Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1854

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853 oraz z 2019 r. poz. 1824) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwanej dalej "ustawą".
§  2. 
1.  Wniosek, o którym mowa w § 1, zawiera:
1) opis celu złożenia wniosku;
2) formę prawno-organizacyjną wnioskodawcy;
3) informacje, czy wnioskodawca jest:
a) producentem rolnym,
b) beneficjentem programów rybackich,
c) organizacją producentów,
d) podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny,
e) potencjalnym beneficj entem,
f) posiadaczem zwierzęcia;
4) dane, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3-6 ustawy;
5) numer identyfikacyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 14 ustawy;
6) adres do korespondencji wnioskodawcy, a także jego numer telefonu, adres e-mail oraz numer faksu, które podaje się, jeżeli wnioskodawca wyraził na to zgodę, a w przypadku gdy został ustanowiony jego pełnomocnik - również adres do korespondencji tego pełnomocnika, a także jego numer telefonu, adres e-mail oraz numer faksu, które podaje się, jeżeli pełnomocnik wyraził na to zgodę;
7) informacje, czy wnioskodawca w dniu składania wniosku pozostaje w związku małżeńskim lub jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego, a w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 2:
a) lit. a ustawy - informację o tym, że prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą, oraz wskazanie dowodów potwierdzających tę okoliczność,
b) lit. b ustawy - informację o tym, że nie zamierza uczestniczyć w mechanizmach wymienionych w art. 12 ust. 4b ustawy;
8) informację o załącznikach dołączonych do wniosku;
9) datę i podpis składającego wniosek.
2.  We wniosku, o którym mowa w § 1, podaje się informację o obywatelstwie wnioskodawcy, pełnomocnika wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.
3.  Jeżeli wnioskodawcą, pełnomocnikiem wnioskodawcy lub osobą uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, wniosek, o którym mowa w § 1, zamiast numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) zawiera kod kraju tej osoby, numer jej paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość.
4.  Jeżeli wnioskodawca jest producentem działającym w formie spółki cywilnej, wniosek, o którym mowa w § 1, zawiera również:
1) imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) wspólnika będącego osobą fizyczną, natomiast jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju tej osoby, numer jej paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość;
2) nazwę wspólnika niebędącego osobą fizyczną oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli numer taki został mu nadany.
5.  Jeżeli wnioskodawca w dniu składania wniosku, o którym mowa w § 1:
1) pozostaje w związku małżeńskim - we wniosku podaje również imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) małżonka, natomiast jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju tej osoby, numer jej paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość;
2) jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego - we wniosku podaje również:
a) imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) współposiadacza będącego osobą fizyczną, natomiast jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju tej osoby, numer jej paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość,
b) nazwę współposiadacza niebędącego osobą fizyczną oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli numer taki został mu nadany.
6.  Jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495), wniosek, o którym mowa w § 1, zawiera firmę przedsiębiorcy.
§  3. 
1.  W przypadku gdy o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy, ubiega się organizacja producentów, do wniosku, o którym mowa w § 1, dołącza się:
1) oświadczenie zawierające:
a) informacje o rodzaju organizacji producentów,
b) dane, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3 ustawy,
c) datę przyjęcia poszczególnych członków do organizacji producentów,
d) datę wystąpienia poszczególnych członków z organizacji producentów,
e) datę wydania oraz numer decyzji o wstępnym uznaniu lub uznaniu, lub o wpisie do rejestru organizacji producentów,
f) informację o aktualnej liczbie członków organizacji producentów;
2) kopię decyzji o wstępnym uznaniu lub uznaniu, lub o wpisie do rejestru organizacji producentów.
2.  W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podaje się informację o obywatelstwie poszczególnych członków organizacji producentów.
§  4.  Dołączona do wniosku, o którym mowa w § 1, zgoda, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy, jest wyrażana na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 2
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów (Dz. U. poz. 1711 oraz z 2019 r. poz. 98), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli (Dz. U. poz. 1824).