku modernizacji sporządza się również opis modernizacji wraz z uzasadnieniem jej przeprowadzenia.
Wyróżnia się następujące rodzaje badań technicznych, jakim podlega stacja gazu ziemnego:
1)
badanie techniczne wstępne - przeprowadzane przed oddaniem do eksploatacji stacji gazu ziemnego;
2)
badanie techniczne eksploatacyjne - przeprowadzane każdorazowo w przypadku naprawy lub modernizacji stacji gazu ziemnego, z wyłączeniem naprawy wynikającej z instrukcji eksploatacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, opracowanej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
Badanie, o którym mowa w § 8 pkt 1, polega na:
1)
weryfikacji dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 1;
2)
ocenie wizualnej stanu technicznego stacji gazu ziemnego;
3)
sprawdzeniu działania stacji gazu ziemnego, w tym sprawdzeniu działania osprzętu zabezpieczającego oraz automatyki zabezpieczającej.
Badanie, o którym mowa w § 8 pkt 2, polega na:
1)
weryfikacji dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, § 6 ust. 2 i 3, § 7 ust. 3 i 4, oraz, jeżeli jest to uzasadnione zakresem, rodzajem lub charakterem naprawy lub modernizacji - dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5;
2)
ocenie wizualnej stanu technicznego stacji gazu ziemnego w celu potwierdzenia przeprowadzenia naprawy lub modernizacji zgodnie z przedłożonymi dokumentami.
Badaniom, o których mowa w § 8, podlegają wyłącznie stacje gazu ziemnego całkowicie zmontowane i przygotowane do eksploatacji.
UDT albo TDT przeprowadza badania, o których mowa w § 8, w obecności operatora stacji gazu ziemnego lub jego upoważnionego przedstawiciela.
1. 
UDT albo TDT przeprowadza badania, o których mowa w § 8, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku o przeprowadzenie badania.
2. 
Z przeprowadzonego badania technicznego sporządza się protokół.
Wniosek o przeprowadzenie badania, o którym mowa w § 8 pkt 2, operator stacji gazu ziemnego składa w terminie do 14 dni od dnia zakończenia naprawy lub modernizacji.
Wysokość opłat, o których mowa w art. 26 ust. 3 oraz art. 27 ust. 5 ustawy, jest ustalana w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998), obowiązującego w dniu złożenia wniosku, i wynosi:
1)
20% tego wynagrodzenia za przeprowadzenie badania, o którym mowa w § 8 pkt 1;
2)
4% tego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę badania, o którym mowa w § 8 pkt 2, jednakże nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia;
3)
4% tego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę opracowania opinii, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, jednakże nie więcej niż 200% tego wynagrodzenia.
Wymagań, o których mowa w § 5, nie stosuje się do stacji gazu ziemnego, których budowę rozpoczęto przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2023 r. 3
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 10 marca 2023 r. pod numerem 2023/0101/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informatycznego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego (Dz. U. poz. 1757), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2269).