Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.576

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków kapitana polskiego statku morskiego w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Na podstawie art. 47 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania oraz obowiązki kapitana polskiego statku morskiego w zakresie ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w tym również zasady udzielania pomocy w celu prawidłowej ochrony tych lokali.
§  2.
1. Kapitan polskiego statku morskiego, zwany dalej "kapitanem statku", wyznacza jedno pomieszczenie na polskim statku morskim na lokal obwodowej komisji wyborczej, zwany dalej "lokalem wyborczym".
2. Kapitan zapewnia, w miarę możliwości, aby pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1, wyposażone było w środki zabezpieczenia technicznego takie jak wzmocnione drzwi i co najmniej jeden zamek.
§  3.
1. Kapitan statku zapewnia zamknięcie lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w sposób uniemożliwiający dostanie się do niego osób nieupoważnionych.
2. Kapitan statku uczestniczy w zamknięciu lokalu wyborczego przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej, zwanej dalej "komisją obwodową".
3. Przed rozpoczęciem głosowania po przerwie spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami kapitan statku uczestniczy w czynnościach komisji obwodowej mających na celu sprawdzenie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu wyborczego są nienaruszone.
4. Kapitan statku jest obecny przy otwieraniu przez przewodniczącego komisji obwodowej wejścia do lokalu wyborczego.
5. Kapitan statku przechowuje klucze do lokalu wyborczego w kasie pancernej znajdującej się na statku lub w innym miejscu, do którego kapitan statku ma wyłączny dostęp.
6. W czasie przerwy w głosowaniu wyznaczony przez kapitana statku członek załogi statku zapewnia stałą ochronę lokalu wyborczego. Kapitan statku ma prawo w każdym czasie do zmiany wyznaczonego członka załogi w okresie przerwy w głosowaniu.
§  4.
1. W przypadku powzięcia wiadomości o zamiarze wtargnięcia osoby nieupoważnionej do lokalu wyborczego, członek załogi statku, o którym mowa w § 3 ust. 6, jest upoważniony do podjęcia działań uniemożliwiających wtargnięcie do lokalu wyborczego. Członek załogi, najszybciej jak to jest możliwe, informuje kapitana statku o podjętych działaniach.
2. W przypadku wtargnięcia osoby nieupoważnionej do lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu kapitan statku niezwłocznie wzywa do opuszczenia tego lokalu.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, kapitan statku informuje armatora i przewodniczącego komisji obwodowej o zaistniałym zdarzeniu, sporządza pisemne wyjaśnienie dotyczące zdarzenia, zawierające nazwisko, imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL lub numer ważnego paszportu osoby nieupoważnionej i przekazuje je armatorowi oraz przewodniczącemu komisji obwodowej.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).