Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.288.1696

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

Na podstawie art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Projekt robót geologicznych, zwany dalej "projektem", składa się z części tekstowej i graficznej.
2. Część tekstowa projektu obejmuje opis zamierzonych robót geologicznych zawierający, w zależności od celu tych robót:
1) informacje dotyczące lokalizacji zamierzonych robót geologicznych, w tym lokalizacji w ramach trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, oraz opis zagospodarowania terenu, na którym mają być przeprowadzone te roboty, z uwzględnieniem obiektów i obszarów chronionych;
2) omówienie wyników przeprowadzonych wcześniej robót geologicznych i badań geofizycznych, geologicznych i geochemicznych na obszarze zamierzonych prac geologicznych oraz wykaz wykorzystanych geologicznych materiałów archiwalnych wraz z ich interpretacją oraz przedstawieniem na mapie geologicznej, w odpowiedniej skali, obszaru lub miejsc wykonania tych robót i badań;
3) 2 opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w rejonie zamierzonych robót geologicznych, wraz z przewidywanymi profilami geologicznymi projektowanych otworów wiertniczych lub wyrobisk;
4) przedstawienie możliwości osiągnięcia celu robót geologicznych, zawierające w szczególności:
a) 3 opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych otworów wiertniczych lub wyrobisk,
b) 4 przewidywaną konstrukcję projektowanych otworów wiertniczych lub wyrobisk,
c) informacje dotyczące zamykania horyzontów wodonośnych,
d) sposób i termin likwidacji otworów wiertniczych lub wyrobisk oraz rekultywacji gruntów,
e) charakterystykę i uzasadnienie zakresu oraz metod zamierzonych badań geofizycznych i geochemicznych oraz ich lokalizacji,
f) 5 opis opróbowania otworów wiertniczych lub wyrobisk, w tym sposób pobierania próbek geologicznych, zakres, ilość i wielkość przewidywanych do pobrania próbek geologicznych,
g) zakres obserwacji i badań terenowych, w szczególności:
obserwacji poziomów i pomiarów przepływów wód,
próbnych pompowań,
pomiarów temperatury i ciśnienia w razie występowania gazu ziemnego, ropy naftowej lub wód,
badań i pomiarów specjalnych,
h) wyszczególnienie niezbędnych prac geodezyjnych,
i) 6 opis i uzasadnienie zakresu badań laboratoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem badań powodujących całkowite zniszczenie próbek geologicznych oraz badań geomechanicznych powodujących naruszenie integralności calizny rdzenia wiertniczego,
j) przewidywaną wielkość dopływu wód do wyrobiska lub jego poszczególnych poziomów eksploatacyjnych,
k) przewidywaną jakość wody odpompowywanej z wyrobiska,
l) sposób odwadniania i odprowadzania wody odpompowywanej z wyrobiska;
5) określenie:
a) 7 zakresu przekazania próbek geologicznych podlegających obowiązkowemu przekazaniu państwowej służbie geologicznej, wraz z wykazem przewidywanych ilości, wielkości i rodzaju próbek przewidzianych do badań powodujących całkowite zniszczenie próbek geologicznych oraz badań geomechanicznych powodujących naruszenie integralności calizny rdzenia wiertniczego,
b) harmonogramu zamierzonych robót geologicznych, w tym terminów ich rozpoczęcia i zakończenia,
c) wpływu zamierzonych robót geologicznych na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.),
d) rodzaju dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
3. 8 Część graficzna projektu zawiera:
1) mapę topograficzną w skali nie mniejszej niż 1:100 000 dla obszarów lądowych lub mapę morską nawigacyjną w skali nie mniejszej niż 1:500 000 dla obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z zaznaczeniem obszaru lub miejsc zamierzonych robót geologicznych i usytuowania ich w stosunku do granic miejscowości będącej siedzibą gminy lub punktów osnowy geodezyjnej, a w zależności od celu tych robót - mapę geologiczną, hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską, geofizyczną oraz przekrój geologiczny, jeżeli takie dokumenty już zostały sporządzone;
2) wskazanie lokalizacji obszaru lub miejsc zamierzonych robót geologicznych na:
a) mapie sytuacyjno-wysokościowej sporządzonej na podstawie danych i informacji uzyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszarów lądowych opracowanej w odpowiednio dobranej skali, nie mniejszej niż 1:50 000, lub na mapie sytuacyjno-batymetrycznej dla obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie lokalizacji obszaru lub miejsc zamierzonych robót geologicznych,
b) mapie geośrodowiskowej dla obszarów lądowych, przedstawiającej składniki środowiska podlegające ochronie, sporządzonej w odpowiednio dobranej skali, nie mniejszej niż 1:50 000,
c) przekrojach geologicznych;
3) przewidywane profile geologiczne i techniczne (konstrukcja otworu) projektowanych otworów wiertniczych lub wyrobisk, wraz ze wskazaniem przewidywanej lokalizacji miejsc opróbowania.
4. 9 Na mapach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, zaznacza się obiekty ograniczające wykonywanie robót geologicznych.
§  2. 10 Mapy do projektu opracowuje się na podkładzie map topograficznych dla obszarów lądowych pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na podstawie map morskich dla obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej wykonanych w szczególności przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej i urzędy morskie.
§  3.
1. Jeżeli osiągnięcie zamierzonego celu robót geologicznych wymaga ich prowadzenia w etapach, w projekcie szczegółowo określa się rodzaje, zakres i harmonogram robót geologicznych oraz ich lokalizację dla etapu pierwszego oraz wstępnie dla kolejnych etapów.
2. 11 Przed podjęciem kolejnego etapu robót geologicznych należy sporządzić dodatek do projektu robót geologicznych przewidzianych dla tego etapu.
3. 12 Dodatek, o którym mowa w ust. 2, zawiera podsumowanie wyników robót geologicznych uzyskanych w poprzednim etapie oraz szczegółowe określenie rodzaju, zakresu i harmonogramu robót geologicznych, które mają być prowadzone w kolejnym etapie.
§  3a. 13 Zmiana projektu robót geologicznych inna niż związana z podjęciem kolejnego etapu robót geologicznych, o którym mowa w § 3 ust. 2, wymaga sporządzenia dodatku do projektu robót geologicznych uwzględniającego jedynie projektowane zmiany.
§  4. W przypadku robót geologicznych, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, projekt, poza wymaganiami wymienionymi w § 1, określa przedsięwzięcia niezbędne do realizacji planowanej działalności objętej koncesją.
§  5. W przypadku robót geologicznych, do których nie stosuje się przepisów w sprawie planów ruchu zakładu górniczego, projekt, poza wymaganiami wymienionymi w § 1, zawiera, w zależności od zakresu robót geologicznych przewidzianych do wykonania w tym projekcie, opis przedsięwzięć technicznych, technologicznych i organizacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.
§  6. Projekt podpisuje osoba posiadająca stwierdzone odpowiednie kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, wraz z podaniem numeru świadectwa stwierdzającego kwalifikacje, albo osoba posiadająca uznane odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii, wraz z podaniem numeru decyzji w sprawie uznania kwalifikacji, albo osoba świadcząca usługi transgraniczne.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 14
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).
2 § 1 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.U.2015.964) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lipca 2015 r.
3 § 1 ust. 2 pkt 4 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.U.2015.964) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lipca 2015 r.
4 § 1 ust. 2 pkt 4 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.U.2015.964) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lipca 2015 r.
5 § 1 ust. 2 pkt 4 lit. f zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.U.2015.964) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lipca 2015 r.
6 § 1 ust. 2 pkt 4 lit. i zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.U.2015.964) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lipca 2015 r.
7 § 1 ust. 2 pkt 5 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie rozporządzenia z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.U.2015.964) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lipca 2015 r.
8 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.U.2015.964) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lipca 2015 r.
9 § 1 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.U.2015.964) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lipca 2015 r.
10 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.U.2015.964) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lipca 2015 r.
11 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.U.2015.964) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lipca 2015 r.
12 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.U.2015.964) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lipca 2015 r.
13 § 3a dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.U.2015.964) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lipca 2015 r.
14 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1777), które na podstawie art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.